Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Milieu: behandeling van stedelijk afvalwater

Brussel, 13 december 2011 – Tegen 2013 zal sinds 2007 EU‑wijd ca. 14 miljard euro uitgegeven zijn aan infrastructuur voor opvang of behandeling van afvalwater krachtens de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater. Deze investeringen moeten ervoor zorgen dat door de mens en de industrie gegenereerde afvalstromen geen schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid van mens en milieu. Uit het laatste verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn in de periode 2007/2008 blijkt dat weliswaar vooruitgang wordt geboekt, maar dat het nalevingsniveau voor opvang en behandeling voor verbetering vatbaar is. Reeds lang tot de EU behorende lidstaten (ook wel de EU‑151 genoemd) hanteren strenge normen voor hun afvalwaterbehandeling en hebben bovendien de behandeling van kwetsbare wateren verbeterd, terwijl de nieuwe lidstaten (EU‑12) het inmiddels zowel qua opvang qua als behandeling globaliter beter doen.

De belangrijkste bevindingen van het verslag zijn:

  • de meeste systemen voor de opvang van stedelijk afvalwater in de EU zijn erg efficiënt en vangen 99 % van het water dat zij moeten zuiveren op;

  • het totale gebied dat als kwetsbaar is aangemerkt (eutroof of met gevaar op eutrofie) en een verdergaande behandeling vergt, is sinds het laatste verslag toegenomen van 68 % tot 73 %. Dit kan erop wijzen dat er daadwerkelijk meer eutrofe wateren zijn, maar ook dat de lidstaten hun kwetsbare gebieden beter omschrijven en beschermen;

  • er zijn nog steeds grote verschillen in de toepassing van de verdergaande waterbehandeling. In Oostenrijk, Nederland en Duitsland worden alvast zeer hoge nalevingsniveaus gehaald. In Denemarken, Finland, Frankrijk, Luxemburg en Zweden zijn verbeteringen geconstateerd, net als in de EU‑12, en in het bijzonder in Litouwen;

  • in de grote steden is de afvalwaterbehandeling zeer geavanceerd. 77 % van het stedelijke afvalwater gaat naar installaties voor verdergaande behandeling. Dit neemt niet weg dat een aantal steden niet in adequate behandeling kan voorzien, waaronder vier in de EU‑15: Barreiro/Moita en Matosinhos in Portugal, Fréjus in Frankrijk en Triëste in Italië.

Volgende stappen

De Commissie zal de lidstaten helpen projecten te financieren met behulp van het cohesiefonds. Andere instellingen van de EU, zoals de Europese Investeringsbank (EIB), spelen eveneens een belangrijke rol in de financiering. Op het gebied van handhaving zal de Commissie proactief maatregelen nemen om waar mogelijk met de lidstaten samen te werken. Daarnaast zal zij juridische maatregelen nemen tegen landen die achteropblijven met de tenuitvoerlegging, vooral wanneer sprake is van ernstige lacunes en vertragingen bij de tenuitvoerlegging.

Achtergrond

Op grond van de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater moet het afvalwater in elk gebied dat een waterverontreinigingsequivalent van een agglomeratie van meer dan 2000 inwoners genereert, worden opgevangen en behandeld. De EU‑27 telt bijna 23000 dergelijke gebieden, die een totale verontreinigingsbelasting aan afvalwater produceren van ca. 550 miljoen inwonerequivalenten. De richtlijn voorziet in biologische afvalwaterbehandeling (secundaire behandeling genaamd) en voor bijzonder kwetsbare watergebieden die een hoger beschermingsniveau vergen, is een verdergaande behandeling van het afvalwater vereist.

De EU‑15 moesten met de tenuitvoerlegging van de richtlijn klaar zijn toen het verslag werd opgesteld; de EU‑12 hebben op grond van hun respectieve toetredingsverdrag verlenging van de termijnen gekregen. In 2007/2008 liepen deze termijnen nog in Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Roemenië en Slovenië.

In een studie van de Commissie uit 2000 werd geraamd dat in de periode 1990‑2010 ca. 152 miljard euro in afvalwaterinfrastructuur zou worden geïnvesteerd. De EU speelt met haar financiering voor behandelings‑ en opvanginfrastructuur een cruciale rol, met name in de EU‑12. Deze financiële middelen hebben voordien landen zoals Ierland, Spanje, Italië en Griekenland geholpen om sinds de jaren 90 indrukwekkende vooruitgang te boeken: zo zijn in sommige gevallen de cijfers voor secundaire behandeling maar liefst verviervoudigd.

De EU zorgt voor betere nalevingsniveaus door strikte handhavingsmaatregelen op te leggen. In 2007 heeft zij bijvoorbeeld naar aanleiding van uitspraken van het Hof over de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater vervolgmaatregelen genomen tegen België, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk en Spanje.

Dit is het zesde verslag over de tenuitvoerlegging van de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater. Er mag inmiddels zeker worden geconcludeerd dat de behandeling van afvalwater in Europa na 20 jaar aanzienlijk is verbeterd.

Nadere informatie:

6th Commission Summary on the Implementation of the Urban Waste Water Treatment Directive

Zie ook:

EU‑webpagina's over stedelijk afvalwater:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/index_en.html

Contact:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

1 :

De gegevens voor het Verenigd Koninkrijk zijn niet binnen de afgesproken termijnen binnengekomen. De resultaten betreffende de manier waarop het VK de richtlijn inzake de behandeling van stedelijk afvalwater ten uitvoer heeft gelegd, zijn bijgevolg niet in het verslag verwerkt.


Side Bar