Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Vide — risinājumi problēmām notekūdeņu attīrīšanas jomā

Briselē, 2011. gada 13. decembrī. Saskaņā ar Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvu (KNAD) laikā no 2007. gada līdz 2013. gadam notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas infrastruktūrā visā ES tiks ieguldīti aptuveni 14 miljardi eiro. Mērķis ir nodrošināt, lai cilvēka radītie un rūpnieciskie atkritumi nekaitētu cilvēku veselībai un videi. Jaunākā ziņojuma dati par direktīvas īstenošanu 2007.–2008. gadā liecina, ka darbi virzās uz priekšu sekmīgi, taču varētu uzlaboties atbilstība notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas jomā. Ziņojumā norādīts, ka vecākām ES dalībvalstīm (ES-15)1 joprojām ir labi standarti notekūdeņu attīrīšanas jomā un uzlabojusies jutīgo ūdeņu attīrīšana, savukārt jaunākas dalībvalstis (ES-12) ir uzlabojušas savākšanu un attīrīšanu kopumā.

Ziņojumā galvenie secinājumi ir šādi:

  • lielākā daļa ES-15 valstu komunālo notekūdeņu savākšanas sistēmu ir ļoti efektīvas, un tajās tiek novadīti 99 % notekūdeņu,

  • kopš pēdējā ziņojuma kopējā teritorijas platība, kas noteikta par jutīgu (eitrofiska vai pastāv risks, ka tā var kļūt eitrofiska) un kurai vajadzīga stingrāka attīrīšana, ir palielinājusies no 68 % līdz 73 %. Tas daļēji varētu liecināt par eitrofisko ūdeņu pieaugumu, vai arī to, ka dalībvalstis labāk nosaka un aizsargā savus jutīgos ūdeņus,

  • joprojām pastāv lielas atšķirības stingrāku ūdens attīrīšanas noteikumu īstenošanā, lai gan Austrijā, Nīderlandē un Vācijā ir ļoti augsti atbilstības rādītāji; uzlabojumi panākti Dānijā, Somijā, Francijā, Luksemburgā un Zviedrijā, bet no ES-12 valstīm — jo īpaši Lietuvā,

  • augsts notekūdeņu attīrīšanas līmenis ir lielpilsētās, kurās uzstādītas stingrākas attīrīšanas iekārtas, kas attīra 77 % šādu notekūdeņu. Tomēr dažās pilsētās joprojām nav nodrošināta pienācīga attīrīšana, tostarp četrās ES-15 valstu pilsētās: Barreiro/Moita un Matosinhos (Portugāle), Frejus (Francija) un Trieste (Itālija).

Turpmākie pasākumi

Komisija palīdzēs dalībvalstīm, finansējot projektus ar kohēzijas fondu līdzekļiem; arī citām ES iestādēm, piemēram, Eiropas Investīciju bankai (EIB), ir liela nozīme finansēšanā. Attiecībā uz izpildi Komisija rīkosies proaktīvi, lai iespēju robežās sadarbotos ar dalībvalstīm, un arī turpinās iesniegt prasības tiesā pret valstīm, kurās īstenošana ir vāja, jo īpaši nopietnu īstenošanas nepilnību un kavējumu gadījumos.

Pamatinformācija

Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīva nosaka, ka ūdeņi jāsavāc un jāattīra jebkurā teritorijā, kas ģenerē ūdens piesārņojumu un kurā dzīvo vairāk par 2000 iedzīvotāju. ES-27 valstīs šādu teritoriju ir apmērām 23 000, un to kopējā notekūdeņu piesārņojuma slodze atbilst 550 miljoniem cilvēka ekvivalentu. Direktīvā ir paredzēta bioloģiskā notekūdeņu attīrīšana ("sekundārā attīrīšana"), un stingrāka attīrīšana ir jāveic īpaši jutīgo ūdeņu teritorijās, kurām vajadzīga lielāka aizsardzība.

Attiecībā uz ES-15 dalībvalstīm direktīvas prasībām bija jābūt pilnībā īstenotām ziņojuma publicēšanas laikā, taču ES-12 valstīm pievienošanās līgumos tika piešķirts pagarinājums. 2007.–2008. gadā Bulgārijai, Kiprai, Igaunijai, Ungārijai, Latvijai, Rumānijai un Slovēnijai vēl nebija pienācis noteiktais termiņš.

Komisijas 2000. gadā veiktā pētījumā aplēsts, ka laikā no 1990. līdz 2010. gadam notekūdeņu infrastruktūrā varētu tikt ieguldīti aptuveni 152 miljardi eiro. ES fondiem ir galvenā nozīme, finansējot attīrīšanas un savākšanas infrastruktūru, jo īpaši ES-12 valstīs. Fondi iepriekš ir palīdzējuši tādām valstīm kā Īrija, Spānija, Itālija un Grieķija panākt būtiskus uzlabojumus kopš 20. gadsimta 90. gadiem, dažos gadījumos četrkāršojot rādītājus sekundārās attīrīšanas jomā.

ES uzlabo atbilstību, izmantojot stingrus izpildes pasākumus: piemēram, 2007. gadā Komisija novērtēja paveikto pēc tiesas sprieduma pasludināšanas Beļģijai, Luksemburgai, Apvienotajai Karalistei un Spānijai.

Šis ir sestais Komunālo notekūdeņu attīrīšanas direktīvas īstenošanas ziņojums. Pēc 20 gadiem situācija notekūdeņu attīrīšanas jomā Eiropā ir būtiski uzlabojusies.

Papildinformācija

6th Commission Summary on the Implementation of the Urban Waste Water Treatment Directive (Sestais Komisijas kopsavilkuma ziņojums par Notekūdeņu attīrīšanas direktīvas īstenošanu)

Skatīt arī

ES komunālajiem notekūdeņiem veltītas tīmekļa vietnes:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/index_en.html

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

1 :

Apvienotā Karaliste nesniedza datus apstiprinātajā termiņā, tāpēc tās dati par KNAD īstenošanu nav atspoguļoti šajā 6. ziņojumā.


Side Bar