Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Aplinkos srityje sprendžiamas nuotekų valymo uždavinys

Briuselis, 2011 m. gruodžio 13 d. 2007–2013 m. nuotekų surinkimo ir valymo pagal Miesto nuotekų valymo direktyvą (MNVD) infrastruktūrai visoje ES bus skirta apie 14 mlrd. EUR. Taip siekiama užtikrinti, kad buitinės ir gamybinės nuotekos neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. Iš naujausios 2007–2008 m. direktyvos įgyvendinimo ataskaitos matyti, kad daroma pažanga, tačiau ir tai, kad nuotekų surinkimo ir valymo reikalavimų reikėtų laikytis labiau. Ataskaita rodo, kad daugelis senųjų ES valstybių narių (ES-15) 1 išlaikė gerus nuotekų valymo standartus ir pagerino jautrių vandenų valymą, o naujosios valstybės narės (ES-12) apskritai pagerino nuotekų surinkimą ir valymą.

Ataskaitoje padarytos tokios pagrindinės išvados:

  • Daugelis ES-15 miesto nuotekų surinkimo sistemų yra labai veiksmingos: jomis surenkama 99 % siekiamų surinkti vandenų.

  • Nuo tada, kai buvo paskelbta paskutinė ataskaita, bendras jautriomis pripažintų (eutrofinių arba galinčių tapti eutrofinėmis) zonų, kuriose reikia taikyti griežtesnius valymo reikalavimus, plotas padidėjo nuo 68 iki 73 proc. Tai iš dalies gali reikšti, kad padaugėjo eutrofinių vandenų, tačiau taip pat ir tai, kad valstybės narės geriau atpažįsta ir saugo savo jautrius vandenis.

  • Nors griežtesni vandens valymo reikalavimai įgyvendinami labai skirtingai, labai aukštų atitikties rodiklių pasiekta Austrijoje, Nyderlanduose ir Vokietijoje. Padėtis pagerėjo Danijoje, Liuksemburge, Prancūzijoje, Suomijoje ir Švedijoje, taip pat naujosiose valstybėse narėse, visų pirma, Lietuvoje.

  • Nuotekos pažangiai valomos dideliuose miestuose: juose 77 proc. nuotekų valoma su griežtesnius valymo reikalavimus atitinkančiais įrenginiais. Tačiau kai kurie miestai dar neturi tinkamų valymo įrenginių. Tarp jų – keturi senųjų valstybių narių miestai: Bareiras-Moita ir Matozinjosas (Portugalija), Frežiusas (Prancūzija) ir Triestas (Italija).

Tolesni veiksmai

Komisija padės valstybėms narėms, sanglaudos fondų lėšomis finansuodama projektus. Be to, svarbų finansavimą teikia ir kitos ES institucijos, pavyzdžiui, Europos investicijų bankas. Kad užtikrintų reikalavimų vykdymą, Komisija imsis aktyvių veiksmų ir stengsis bendradarbiauti su valstybėmis narėmis. Tačiau, visų pirma didelių įgyvendinimo trūkumų ir vėlavimų atvejais, ji taip pat imsis teisinių veiksmų prieš valstybes, kuriose delsiama įgyvendinti reikalavimus.

Pagrindiniai faktai

Miesto nuotekų valymo direktyvoje reikalaujama, kad nuotekos būtų renkamos ir valomos visose zonose, kurių vandens užterštumas prilygsta užterštumui gyvenvietėje, kurioje gyvena daugiau kaip 2000 žmonių. ES-27 tokių zonų yra beveik 23 000, o jų bendra nuotekų taršos apkrova sudaro apie 550 mln. gyventojų ekvivalentų. Direktyvoje numatytas biologinis nuotekų valymas (antrinis valymas), o zonoms, kuriose yra labai jautrių vandenų ir kurioms reikalinga didesnė apsauga, reikalaujama taikyti griežtesnius valymo reikalavimus.

ES-15 visi direktyvos reikalavimai turėjo būti įgyvendinti iki ataskaitos paskelbimo, o ES-12 stojimo sutartyse direktyvą leista įgyvendinti vėliau. 2007–2008 m. direktyva dar nebuvo baigta įgyvendinti Bulgarijoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Rumunijoje, Slovėnijoje ir Vengrijoje.

2000 m. Komisijos tyrime buvo apskaičiuota, kad 1990–2010 m. į nuotekų infrastruktūrą bus investuota apie 152 mlrd. EUR. Valymo ir surinkimo infrastruktūra (visų pirma, naujosiose valstybėse narėse) daugiausia finansuojama ES fondų lėšomis. Nuo 1990 m. pasinaudojant šiais fondais didžiulė pažanga padaryta Airijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Graikijoje – kai kuriais atvejais antrinio valymo rodikliai pagerinti keturis kartus.

Reikalavimų laikymosi rodiklius ES gerina imdamasi griežtų reikalavimų vykdymo užtikrinimo priemonių: pavyzdžiui, 2007 m. Komisija, vadovaudamasi teismo sprendimais dėl Miesto nuotekų valymo direktyvos, ėmėsi veiksmų prieš Belgiją, Liuksemburgą, Jungtinę Karalystę ir Ispaniją.

Tai yra šeštoji Miesto nuotekų valymo direktyvos įgyvendinimo ataskaita. Per 20 metų nuotekų valymo situacija Europoje labai pagerėjo.

Daugiau informacijos rasite

6-oji Komisijos Miesto nuotekų valymo direktyvos įgyvendinimo santrauka

Taip pat žr.

ES miesto nuotekoms skirtus tinklalapius

http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/index_en.html

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

1 :

Jungtinė Karalystė iki sutarto termino duomenų nepateikė, todėl jos rezultatai į šią 6-ąją MNVD įgyvendinimo ataskaitą neįtraukti.


Side Bar