Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Ympäristö: jäteveden käsittelyn haaste

Bryssel 13. joulukuuta 2011 – EU:ssa käytetään vuosina 2007–2013 noin 14 miljardia euroa infrastruktuuriin, joka mahdollistaa jäteveden keräämisen ja käsittelyn yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin mukaisesti. Tavoitteena on varmistaa, että käymälä- ja teollisuusjätevedet eivät vaaranna ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Viimeisin direktiivin täytäntöönpanosta laadittu kertomus koskee vuosia 2007 ja 2008. Sen mukaan työt edistyvät hyvin, mutta jäteveden keräämisen ja käsittelyn vaatimustenmukaisuudessa on vielä parantamisen varaa. Kertomuksesta käy ilmi, että EU:n pitkäaikaisimmat jäsenvaltiot (EU-15)1 ovat säilyttäneet jäteveden käsittelyn hyvän tason sekä parantaneet haavoittumiselle alttiin veden käsittelyä, ja uudemmat jäsenvaltiot (EU-12) ovat parantaneet keräämistä ja käsittelyä yleisesti.

Kertomuksen pääasialliset havainnot ovat seuraavat:

  • Useimmat EU-15:n jäteveden keruujärjestelmistä ovat hyvin tehokkaita, ja niillä saadaan talteen 99 prosenttia kohdevesistä.

  • Tehokkaampaa käsittelyä vaativien haavoittumiselle alttiiden (jo rehevöityneiden tai rehevöitymisriskistä kärsivien) alueiden kokonaisala on lisääntynyt edellisen kertomuksen jälkeen 68 prosentista 73 prosenttiin. Tämä voi osittain johtua siitä, että rehevöityneiden vesialueiden määrä on lisääntynyt, mutta myös siitä, että jäsenvaltiot osaavat entistä paremmin tunnistaa ja suojella haavoittumiselle alttiita alueitaan.

  • Jäteveden tehokkaamman käsittelyn toteutumisessa on vielä suuria jäsenvaltiokohtaisia eroja. Parhaiten vaatimuksia noudatetaan nyt Itävallassa, Alankomaissa ja Saksassa. Kehitystä on lisäksi tapahtunut Tanskassa, Suomessa, Ranskassa, Luxemburgissa ja Ruotsissa sekä EU-12-maissa, erityisesti Liettuassa.

  • Jäteveden käsittely on hyvällä tasolla suurissa kaupungeissa, joissa 77 prosenttia jätevedestä käsitellään tehokkaammilla laitteistoilla. Joissakin isoissa kaupungeissa ei kuitenkaan ole vieläkään riittävän tasoista käsittelyä. Tällaisia on EU-15-maissakin neljä: Barreiro/Moita ja Matosinhos Portugalissa, Frejus in Ranskassa ja Trieste Italiassa.

Seuraavat toimet

Komissio avustaa jäsenvaltioita rahoittamalla hankkeita koheesiorahastosta, ja myös muut EU-instituutiot, kuten Euroopan investointipankki (EIP), osallistuvat merkittävästi rahoitukseen. Komissio valvoo täytäntöönpanoa proaktiivisesti ja mahdollisuuksien mukaan työskennellen yhdessä jäsenvaltioiden kanssa, mutta se voi edelleen ryhtyä myös oikeustoimiin sellaisia maita vastaan, joissa täytäntöönpano hidastelee, erityisesti jos on kyse vakavista puutteista ja viivästymisistä.

Tausta

Yhdyskuntajätevesistä annetun direktiivin mukaan jätevedet on kerättävä ja käsiteltävä kaikilla alueilla, joilla aiheutuu yli 2 000 hengen asukasmäärää vastaavaa veden pilaantumista. Tällaisia alueita on nykyisessä 27 jäsenvaltion EU:ssa lähes 23 000, ja niistä aiheutuva vesien saastumiskuoritus on asukasvastinelukuna ilmaistuna noin 550 miljoonaa. Direktiivissä säädetään jäteveden biologisesta käsittelystä, ja tehokkaampaa käsittelyä edellytetään haavoittumiselle alttiilla vesialueilla, jotka vaativat korkeampaa suojelun tasoa.

EU-15-jäsenvaltioissa direktiivin piti olla pantuna kaikilta osin täytäntöön siihen mennessä, kun kertomus laadittiin, mutta EU-12-maille on myönnetty pitempiä määräaikoja niiden liittymissopimuksissa. Vuosina 2007–2008 määräajat eivät vielä olleet päättyneet Bulgarian, Kyproksen, Viron, Unkarin, Latvian, Romanian ja Slovenian osalta.

Komission vuonna 2000 teettämässä tutkimuksessa arvioitiin, että jätevedenkäsittelyn infrastruktuuriin investoidaan vuosina 1990–2010 noin 152 miljardia euroa. EU:n varoilla on keskeinen merkitys rahoitettaessa jäteveden keruu- ja käsittelyinfrastruktuuria, erityisesti EU-12:ssa. Aikaisemmin EU:n rahoituksella on autettu esimerkiksi Irlantia, Espanjaa, Italiaa ja Kreikkaa toteuttamaan vuodesta 1990 lähtien huomattavia parannuksia, joilla on joissakin tapauksessa jopa nelinkertaistettu biologisen käsittelyn kapasiteetti.

EU parantaa vaatimusten noudattamista tiukalla valvonnalla: esimerkiksi vuonna 2007 komissio toteutti niiden oikeuskäsittelyjen seurantatoimia, joita yhdyskuntajätevesidirektiiviin liittyen oli aloitettu Belgiaa, Luxemburgia, Yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Espanjaa vastaan.

Kyseessä on nyt kuudes kertomus direktiivin täytäntöönpanosta. Jätevesien käsittelyn tilanne Euroopassa on parantunut 20 vuoden jälkeen huomattavasti.

Lisätietoja:

6th Commission Summary on the Implementation of the Urban Waste Water Treatment Directive

Ks. myös

EU:n yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskeva verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/index_en.html

Yhteyshenkilöt :

Joe Hennon (+32 2) 295 35 93

Monica Westeren (+32 2) 299 18 30

1 :

Yhdistynyt kuningaskunta ei toimittanut tietoja sovituissa määräajoissa, joten sen saavutuksia yhdyskuntajätevesidirektiivin täytäntöönpanon osalta ei käsitellä tässä kuudennessa kertomuksessa.


Side Bar