Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Keskkond: reovee puhastamise olukord on paranenud

Brüssel, 13. detsember 2011. Ajavahemikul 2007–2013 kulutati kogu Euroopa Liidus 14 miljardit eurot reovee kogumisele või puhastamisele, mida reguleerib asulareovee puhastamise direktiiv. Eesmärk on tagada, et inimtekkelised ja tööstuslikud jäätmed ei kahjustaks inimeste tervist ega keskkonda. Viimane aruanne direktiivi rakendamise kohta aastatel 2007/2008 näitas, et töö selle kallal edeneb ilusti, kuid reovee kogumis- ja puhastusnõuete täitmise määrad võiksid veel paremad olla. Tuleb välja, et ELi vanemad liikmesriigid (EL 15)1 jäid reoveepuhastuse heade normide juurde ja parandasid tundlike alade veepuhastust, uuemad liikmesriigid (EL 12) aga parandasid reovee kogumist ja puhastamist üldiselt.

Aruande peamised järeldused on järgmised.

  • Enamik EL 15 asulareovee kogumissüsteemidest on väga tõhusad ja püüavad kinni 99% kogutavast veest.

  • Rangemat veepuhastust nõudvate tundlike alade (eutrofeerunud või eutrofeerumise ohus) kogupindala on pärast eelmist aruannet suurenenud 68%–lt 73%ni. Selle põhjuseks võib olla vee eutrofeerumise kasv, kuid see võib olla tingitud ka sellest, et liikmesriigid tunnevad tundlike alade vee paremini ära ja kaitsevad seda.

  • Veepuhastuse rangemate nõuete rakendamises valitsevad ikka veel suured erinevused. Austria, Madalmaad ja Saksamaa täidavad väga kõrgeid vastavusnõudeid, samuti on paranenud Taani, Soome, Prantsusmaa, Luksemburgi ja Rootsi olukord, ning EL 12 riikidest on teinud suuri edusamme Leedu.

  • Reoveepuhastus on hästi arenenud suurtes linnades, kus rangematele nõuetele vastavates puhastusjaamades töödeldakse 77% reoveest. Siiski ei ole mõnes linnas veepuhastus piisaval tasemel. Nende hulgas on neli EL 15 riigi linna: Barreiro/Moita ja Matosinhos Portugalis, Frejus Prantsusmaal ja Trieste Itaalias.

Edasised sammud

Komisjon aitab liikmesriikidel ühtekuuluvusfondi kaudu projekte rahastada. Ka teised ELi institutsioonid etendavad rahastamisel olulist rolli, nagu näiteks Euroopa Investeerimispank. Direktiivi täitmise tagamisel teeb komisjon liikmesriikidega võimaluse korral ennetavat koostööd. Kuid komisjon jätkab ka õiguslike meetmete võtmist, kui rakendamisega väga maha jäädakse, eriti kui rakendamisel esineb tõsiseid puudusi ja viivitusi.

Taust

Asulareovee puhastamise direktiivi kohaselt tuleb reovett koguda ja puhastada kõikidel aladel, kus vett reostatakse ja kus elab enam kui 2000 inimest. EL 27 riikides on peaaegu 23 000 sellist piirkonda ja neis tekitatakse kokku selline reoveekoormus, mis võrdub umbes 550 miljoni inimekvivalendiga. Direktiiviga nähakse ette ka reovee bioloogiline puhastamine. Rangemad puhastusnõuded on kehtestatud eelkõige tundlike alade veele, mis nõuavad kõrgemat kaitsetaset.

EL 15 liikmesriikides oleks direktiiv pidanud olema aruande esitamise ajaks täielikult rakendatud. EL 12 riikidele anti ühinemislepingutega ajapikendust. 2007/2008. aastal ei olnud Bulgaaria, Küprose, Eesti, Ungari, Läti, Rumeenia ja Sloveenia tähtaeg veel käes.

Komisjoni 2000. aasta uuringus hinnati aastatel 1990–2010 reoveetaristusse tehtud investeeringute mahuks 152 miljardit eurot. ELi fondidel on puhastus- ja kogumistaristute rahastamisel olnud võtmeroll, eriti EL 12 riikides. Fondidest on varem abi saanud Iirimaa, Hispaania, Itaalia ja Kreeka. Seal on olukord alates 1990. aastatest murranguliselt paranenud. Mõnel juhul on reovee bioloogilise puhastuse määr kasvanud neli korda.

ELis on nõuetele vastavuse tase paranenud rangete täitemeetmete abil: 2007. aastal näiteks viis komisjon asulareovee puhastamise direktiivi rakendamata jätmise pärast kohtusse Belgia, Luksemburgi, Ühendkuningriigi ja Hispaania.

Käesolev asulareovee puhastamise direktiivi rakendamise aruanne on järjekorras kuues. 20 aastat hiljem on reovee puhastamise olukord Euroopas märkimisväärselt paranenud.

Lisateave

Komisjoni 6. kokkuvõte asulareovee puhastamise direktiivi rakendamise kohta

Vt ka

Asulareovett käsitlevad ELi veebilehed:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/index_en.html

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

1 :

Ühendkuningriik ei esitanud andmeid kokkulepitud tähtajaks ja seetõttu ei ole nende tulemusi asulareovee puhastamise direktiivi rakendamisel 6. aruandes kajastatud.


Side Bar