Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Miljø: problemerne med spildevandsrensningen må overvindes

Bruxelles, den 13. december 2011 – mellem 2007 og 2013 vil der blive brugt ca. 14 mia. EUR i hele EU på infrastruktur til opsamling eller behandling af spildevand inden for rammerne af direktivet om behandling af byspildevand. Målet er at sikre, at spildevand fra husholdninger og industri ikke skader menneskers sundhed og miljøet. Det fremgår af den seneste rapport om direktivets gennemførelse, for perioden 2007/2008, at arbejdet skrider godt frem, men at overensstemmelses­graden med målene for opsamling og behandling stadig kan forbedres. Den viser, at de fleste "gamle" EU-medlemsstater (EU-15)1 opretholdt gode standarder for spildevandsrensning og forbedrede rensningen for sårbare vandområder, hvorimod de "nye" medlemsstater (EU-12) generelt forbedrede opsamlingen og behandlingen.

Rapportens indeholder følgende hovedkonklusioner:

  • De fleste byspildevandsopsamlingssystemer i EU-15 er meget effektive og opsamler 99 % af udledningerne til deres målvandområder.

  • Det samlede areal, der er udpeget som sårbart (eutrofieret, eller som er i fare for at blive eutrofieret) og kræver en mere vidtgående behandling, er vokset fra 68 % til 73 % siden den foregående rapport. Dette kunne både være tegn på, at eutrofiske vandområder udbredes, men også at medlemsstaterne i højere grad anerkender problemerne og beskytter deres sårbare vandområder.

  • Gennemførelsen af en mere vidtgående spildevandsbehandling er stadig præget af store forskelle, men der er opnået meget høje overensstemmelses­grader i Østrig, Nederlandene og i Tyskland. Der er opnået forbedringer i Danmark, Finland, Frankrig, Luxembourg og Sverige, og for EU-12 navnlig i Litauen.

  • Spildevandsrensningen er langt fremme i de større byer, idet der findes spildevandsbehandlingsanlæg, som opfylder de mere vidtgående krav, til 77 % af den form for spildevand. Nogle byer råder imidlertid stadig ikke over en tilstrækkelig behandlingskapacitet, herunder fire lande i EU-15: Barreiro/Moita og Matosinhos i Portugal, Frejus i Frankrig og Trieste i Italien.

Næste skridt

Kommissionen vil bistå medlemsstaterne med at finansiere projekter ved hjælp af Samhørighedsfonden, og andre EU-institutioner spiller også en væsentlig rolle i henseende til finansieringen, f.eks. Den Europæiske Investeringsbank (EIB). Hvad angår håndhævelse, vil Kommissionen tage proaktive skridt til at arbejde sammen med medlemsstaterne, når det er muligt, men vil også fortsat tage retlige skridt mod lande, hvis gennemførelse halter bagefter, navnlig i tilfælde af alvorlige mangler og forsinkelser i gennemførelsen.

Baggrund

Ifølge direktivet om byspildevand skal spildevand opsamles og behandles i ethvert område, der skaber vandforurening svarende til en beboelse på over 2 000 indbyggere. Der findes næsten 23 000 af disse områder i EU-27, og de skaber en spildevandforureningsbelastning på i alt ca. 550 mio. personækvivalenter. Der er fastsat bestemmelser om biologisk spildevandsbehandling ("sekundær rensning") i direktivet, og mere vidtgående rensning er nødvendig i de særligt sårbare vandområder, hvor et højere beskyttelsesniveau er påkrævet.

For EU-15-medlemsstaterne burde direktivet have været fuldt gennemført på rapporteringstidspunktet, men for EU-12 blev gennemførelsesfristen forlænget i deres tiltrædelsestraktater. I 2007/08 var fristen for Bulgarien, Cypern, Estland, Ungarn, Letland, Rumænien og Slovenien endnu ikke udløbet.

I Kommissionens undersøgelse af 2000 blev det anslået, at der vil blive investeret ca. 152 mia. EUR i spildevandsinfrastruktur i perioden 1990-2010. EU-fondene spiller en vigtig rolle i finansieringen af opsamlings- og behandlingsinfrastruktur, særlig i EU-12. Midlerne har tidligere hjulpet lande som Irland, Spanien, Italien og Grækenland til at opnå imponerende forbedringer siden 1990'erne – i nogle tilfælde en firdobling af den sekundære rensning.

EU forbedrer overensstemmelsesgrader gennem strenge håndhævelses­foranstaltninger; i 2007 eksempelvis fulgte Kommissionen op på domstols­afgørelser mod Belgien, Luxembourg, Det Forenede Kongerige og Spanien angående direktivet om byspildevand.

Dette er den sjette gennemførelsesrapport angående direktivet om byspildevand. Efter 20 år har spildevandsrensningssituationen i Europa forbedret sig betydeligt.

Yderligere oplysninger:

Kommissionens sjette sammendrag om gennemførelsen af direktivet om rensning af byspildevand

Se også:

EU's websteder om byspildevand:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/index_en.html

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 295 06 68)

1 :

Det Forenede Kongerige forelagde ikke data inden for de fastsatte frister; derfor er deres resultater om gennemførelsen af direktivet om rensning af byspildevand, ikke afspejlet i denne sjette rapport


Side Bar