Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Životní prostředí: Plnění směrnice o čištění odpadních vod

Brusel 13. prosince 2011 – V letech 2007 až 2013 bude v celé EU vynaloženo na infrastrukturu pro odvádění nebo čištění odpadních vod podle směrnice o čištění městských odpadních vod přibližně 14 miliard EUR. Cílem je zajistit, aby lidský a průmyslový odpad neměl nepříznivé účinky na lidské zdraví ani na životní prostředí. Z nejnovější zprávy o provádění této směrnice za období 2007/08 vyplývá, že i když bylo dosaženo určitého pokroku, možnosti ke zlepšení při jejím dodržování stále existují. Ukazuje se, že ve většině starých členských států EU (EU-15)1 zůstalo čištění odpadních vod na dobré úrovni a zlepšilo se čištění vod vypouštěných do citlivých oblastí, zatímco v nových členských státech (EU-12) došlo k celkovému zlepšení při odvádění i při čištění.

Zpráva obsahuje tyto hlavní závěry:

  • Většina stokových soustav městských odpadních vod v zemích EU-15 je velmi účinná a zachycuje 99 % cílových vod.

  • Celková plocha označená jako citlivá (eutrofní nebo u níž hrozí eutrofizace), která vyžaduje přísnější stupeň čištění, se od poslední zprávy zvýšila z 68  % na 73 %. To by mohlo zčásti signalizovat, že došlo k nárůstu eutrofních vod, ale i to, že členské státy více rozlišují a chrání své citlivé oblasti.

  • V provádění přísnějšího stupně čištění vod stále existují velké rozdíly, nicméně velmi vysoké míry dodržování směrnice bylo dosaženo v Rakousku, Nizozemsku a Německu, ke zlepšení došlo v Dánsku, Finsku, ve Francii, v Lucembursku a Švédsku a v zemích EU-12, zejména v Litvě.

  • Čištění odpadních vod je na vysoké úrovni ve velkoměstech, kde 77  % odpadních vod prochází čistírnami vod s přísnějším stupněm čištění. V některých velkoměstech však přiměřené čištění dosud chybí, a to i ve čtyřech městech v EU-15: Barreiro/Moita a Matosinhos v Portugalsku, Frejus ve Francii a Terst v Itálii.

Další kroky

Komise bude pomáhat členským státům s financováním projektů prostřednictvím fondů soudržnosti. Při financování budou hrát významnou úlohu i další instituce EU, jako např. Evropská investiční banka (EIB). Pokud jde o prosazování práva, Komise bude aktivně spolupracovat s členskými státy, bude-li to možné, ale bude také podnikat právní kroky vůči zemím, které se s prováděním směrnice opožďují, zejména v případech závažných nedostatků a zpoždění.

Souvislosti

Směrnice o čištění městských odpadních vod vyžaduje, aby se odpadní vody odváděly a čistily ve všech oblastech, kde dochází k jejich znečišťování a které odpovídají osídlení nad 2 000 obyvatel. Takových oblastí existuje v zemích EU-27 téměř 23 000 a pokud jde o znečištění odpadních vod, představují celkem zatížení přibližně 550 milionů populačního ekvivalentu. Směrnice počítá s biologickým čištěním odpadních vod („sekundárním čištěním“) a u zvláště citlivých oblastí, u nichž je potřebná vyšší míra ochrany, vyžaduje přísnější stupeň čištění.

V členských státech EU-15 měla být směrnice plně implementována v okamžiku uveřejnění zprávy, ale zemím EU-12 byla v jejich smlouvách o přistoupení poskytnuta lhůta delší. V období 2007/08 tato lhůta ještě neuplynula pro Bulharsko, Kypr, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Rumunsko a Slovinsko.

Podle studie Komise uskutečněné v roce 2000 se odhadovalo, že do infrastruktury odpadních vod bude v období 1990 až 2010 investováno přibližně 152 miliard EUR. Ve financování infrastruktury pro odvádění nebo čištění odpadních vod hrají hlavní roli fondy EU, zejména v zemích EU-12. Fondy již dříve pomohly zemím, jako je Irsko, Španělsko, Itálie a Řecko, kde došlo od 90. let minulého století k mimořádnému zlepšení, v některých případech až k zečtyřnásobení čísel týkajících se sekundárního čištění.

EU zvyšuje úroveň dodržování směrnice prostřednictvím přísných donucovacích opatření: V roce 2007 například Komise v důsledku soudního rozhodnutí přijala opatření vůči Belgii, Lucembursku, Spojenému království a Španělsku.

Tato zpráva je šestou zprávou o provádění směrnice o čištění městských odpadních vod. Situace v oblasti čištění odpadních vod v Evropě se za dvacet let výrazně zlepšila.

Další informace:

6. souhrnná zpráva Komise o provádění směrnice o čištění městských odpadních vod

Viz též:

Internetové stránky EU týkající se městských odpadních vod:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/index_en.html

Kontaktní osoby:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)

1 :

Spojené království nepředložilo údaje v dohodnuté lhůtě; proto nejsou jejich výsledky ohledně provádění směrnice o čištění městských odpadních vod v této 6. zprávě uvedeny.


Side Bar