Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

EUROSUR: połączenie elementów w system nadzoru granic

Bruksela, 12 grudnia 2011 r. – Komisja Europejska zaproponowała dzisiaj ustanowienie europejskiego systemu nadzoru granic (EUROSUR). Jego celem jest poprawa koordynacji w ramach poszczególnych państw członkowskich i pomiędzy nimi w zakresie zapobiegania i zwalczania poważnej przestępczości, takiej jak handel narkotykami i handel ludźmi, a także zmniejszenie niedopuszczalnie wysokiej liczby ofiar wśród migrantów przybywających drogą morską.

Organy państw członkowskich odpowiedzialne za nadzór granic (straż graniczna, straż przybrzeżna, policja, służba celna i marynarka wojenna) będą mogły w ramach mechanizmu EUROSUR wymieniać informacje operacyjne i prowadzić wzajemną współpracę, a także współpracować z agencją FRONTEX i krajami sąsiadującymi. Intensywna wymiana informacji i stosowanie nowoczesnych technik nadzoru wprowadzonych przez EUROSUR może również bardzo istotnie przyczynić się do ratowania życia migrantów próbujących dotrzeć do wybrzeży państw członkowskich UE w małych i niezdatnych do żeglugi morskiej łodziach, które są bardzo trudne do śledzenia.

„System EUROSUR pomoże w wykrywaniu i zwalczaniu działalności siatek przestępczych i będzie stanowił zasadnicze narzędzie służące ratowaniu życia migrantów, podejmujących śmiertelne ryzyko podczas próby dotarcia do wybrzeży UE”, powiedziała Cecilia Malmström, komisarz do spraw wewnętrznych. „Nowy system przyczyni się do budowy zintegrowanego systemu zarządzania granicami, przy jednoczesnym zagwarantowaniu poszanowania praw podstawowych, ochrony danych i zasady non-refoulement”.

Wymiana informacji w ramach systemu FRONTEX odbywać się będzie za pośrednictwem „obrazów sytuacyjnych”, które można opisać jako graficzne interfejsy prezentowania danych, informacji i danych wywiadowczych. Te obrazy sytuacyjne zostaną stworzone na poziomie krajowym i europejskim i będą miały podobną strukturę, aby ułatwić wzajemną wymianę informacji. Aby poprawić możliwości w zakresie wykrywania małych statków, FRONTEX stworzy serwis służący wspólnemu stosowaniu instrumentów nadzoru, łączący m.in. zdjęcia satelitarne z informacjami pochodzącymi z systemów zgłaszania statków.

Zwiększy to prawdopodobieństwo wykrycia i wyśledzenia szlaków używanych przez siatki przestępcze. Fakt, że do przemytu ludzi oraz handlu nielegalnymi narkotykami sprawcy używają obecnie małych łodzi z drewna lub włókna szklanego stanowi duże wyzwanie dla organów ścigania, ponieważ są one niezwykle trudne do wykrycia, identyfikacji i śledzenia na pełnym morzu.

Kontekst

W niektórych państwach członkowskich nawet sześć różnych organów jest obecnie bezpośrednio zaangażowanych w nadzór granic morskich. Czasami działają one w oparciu o równolegle funkcjonujące systemy nadzoru, bez wyraźnych zasad i procedur współpracy oraz wzajemnej wymiany informacji. Ponadto w obszarze nadzoru granic nie tylko brak koordynacji w obrębie niektórych państw członkowskich, ale także pomiędzy państwami członkowskimi, z uwagi na brak odpowiednich procedur, sieci i kanałów komunikacji służących wymianie informacji.

EUROSUR pozwoli na lepszą wymianę informacji i współpracę pomiędzy organami kontroli granic państw członkowskich, jak również z agencją FRONTEX. W tym celu każde państwo członkowskie posiadające lądowe i morskie granice zewnętrzne będzie musiało stworzy krajowy ośrodek koordynacji ds. nadzoru granic, który będzie prowadzić wymianę informacji z innych krajowymi ośrodkami koordynacji i z agencją FRONTEX poprzez zabezpieczone sieci łączności.

W 2008 r. Komisja przyjęła komunikat, w którym analizowano możliwość utworzenia europejskiego systemu nadzoru granic (EUROSUR) i stworzono „mapę drogową” opracowania, testowania i wdrożenia systemu (MEMO/08/86).

W związku z tym państwa członkowskie zajmują się obecnie tworzeniem krajowych ośrodków koordynacji ds. nadzoru granic, które mają być wspólnym punktem kontaktowym w sprawie danych przekazywanych w czasie rzeczywistym, informacji i danych wywiadowczych, wymienianych pomiędzy strażą graniczną, strażą przybrzeżną, policją i innymi organami krajowymi, jak również z agencją FRONTEX i innymi krajowymi ośrodkami koordynacji.

W listopadzie 2011 r. w ramach projektu pilotażowego FRONTEX poprzez zabezpieczone sieci łączności połączył ze sobą pierwszych sześć krajowych ośrodków koordynacji1. Pozostałe krajowe ośrodki koordynacji państw członkowskich zostaną podłączone w latach 2012 i 2013.

Wraz z państwami członkowskimi i innymi agencjami UE FRONTEX prowadzi obecnie prace nad opracowaniem innych elementów systemu EUROSUR. Prace te koncentrują się na wykrywaniu małych statków służących do przemytu ludzi i narkotyków.

Dzisiejsze rozporządzenie zostanie poddane pod dyskusję w Parlamencie Europejskim i Radzie z myślą o uruchomieniu systemu EUROSUR przed końcem 2013 r.

Priorytetowe traktowanie systemu EUROSUR potwierdzono na szczycie Rady Europejskiej w dniach 23-24 czerwca 2011 r., która wystąpiła z wnioskiem o priorytetowe traktowanie dalszych prac nad rozwojem systemu, tak by mógł zostać wdrożony przed 2013 r. (IP/11/781).

Niniejsze rozporządzenie stanowi część zintegrowanego zarządzania granicami na granicach zewnętrznych oraz strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE (IP/10/1535 i MEMO/10/598).

W celu poprawy kontroli granic zewnętrznych Komisja zaproponowała już wzmocnienie ogólnego zarządzania strefą Schengen („pakiet Schengen”, zob. IP/11/1036 i MEMO/11/606) oraz ustanowienie bardziej nowoczesnego i skuteczniejszego zarządzania przepływem podróżnych na jej granicach zewnętrznych (Inicjatywa na rzecz „inteligentnych” granic, zob. IP/11/1234 i MEMO/11/728).

Dalsze informacje

Strona internetowa komisarz do spraw wewnętrznych, Cecilii Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Strona Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Dodatkowe informacje na temat systemu EUROSUR:

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_crossing_eurosur_c_en.htm

Kontakt :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Finlandia, Francja, Włochy, Polska, Słowacja i Hiszpania.


Side Bar