Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Eurosur: de coördinatie op het gebied van grensbewaking op één lijn brengen

Brussel, 12 december 2011 – De Europese Commissie heeft vandaag voorgesteld om een Europees grensbewakingssysteem (Eurosur) op te richten. Hiermee wordt beoogd de coördinatie binnen en tussen de lidstaten te vergroten om zware criminaliteit, zoals drugs- en mensenhandel, te voorkomen en te bestrijden en om het onaanvaardbare dodental onder migranten op zee te verminderen.

In het kader van het Eurosur-mechanisme zullen de voor grensbewaking verantwoordelijke autoriteiten (grenswachten, kustwachten, politie, douane en marine) operationele informatie kunnen uitwisselen en met elkaar, met Frontex en met de buurlanden kunnen samenwerken. De meer uitgebreide uitwisseling van informatie en het gebruik van door Eurosur geïntroduceerde moderne bewakingstechnologie kunnen ook van vitaal belang kan zijn bij het redden van migranten die in zeer moeilijk op te sporen kleine en onzeewaardige bootjes de kusten van de EU-lidstaten proberen te bereiken.

"Eurosur zal helpen bij het opsporen en het bestrijden van de activiteiten van criminele netwerken en een cruciaal instrument zijn bij het redden van migranten die met gevaar voor eigen leven de EU-kusten proberen te bereiken", verklaarde Cecilia Malmström, commissaris voor Binnenlandse zaken. "Het nieuwe systeem zal bijdragen tot de oprichting van een geïntegreerd grensbeheersysteem terwijl tevens de grondrechten, de gegevensbescherming en het beginsel van non-refoulement worden gerespecteerd."

In het kader van Eurosur zal informatie worden uitgewisseld door middel van "situatiebeelden", die kunnen worden omschreven als grafische interfaces die gegevens, informatie en inlichtingen weergeven. Deze situatiebeelden zullen op nationaal en Europees niveau worden ontwikkeld en dezelfde structuur krijgen om de onderlinge informatiestroom te vergemakkelijken. Om kleine schepen beter te kunnen opsporen, zal Frontex ook een dienst voor de gemeenschappelijke toepassing van bewakingsinstrumenten opzetten. Hiermee worden onder andere satellietbeelden gecombineerd met informatie die afkomstig is van scheepsrapportagesystemen.

Aldus kunnen de door criminele netwerken gebruikte routes beter worden opgespoord en in kaart gebracht. Het feit dat handelaren tegenwoordig kleine bootjes van hout en glasvezel gebruiken voor de smokkel van mensen en illegale drugs, stelt de rechtshandhavingsinstanties voor een enorme uitdaging aangezien de detectie, de identificatie en de opsporing ervan op zee uiterst lastig is.

Achtergrond

Momenteel zijn er in sommige lidstaten wel zes verschillende autoriteiten direct betrokken bij de bewaking van de zeegrenzen. Soms worden hierbij naast elkaar bestaande bewakingssystemen gebruikt, zonder duidelijke regels en afspraken over de samenwerking en de onderlinge uitwisseling van informatie. Bovendien is er op het gebied van grensbewaking niet alleen sprake van een gebrek aan coördinatie binnen bepaalde lidstaten, maar, wegens het ontbreken van adequate procedures, netwerken of communicatiekanalen voor de uitwisseling van informatie, ook van een gebrek aan coördinatie tussen de lidstaten.

Eurosur zal de uitwisseling van informatie en de samenwerking tussen de grensbewakingsautoriteiten van de lidstaten en met Frontex versterken. Daartoe zal elke lidstaat met externe land- en zeegrenzen een nationaal coördinatiecentrum voor grensbewaking moeten opzetten, dat via een beveiligd communicatienetwerk informatie zal uitwisselen met andere nationale coördinatiecentra en met Frontex.

In 2008 heeft de Commissie een mededeling aangenomen met als titel 'Onderzoek naar de mogelijkheden tot instelling van een Europees grensbewakingssysteem (Eurosur)' en een routekaart vastgesteld voor de ontwikkeling, het testen en de toepassing van het systeem (MEMO/08/86).

Daarom zetten de lidstaten momenteel nationale coördinatiecentra voor grensbewaking op, die als aanspreekpunt zullen fungeren voor de directe uitwisseling van gegevens, informatie en inlichtingen tussen grenswachten, kustwachten, de politie en andere nationale autoriteiten alsook met Frontex en de overige nationale coördinatiecentra.

Frontex heeft in november 2011 in het kader van een proefproject de eerste zes nationale coördinatiecentra1 via een beveiligd communicatienetwerk aan elkaar gekoppeld. De resterende nationale coördinatiecentra van de lidstaten zullen in 2012 en 2013 worden aangesloten.

Frontex ontwikkelt momenteel samen met de lidstaten en de andere EU-agentschappen de overige Eurosur-componenten, die met name gericht zijn op de opsporing van kleine schepen die voor de drugs- en mensensmokkel worden gebruikt.

De vandaag voorgestelde verordening zal nu door het Europees Parlement en de Raad worden besproken met het oog op de inwerkingtreding van Eurosur eind 2013.

De aan Eurosur toegekende prioriteit is door de Europese Raad in juni 2011 bevestigd, waarbij is verzocht het systeem met prioriteit verder te ontwikkelen zodat het in 2013 in werking kan treden (IP/11/781).

Deze verordening maakt deel uit van het geïntegreerd beheer van de buitengrenzen en de interne veiligheidsstrategie van de EU (IP/10/1535 en MEMO/10/598).

Om de bewaking van de buitengrenzen te verbeteren, heeft de Commissie reeds voorgesteld om de algemene governance van het Schengengebied te versterken (voor het "Schengenpakket" zie (IP/11/1036 en MEMO/11/606), en om de reizigersstromen aan de buitengrenzen moderner en doeltreffender te beheren (voor het initiatief "slimme grenzen" zie IP/11/1234 en MEMO/11/728).

Meer informatie:

Homepage van EU-commissaris voor Binnenlandse zaken Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Homepage van DG Binnenlandse zaken:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Voor meer informatie over Eurosur zie:

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_crossing_eurosur_c_en.htm

Contacts :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Finland, Frankrijk, Italië, Polen, Slowakije en Spanje.


Side Bar