Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

EUROSUR: sammenkobler grænseovervågnings­systemerne

Bruxelles, den 12. december 2011 Europa-Kommissionen har i dag foreslået at oprette et europæisk grænseovervågningssystem (EUROSUR) for at styrke koordinationen i og mellem medlemsstaterne og forhindre og takle alvorlig kriminalitet, som f.eks. narkotikasmugling og menneskehandel, og nedbringe det uacceptabelt høje antal migranter, der dør på havet.

Ifølge EUROSUR-mekanismen vil de myndigheder i medlemsstaterne, der er ansvarlige for grænseovervågning (grænsevagter, kystvagter, politi, toldvæsen og flåde) kunne udveksle operationelle oplysninger og samarbejde med hinanden, med Frontex og med nabolande. Den øgede informationsudveksling og brugen af moderne overvågningsteknologi, der indføres med EUROSUR, kan også få vital betydning, når det drejer sig om at redde liv for de migranter, der forsøger at nå EU-medlemsstaternes kyster i små og synkefærdige både, som det er meget vanskeligt at opspore.

"EUROSUR vil bidrage til at afsløre og bekæmpe kriminelle netværk og vil være et vigtigt værktøj til at redde de migranter, der sætter deres liv på spil, når de forsøger at nå EU's kyster", udtalte Cecilia Malmström, kommissær for indre anliggender. "Det nye system vil bidrage til et integreret grænseforvaltningssystem og samtidig sikre, at de grundlæggende rettigheder, databeskyttelse og princippet om non-refoulement overholdes."

Informationsudvekslingen inden for rammerne af EUROSUR vil tage form af "situationsbilleder", der kan beskrives som et grafisk interface med data, informationer og efterretninger. Disse situationsbilleder vil blive udarbejdet på nationalt niveau og EU-niveau, og de vil blive opbygget ens for at lette informationsflowet. For at forbedre muligheden for at afsløre små fartøjer vil Frontex også oprette en service for fælles anvendelse af overvågningsværktøjer, der bl.a. kombinerer satellitbilleder med informationer fra skibsrapporteringssystemer.

Det vil øge muligheden for at identificere og spore de ruter, de kriminelle netværk bruger. Det forhold, at menneskehandlere i dag bruger små træ- og glasfiberbåde til at smugle både mennesker og ulovligt narkotika, er en stor udfordring for de retshåndhævende myndigheder, da det er uhyre vanskeligt at afsløre, identificere og spore så små både i høj sø.

Baggrund

På nuværende tidspunkt er der i nogle medlemsstater op til seks forskellige myndigheder, som er direkte involveret i overvågning af søgrænser, og som nu og da anvender parallelle overvågningssystemer uden klare regler og arbejdsgange for indbyrdes samarbejde og informationsudveksling. Hvad angår grænseovervågning, er der endvidere ikke bare en mangel på koordinering internt i nogle medlemsstater, men også mellem medlemsstaterne, på grund af manglende egentlige procedurer, netværk eller kommunikationskanaler til informationsudveksling.

EUROSUR vil forbedre informationsudvekslingen og samarbejdet mellem medlemsstaternes grænsekontrolmyndigheder og med Frontex. I den henseende vil alle medlemsstater med ydre land- og søgrænser skulle oprette et nationalt koordinationscenter for grænseovervågning, som vil udveksle oplysninger med andre nationale koordinationscentre og Frontex via et beskyttet kommunikationsnetværk.

I 2008 vedtog Kommissionen en meddelelse om en mulig oprettelse af et europæisk grænseovervågningssystem (EUROSUR) og opstillede en køreplan for udviklingen, afprøvningen og gennemførelsen af systemet (MEMO/08/86).

Medlemsstaterne er derfor nu ved at oprette nationale koordinationscentre for grænseovervågning, der skal være kontaktpunktet for udveksling af realtidsdata, information og efterretninger mellem grænsevagter, kystvagter, politi og andre nationale myndigheder samt Frontex og andre nationale koordinationscentre.

I november 2011 blev Frontex på pilotbasis sammenkoblet med de første seks nationale koordinationscentre1 via et beskyttet kommunikationsnetværk. De øvrige nationale koordinationscentre i medlemsstaterne vil blive sammenkoblet i 2012 og 2013.

Sammen med medlemsstaterne og andre EU-agenturer er Frontex i øjeblikket ved at udvikle EUROSURs øvrige komponenter, der navnlig fokuserer på afsløring af små fartøjer, der anvendes til menneskesmugling og narkotikasmugling.

Den forordning, der foreslås i dag, vil nu blive drøftet i Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på at gøre EUROSUR operationelt senest ved udgangen af 2013.

Det Europæiske Råd i juni 2011 bekræftede, at EUROSUR er højt prioriteret, idet det anmodede om, at EUROSUR blev videreudviklet som en prioritet for at blive operationelt senest i 2013 (IP/11/781).

Denne forordning er let led i den integrerede grænseovervågning af de ydre grænser og EU's strategi for intern sikkerhed (IP/10/1535 og MEMO/10/598).

For at forbedre kontrollen ved de ydre grænser har Kommissionen allerede foreslået at styrke den overordnede forvaltning af Schengenområdet ("Schengenpakken", se IP/11/1036 og MEMO/11/606) og indføre en mere moderne og effektiv forvaltning af rejsestrømme ved EU's ydre grænser (initiativet "Intelligente grænser", se IP/11/1234 og MEMO/11/728).

Yderligere oplysninger

Website for Cecilia Malmström, kommissær for indre anliggender

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Website for Generaldirektoratet for Indre Anliggender:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Yderligere oplysninger om EUROSUR:

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_crossing_eurosur_c_en.htm

Kontaktpersoner :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Finland, Frankrig, Italien, Polen, Slovakiet og Spanien.


Side Bar