Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

EUROSUR: „свързване на точките“ в наблюдението на границите

Брюксел, 12 декември 2011 г. — Днес Европейската комисия предложи създаването на Европейска система за наблюдение на границите (EUROSUR) с цел увеличаване на координацията във и между държавите-членки за предотвратяване и борба с тежките престъпления като трафика на наркотици и трафика на хора и за намаляване на недопустимо високия брой смъртни случаи на мигранти по море.

Съгласно механизма EUROSUR органите на държавите-членки, които отговарят за наблюдението на границите (граничната охрана, бреговата охрана, полицията, митниците и военноморските сили) ще са в състояние да обменят оперативна информация и да сътрудничат помежду си, с Frontex и със съседните държави. Увеличеният обмен на информация и използването на модерни технологии за наблюдение, въведени от EUROSUR, могат също да бъдат решаващи за спасяването на живота на мигранти, които се опитват да стигнат до бреговете на държавите-членки на ЕС с малки и негодни за плаване по море лодки, много трудни за откриване и проследяване.

EUROSUR ще помогне за откриването и борбата с дейностите на престъпни мрежи и ще бъде решаващото средство за спасяването на мигранти, които рискуват живота си, опитвайки се да достигнат бреговете на ЕС“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи. „Новата система ще допринесе за една интегрирана система за управление на границите, като в същото време осигурява спазването на основните права, защитата на данните и принципа за неотблъскване.

Обменът на информация в рамката на EUROSUR ще бъде под формата на „картини на ситуацията“, които могат да се опишат като графичен интерфейс, показващ данни, информация и разузнаване. Тези картини на ситуацията ще бъдат създавани на национално и на европейско равнище и ще имат сходна структура, за да се улесни потокът на информация между тях. За да се подобри способността за откриване на малки плавателни съдове, Frontex също така ще създаде служба за общото прилагане на инструменти за наблюдение, която наред с другото комбинира спътникови изображения с информация, получена чрез системите за корабно докладване.

Това ще увеличи възможността за откриване и проследяване на маршрутите, използвани от престъпните мрежи. Фактът, че понастоящем трафикантите използват малки лодки от дърво или стъкловлакна за трафик на хора и на забранени наркотични вещества, представлява голямо предизвикателство за правоприлагащите органи, защото откриването, идентифицирането и проследяването на такива малки лодки е изключително трудно в открито море.

Контекст

Понастоящем в някои държави-членки с наблюдението на морските граници пряко се занимават до шест различни органи, използващи понякога паралелни системи за наблюдение, без ясни правила и програми за сътрудничество и обмен на информация помежду си. В допълнение, в областта на наблюдението на границите има недостиг на сътрудничество не само в някои от държавите-членки, но и между държавите-членки, което се дължи на липсата на подходящи процедури, мрежи или комуникационни канали за обмена на информация.

EUROSUR ще насърчи обмена на информация и сътрудничеството между органите за граничен контрол на държавите-членки, както и с Frontex. За тази цел всяка държава-членка със сухопътна или морска външна граница ще трябва да създаде национален координационен център за гранично наблюдение, който ще обменя информация с други национални координационни центрове и Frontex посредством защитена комуникационна мрежа.

През 2008 г. Комисията прие съобщение, което проучва създаването на Европейска система за наблюдение на границите (EUROSUR) и определя пътна карта за разработването, изпитването и въвеждането на системата (MEMO/08/86).

В съответствие с това, понастоящем държавите-членки създават национални координационни центрове за наблюдение на границите, които ще бъдат единствената точка за контакт за обмен на данни в реално време, информация и разузнаване между граничната охрана, бреговата охрана, полицията и други национални органи, както и с Frontex и други национални координационни центрове.

През ноември 2011 г. като пилотен проект посредством защитена комуникационна мрежа Frontex се свърза с първите шест национални координационни центъра1. Останалите национални координационни центрове ще бъдат свързани през 2012—2013 г.

Заедно с държавите-членки и други агенции на ЕС в момента Frontex развива другите елементи на EUROSUR, които се съсредоточават по-специално върху откриването на малки плавателни съдове, използвани за трафик на хора както и за трафик на наркотици.

Предложеният днес регламент сега предстои да бъде обсъден от Европейския парламент и от Съвета с оглед EUROSUR да стане оперативна преди края на 2013 г.

Приоритетът, даден на EUROSUR, беше потвърден от Европейския съвет през юни 2011 г., който поиска по-нататъшното разработване на системата да бъде приоритетно, с цел тя да стане оперативна преди края на 2013 г. (IP/11/781).

Регламентът представлява част от интегрираното управление на външните граници и Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС (IP/10/1535 и MEMO/10/598).

С цел да подобри контрола на външните граници Комисията вече е предложила засилване на цялостното управление на Шенгенското пространство (за „Шенгенския пакет“ вж. IP/11/1036 и MEMO/11/606) и да осигури по-съвременно и ефикасно управление на пътническите потоци на външните си граници (за инициативата „Интелигентни граници“ вж. IP/11/1234 и MEMO/11/728)

За повече информация

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

За допълнителна информация относно EUROSUR вж.:

http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_crossing_eurosur_c_en.htm

За контакт:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

1 :

Испания, Италия, Полша, Словакия, Финландия и Франция.


Side Bar