Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Kraftigt ökat EU-stöd för miljön och klimatet genom det nya Life-programmet

Bryssel den 12 december 2011 – Kommissionen föreslår att under perioden 2014–2020 tilldela 3,2 miljarder euro till Life, ett nytt program för miljö och klimatpolitik. Det föreslagna nya programmet skulle bygga på framgångarna från dagens program Life+, men det kommer att ändras så att det får större genomslag, blir enklare och flexiblare och får en betydligt större budget.

- Life-programmet är av avgörande betydelse för en bättre miljöpolitik. Programmet kan användas för att stödja människor och organisationer som arbetar för att lagstiftningen ska ge bättre miljö i Europa. Vi reformerar programmet genom att mobilisera stöd på ett integrerat sätt från andra finansieringskällor så att programmet ska bli slagkraftigare, säger miljökommissionär Janez Potočnik.

- Kommissionen föreslår en tredubbling av klimatanslagen i det nya programmet. På så vis kan vi öka stödet till regionala strategier för låga koldioxidutsläpp och motståndskraft mot klimatförändringar samt småskaliga klimatprojekt genomförda av små och medelstora företag, icke-statliga organisationer och lokala myndigheter. Genom Life kan vi också utnyttja annan europeisk och nationell finansiering av klimatåtgärder, säger klimatkommissionär Connie Hedegaard.

Följande är nytt i det kommande Life-programmet:

  • Inrättande av ett nytt delprogram för klimatpolitik.

  • Tydligare definition av prioriteringar med fleråriga arbetsprogram som antas i samråd med medlemsstaterna.

  • Nya möjligheter att genomföra program i större skala genom ”integrerade projekt” som kan bidra till att mobilisera annan EU-finansiering samt nationell och privat finansiering för miljö‑ och klimatmål.

Delprogrammet Miljö kommer att stödja insatser på följande områden:

  • ”Miljö och resurseffektivitet” kommer att inriktas mer på innovativa lösningar för bättre genomförande av miljöpolitiken och integration av miljömål i övriga sektorer.

  • ”Biologisk mångfald” kommer att utveckla bästa metoder för att stoppa förlusten av biologisk mångfald och återställa ekosystem, samtidigt som man behåller sin grundinriktning på att stödja Natura 2000-områden, särskilt via integrerade projekt som är i linje med medlemsstaternas ramar för prioriterade åtgärder (enligt beskrivningen i kommissionens nya dokument om finansiering av Natura 2000).

  • ”Miljöstyrning och -information” kommer att gynna kunskapsdelning, spridning av bästa metoder, bättre efterlevnad och kampanjer för att öka medvetenheten.

Delprogrammet Klimatpolitik täcker följande områden:

  • ”Begränsning av klimatförändring” kommer att inriktas på att minska utsläppen av växthusgaser.

  • ”Anpassning till klimatförändring” kommer att inriktas på att förbättra motståndskraften mot klimatförändringar.

  • ”Klimatstyrning och -information” kommer att inriktas på att förbättra medvetenheten, informationen, samarbetet och spridningen av åtgärder för att begränsa klimatförändringarna och anpassa samhället till dem.

Bidrag för att finansiera projekt kommer även i fortsättningen att vara programmets huvudsakliga insatsmetod. Driftsbidrag för icke-statliga organisationer och andra organ kommer att finnas kvar och det kommer att finnas utrymme för bidrag till innovativa finansiella instrument.

Life kommer att införa lättare och flexiblare förfaranden.

Nästa steg

Kommissionen hoppas att förslagen kommer att godkännas av Europaparlamentet och rådet i tid inför nästa programperiod som är 2014–2020.

Bakgrund

Life-programmet är del av kommissionens förslag till den fleråriga finansieringsramen för 2014–2020, som fastställer budgetramverket och huvudsakliga inriktningar för Europa 2020-strategin. Kommissionen beslöt att behandla miljö‑ och klimatpolitik som en integrerad del av alla viktigare instrument och insatser och förutom integreringen, föreslår den att Life-programmet som för närvarande regleras via Life–förordningen ska fortsätta. Genom att kombinera integrering och ett specifikt instrument vill man att EU-insatserna ska samordnas bättre och förbättra mervärdet.

Life-programmet, som lanserades 1992, är en av spjutspetsarna i EU:s miljöfinansiering. Programmet har finansierat drygt 3 500 projekt med sammanlagt 2,5 miljarder euro och på så vis bidragit till miljöskydd. Life+, som startade 2007 och som ska pågå till 2013, med en budget på något över 2,1 miljarder euro, finansierar i första hand bidrag, som utgör 78 % av budgeten för Life+.

Life har spelat en mycket viktig roll i fråga om genomförandet av viktig EU-miljölagstiftning, till exempel direktiven om livsmiljöer och fåglar samt vattenramverkdirektivet. Förslagen till det nya programmet bygger på utvärderingar av tidigare erfarenheter och resultaten av färska offentliga samråd. Dessa visar att miljöinnovationsprojekt i fråga om klimatförändring, vatten och avfall har varit bäst på att ge direkta miljöfördelar.

Mer information:

Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av ett program för miljön och klimatpolitik (Life):

http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm#proposal

Mer information om Life+ finns på

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

MEMO/11/893

Se även

Financing Nature 2000. Investing in Natura 2000: delivering benefits for nature and people(kommissionens arbetsdokument)

Kontaktpersoner :

Joe Hennon (+32-2 295 35 93)

Monica Westeren (+32-2 299 18 30)

Isaac Valero Ladron (+32-2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32-2 298 72 78)


Side Bar