Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Novi program LIFE z znatno večjo podporo EU ukrepom na področju okolja in podnebja

Bruselj, 12. decembra 2011 – Komisija predlaga, da se LIFE, novemu programu za ukrepe na področju okolja in podnebja, v obdobju 2014–2020 dodeli 3,2 milijarde EUR. Predlagani novi program bo temeljil na uspešnem obstoječem programu LIFE+, a bo preoblikovan tako, da bo imel večji učinek, bo enostavnejši in prilagodljivejši, imel pa bo tudi znatno večji proračun.

Komisar za okolje Janez Potočnik je povedal: „Program LIFE je ključnega pomena pri oblikovanju boljše okoljske politike. Na voljo je z namenom, da bi podprl vse ljudi in organizacije, ki si prizadevajo za zakonodajo, ki bi zagotovila boljše rezultate za okolje v Evropi. S preoblikovanjem programa želimo doseči večji učinek, in sicer z zbiranjem sredstev iz drugih virov financiranja na integriran način.“

Komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard je dejala: „Komisija predlaga, da se v novem programu sredstva za podnebje potrojijo. To nam bo omogočilo povečati podporo regionalnim strategijam, katerih cilj so nizke emisije ogljika in prilagodljivost na podnebne spremembe, ter podnebnim projektom majhnega obsega, ki jih izvajajo mala in srednje velika podjetja, nevladne organizacije in lokalni organi. Program LIFE lahko uporabimo tudi kot finančni vzvod za pridobitev drugih evropskih in nacionalnih sredstev za podnebne ukrepe.“

Novi vidiki prihodnjega programa LIFE vključujejo:

  • oblikovanje novega podprograma za podnebne ukrepe;

  • jasnejšo opredelitev prednostnih nalog z večletnimi delovnimi programi, sprejetimi s posvetovanjem z državami članicami;

  • nove možnosti za izvajanje programov v večjem obsegu prek „integriranih projektov“, ki lahko pripomorejo k zbiranju drugih sredstev EU, nacionalnih in zasebnih sredstev za okoljske in podnebne cilje.

Podprogram za okolje bo podpiral prizadevanja na naslednjih področjih:

  • področje „okolje in učinkovita uporaba virov“ bo usmerjeno v inovativnejše rešitve za boljše izvajanje okoljske politike in vključevanje okoljskih ciljev v druge sektorje;

  • na področju „biotska raznovrstnost“ se bodo oblikovale najboljše prakse za ustavitev izgube biotske raznovrstnosti in obnovo ekosistemskih storitev, pri čemer bo osnovni poudarek ostal na podpori območij omrežja Natura 2000, zlasti prek integriranih projektov, ki so skladni s prednostnimi okviri držav članic za ukrepanje (kot je opisano v novem dokumentu Komisije o financiranju območij omrežja Natura 2000);

  • na področju „okoljsko upravljanje in obveščanje“ se bodo spodbujali izmenjava znanja, razširjanje najboljših praks, boljša skladnost pa tudi kampanje za ozaveščanje.

Podprogram za podnebne ukrepe obsega naslednja področja:

  • področje „ublažitev podnebnih sprememb“ bo usmerjeno na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;

  • področje „prilagoditev na podnebne spremembe“ bo osredotočeno na vse večjo prilagodljivost na podnebne spremembe;

  • področje „podnebno upravljanje in obveščanje“ bo usmerjeno na krepitev ozaveščenosti, komuniciranja, sodelovanja in razširjanja informacij na področju ukrepov za ublažitev podnebnih sprememb in prilagoditev nanje.

Nepovratna sredstva za financiranje projektov bodo še vedno glavno intervencijsko sredstvo programa. Nepovratna sredstva za poslovanje, namenjena nevladnim organizacijam in drugim organom, bodo še vedno mogoča, možni pa bodo tudi prispevki za inovativne finančne instrumente.

V okviru programa LIFE bodo sprejeti enostavnejši in prilagodljivejši postopki.

Naslednji koraki

Komisija upa, da bodo predlogi v Evropskem parlamentu in Svetu sprejeti pravočasno za naslednje programsko obdobje (2014–2020).

Ozadje

Program LIFE je del predloga Komisije za večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020, v katerem so določeni proračunski okvir in glavne usmeritve za strategijo Evropa 2020. Komisija se je odločila, da bo okoljske in podnebne ukrepe obravnavala kot bistveni del vseh glavnih instrumentov in intervencij, poleg pristopa njihove vključitve v prevladujočo usmeritev pa predlaga nadaljevanje programa LIFE, ki ga zdaj ureja uredba o programu LIFE+. Z združitvijo vključitve v prevladujočo usmeritev in posebnega instrumenta naj bi povečali usklajenost in dodano vrednost posredovanja EU.

Program LIFE se je začel izvajati leta 1992 in je eden od glavnih virov okoljskega financiranja EU. V njegovem okviru je bilo financiranih več kot 3 500 projektov in za varstvo okolja je bilo prispevane 2,5 milijarde EUR. Instrument LIFE+ se je začel izvajati leta 2007 in bo potekal do leta 2013, njegov proračun pa znaša malo nad 2,1 milijarde EUR, večinoma v obliki nepovratnih sredstev (ta obsegajo 78 % proračunskih sredstev instrumenta).

Program LIFE je imel pomembno vlogo pri izvajanju glavne okoljske zakonodaje EU, kot so npr. direktiva o habitatih, direktiva o pticah in okvirna direktiva o vodah. Predlogi za novi program temeljijo na ocenah predhodnih izkušenj in rezultatih nedavnih javnih posvetovanj. Ti kažejo, da so bili projekti v zvezi z ekološkimi inovacijami na področju podnebnih sprememb, voda in odpadkov zelo uspešni pri doseganju neposrednih koristi za okolje.

Za dodatne informacije si oglejte:

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE)

Več informacij o instrumentu LIFE+ je na voljo na:

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm.

MEMO/11/893

Oglejte si tudi:

Financiranje območij omrežja Natura 2000. Naložbe v območja omrežja Natura 2000: zagotavljanje koristi za naravo in ljudi(delovni dokument služb Komisije)

Kontakti:

Joe Hennon: (+32 22953593)

Monica Westeren: (+32 22991830)

Isaac Valero Ladron: (+32 22964971)

Stephanie Rhomberg: (+32 22987278)


Side Bar