Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Nový program LIFE prinesie viac prostriedkov EÚ na ochranu životného prostredia a klímy

Brusel 12. decembra 2011 – Komisia navrhuje vyčleniť v období rokov 2014 – 2020 sumu 3,2 miliardy EUR na nový program na ochranu životného prostredia a klímy -- LIFE Navrhovaný nový program bude vychádzať z úspechu existujúceho programu LIFE+, no súčasne dôjde k jeho reforme v záujme väčšieho dosahu, zjednodušenia a vyššej flexibility, ako aj k výraznému zvýšeniu rozpočtu.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Program LIFE je kľúčovým prostriedkom formovania lepšej environmentálnej politiky. Je k dispozícii všetkým osobám a organizáciám, ktoré sa snažia zabezpečiť, aby legislatíva prispievala k zlepšeniu stavu životného prostredia v Európe. Rozhodli sme pre reformu programu, aby sme mobilizáciou finančných prostriedkov z iných zdrojov pomocou integrovanej koncepcie dokázali dosiahnuť väčší účinok.“

Komisárka pre oblasť klímy Connie Hedegaard doplnila: „ Komisia navrhuje, aby sa v novom programe strojnásobili finančné prostriedky na ochranu klímy. To nám umožní intenzívnejšie podporovať regionálne stratégie zamerané na nízkouhlíkový rozvoj a odolnosť voči zmene klímy, ako aj projekty na ochranu klímy menšieho rozsahu, ktorým sa venujú MSP, MVO a orgány miestnej samosprávy. Prostredníctvom programu LIFE môžeme na ochranu klímy zmobilizovať aj ďalšie európske a vnútroštátne zdroje.“

K novým aspektom budúceho programu LIFE patrí:

  • vytvorenie nového podprogramu na ochranu klímy,

  • jasnejšie vymedzenie priorít pomocou viacročných pracovných programov prijatých po konzultácii s členskými štátmi,

  • nové možnosti realizácie programov vo väčšom rozsahu pomocou „integrovaných projektov“, ktoré môžu prispieť k mobilizácii ďalších európskych, vnútroštátnych aj súkromných prostriedkov na ciele v oblasti životného prostredia alebo klímy.

Podprogram pre životné prostredie bude podporovať snahu v týchto oblastiach:

  • Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov“ sa sústredí na inovačnejšie riešenia zamerané na lepšie vykonávanie environmentálnej politiky a začlenenie environmentálnych cieľov do iných sektorov,

  • „Biodiverzita“ sa zameria na najlepšiu prax v oblasti zastavenia straty biodiverzity a obnovenia ekosystémových služieb a súčasne bude jej primárnym ťažiskom podpora lokalít sústavy Natura 2000, najmä pomocou integrovaných projektov, ktoré sú v súlade prioritnými akčnými rámcami členských štátov (pozri nový dokument Komisie o financovaní sústavy Natura 2000),

  • „Riadenie a informovanie v oblasti životného prostredia“ podporí okrem kampaní na zvyšovanie informovanosti aj výmenu poznatkov, šírenie najlepšej praxe a lepšie dodržiavanie predpisov.

Podprogram „Ochrana klímy“ sa týka troch prioritných oblastí:

  • „Zmiernenie zmeny klímy“ sa sústredí na znižovanie emisií skleníkových plynov,

  • „Adaptácia na zmenu klímy“ sa sústredí na zvyšovanie odolnosti voči zmene klímy,

  • „Riadenie a informovanie v oblasti klímy“ sa sústredí na zvyšovanie informovanosti, komunikáciu, spoluprácu a rozširovanie informácií o zmierňujúcich a adaptačných opatreniach.

Hlavným typom zásahov v rámci programu budú aj naďalej granty na financovanie projektov. MVO a iné orgány môžu aj naďalej využívať granty na prevádzku a budú k dispozícii aj príspevky na inovačné finančné nástroje.

Postupy v rámci LIFE sa zjednodušia a stanú sa flexibilnejšími.

Ďalšie kroky

Komisia dúfa, že Európsky parlament a Rada schvália tieto návrhy pred začiatkom ďalšieho programovacieho obdobia (2014 – 2020).

Kontext

Program LIFE je súčasťou návrhu Komisie na viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020, ktorým sa stanovuje rozpočtový rámec a hlavné smerovania pre stratégiu Európa 2020. Komisia sa rozhodla pristupovať k opatreniam na ochranu životného prostredia a klímy ako k základnej súčasti všetkých hlavných nástrojov a zásahov a okrem koncepcie „mainstreamingu“ navrhuje aj pokračovať v programe LIFE, ktorý v súčasnosti upravuje nariadenie o programe LIFE+. Skĺbenie mainstreamingu s osobitným nástrojom má za cieľ zvýšenie súdržnosti a všeobecného prínosu zásahov EÚ.

Program LIFE existuje od roku 1992 a je jedným zo základných spôsobov environmentálneho financovania EÚ. Pomohol financovať 3 500 projektov na ochranu životného prostredia sumou 2,5 miliardy EUR. LIFE+, ktorý funguje od roku 2007 a bude pokračovať do roku 2013 s rozpočtom vyše 2,1 miliardy EUR, väčšinou financuje granty (ktoré predstavujú 78 % rozpočtu LIFE+).

LIFE zohral významnú úlohu pri vykonávaní najdôležitejších legislatívnych aktov EÚ, ako je napríklad smernica o biotopoch, smernica o vtákoch a rámcová smernica o vode. Návrhy na nový program vychádzajú z hodnotení doterajších skúseností a z výsledkov nedávnych verejných konzultácií. Vyplýva z nich, že pri dosahovaní priamych environmentálnych prínosov zaznamenali najväčší úspech ekoinovačné projekty v oblasti zmeny klímy, vody a odpadu.

Ďalšie informácie:

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení programu na ochranu životného prostredia a klímy (LIFE)

Viac o programe LIFE+:

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

MEMO/11/893

Pozri aj

Financovanie sústavy Natura 2000. Investície do sústavy Natura 2000: dosahovanie úžitku pre prírodu aj ľudí(pracovný dokument útvarov Komisie)

Kontaktné osoby :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar