Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

UE poważnie zwiększa wsparcie na rzecz środowiska naturalnego i klimatu w ramach nowego programu LIFE

Bruksela, dnia 12 grudnia 2011 r. – Komisja proponuje przeznaczyć 3,2 mld EUR w latach 2014-2020 na potrzeby nowego programu działania w zakresie środowiska i klimatu - LIFE. Proponowany nowy program będzie opierać się na sukcesie istniejącego programu LIFE +, lecz zostanie zreformowany tak, by stał się skuteczniejszy, prostszy i bardziej elastyczny oraz dysponował znacznie większym budżetem.

Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: Program LIFE ma podstawowe znaczenie dla opracowania lepszej polityki ochrony środowiska. Ma wspierać osoby i organizacje pracujące obecnie nad tym, aby przepisy przyczyniały się do poprawy stanu środowiska w Europie. Reformujemy program, aby zwiększyć jego wpływ poprzez pozyskanie w sposób zintegrowany wsparcia z innych źródeł finansowania.

Komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu, Connie Hedegaard, dodała: Komisja proponuje potrojenie funduszy przeznaczonych na klimat w ramach nowego programu. Pozwoli nam to na zwiększenie wsparcia dla regionalnych strategii w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i odporności na zmianę klimatu oraz dla projektów w dziedzinie klimatu realizowanych na niewielką skalę przez małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i władze lokalne. Dzięki LIFE możemy również pozyskać inne europejskie i krajowe środki na działania w dziedzinie klimatu.

Nowe aspekty przyszłego programu LIFE to między innymi:

  • utworzenie nowego podprogramu na rzecz działań w dziedzinie klimatu;

  • czytelne zdefiniowanie priorytetów wieloletnich programów prac przyjętych w porozumieniu z państwami członkowskimi;

  • nowe możliwości w zakresie realizacji programów na szerszą skalę dzięki „projektom zintegrowanym”, za pomocą których będzie można pozyskać inne fundusze UE, krajowe i prywatne na realizację celów związanych z ochroną środowiska i klimatu.

Podprogram na rzecz środowiska będzie wspierać wysiłki w następujących dziedzinach:

  • Środowisko i efektywność wykorzystywania zasobów” - ta część skoncentruje się na bardziej innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie lepszego wdrażania polityki w dziedzinie środowiska oraz na integracji celów związanych z ochroną środowiska w innych sektorach;

  • Różnorodność biologiczna” – tutaj celem będzie opracowanie najlepszych praktyk służących powstrzymaniu utraty różnorodności biologicznej i przywróceniu usług ekosystemowych, z zachowaniem głównego celu jakim jest wspieranie sieci Natura 2000, zwłaszcza poprzez realizację zintegrowanych projektów zgodnych z traktowanymi priorytetowo ramowymi programami działania państw członkowskich (jak przedstawiono to w sprawozdaniu Komisji dotyczącym finansowania sieci Natura 2000);

  • Zarządzanie w zakresie ochrony środowiska i informacja” – celem będzie propagowanie wymiany wiedzy, rozpowszechnianie najlepszych praktyk, działanie na rzecz lepszego przestrzegania przepisów oraz kampanie na rzecz podnoszenia świadomości społecznej.

Podprogram na rzecz działań w dziedzinie klimatu obejmuje następujące obszary:

  • Łagodzenie zmiany klimatu” – działania będą skoncentrowane na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych;

  • Przystosowanie do zmiany klimatu” – ta część będzie skupiać się na zwiększaniu zdolności adaptacji do zmiany klimatu;

  • Zarządzanie działaniami w dziedzinie klimatu i informacja” – to działania w zakresie zwiększania świadomości, komunikacji, współpracy oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat działań mających na celu łagodzenie zmiany klimatu i działań adaptacyjnych.

Dotacje na finansowanie projektów pozostaną głównym rodzajem interwencji w ramach programu. Dotacje operacyjne dla organizacji pozarządowych i innych podobnych podmiotów będą nadal możliwe, powstanie również możliwość wniesienia wkładu w innowacyjne instrumenty finansowe.

Procedury programu LIFE staną się bardziej przejrzyste i elastyczne.

Dalsze działania

Komisja ma nadzieję, że wnioski przejdą przez proces zatwierdzania przez Parlament Europejski i Radę przed rozpoczęciem następnego okresu programowania (lata 2014-2020).

Kontekst

Program LIFE jest częścią wniosku Komisji dotyczącego wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020, który określa ramy budżetowe i główne kierunki strategii „Europa 2020”. Komisja postanowiła potraktować działania w dziedzinie środowiska i klimatu jako integralną część wszystkich głównych instrumentów i interwencji, a obok podejścia polegającego na szerokim uwzględnianiu problematyki środowiska i klimatu proponuje kontynuację programu LIFE regulowanego obecnie rozporządzeniem LIFE +. Łączenie takiego podejścia ze stosowaniem szczególnego instrumentu ma na celu zwiększenie spójności interwencji UE i jej wartości dodanej.

Zainicjowany w 1992 r. program LIFE jest jednym z najważniejszych punktów polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej. W jego ramach sfinansowano około 3500 projektów, przeznaczając 2,5 mld EUR na ochronę środowiska. Rozpoczęty w 2007 r. program LIFE +, którego realizację zaplanowano do 2013 r., z budżetem wynoszącym ponad 2,1 mld EUR, polega głównie na udzielaniu dotacji (obejmują one 78% budżetu LIFE +).

LIFE odegrał znaczącą rolę we wdrożeniu najważniejszych aktów prawnych UE dotyczących ochrony środowiska, takich jak dyrektywy siedliskowa i ptasia oraz ramowa dyrektywa wodna. Wnioski dotyczące nowego programu opracowano w oparciu o ocenę poprzednich doświadczeń oraz wyniki niedawnych konsultacji publicznych. Z tych ostatnich wynika, że projekty w zakresie ekoinnowacji realizowane w odniesieniu do zmiany klimatu, wody i odpadów odnotowały największe sukcesy w osiąganiu bezpośrednich korzyści dla środowiska.

Dodatkowe informacje:

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu w zakresie środowiska i działań w dziedzinie klimatu (LIFE)

Więcej informacji na temat LIFE+:

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

MEMO/11/893

Zobacz także:

Finansowanie sieci Natura 2000. Inwestowanie w obszary Natura 2000: z korzyścią dla przyrody i ludzi (dokument roboczy służb Komisji)

Kontakt:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar