Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Het nieuwe LIFE-programma geeft een boost aan de EU-steun voor milieu en klimaat

Brussel, 12 december 2011 – De Commissie stelt voor om in de periode 2014-2020 3,2 miljard toe te wijzen aan een nieuw programma voor het milieu en klimaatactie, LIFE. Het voorgestelde nieuwe programma bouwt voort op het succes van het bestaande LIFE+-programma, maar wordt hervormd zodat het een grotere impact heeft, eenvoudiger is, meer flexibiliteit biedt en over een aanzienlijk meer middelen beschikt.

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik: "Het LIFE-programma is cruciaal voor de ontwikkeling van beter milieubeleid. Het is beschikbaar voor het verlenen van steun aan alle mensen en organisaties die zich inzetten om ervoor te zorgen dat de wetgeving het milieu in Europa meer ten goede komt. We hervormen het programma zodat het een groter effect sorteert door op geïntegreerde wijze steun uit andere financieringsbronnen aan te spreken."

Commissaris voor Klimaat Connie Hedegaard: "De Commissie stelt voor de middelen voor klimaat in het nieuwe programma te verdrievoudigen. Dit laat ons toe de steun voor regionale koolstofarme en klimaatbestendige strategieën en kleinschalige projecten door kmo's, ngo's en plaatselijke autoriteiten te verhogen. Via LIFE kunnen we ook hefboomeffecten creëren om andere Europese en nationale middelen voor klimaatactie in te zetten."

Nieuwe aspecten van het toekomstige LIFE-programma zijn onder meer:

  • de creatie van een nieuw subprogramma voor klimaatactie;

  • een duidelijker vaststelling van prioriteiten voor meerjarige werkprogramma's die in overleg met de lidstaten worden vastgesteld;

  • nieuwe mogelijkheden om programma's op grotere schaal uit te voeren via "geïntegreerde projecten" die kunnen helpen andere EU-, nationale en private middelen in te zetten voor milieu- en klimaatdoelstellingen.

Met het subprogramma voor milieu worden inspanningen op de volgende gebieden gesteund:

  • "Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik" is toegespitst op innovatievere oplossingen voor een betere tenuitvoerlegging van het milieubeleid en de integratie van milieudoelstellingen in andere sectoren.

  • In het kader van "Biodiversiteit" worden beste praktijken ontwikkeld om het biodiversiteitsverlies tot staan te brengen en ecosysteemdiensten te herstellen, terwijl het zwaartepunt ervan blijft liggen op steun voor Natura 2000-gebieden, met name via geïntegreerde projecten die aansluiten bij de prioritaire actiekaders van de lidstaten (zoals beschreven in het nieuwe werkstuk van de Commissie over de financiering van Natura 2000).

  • "Milieubeheer en informatie" is gericht op kennisdeling, de verspreiding van beste praktijken, betere naleving en bewustmakingscampagnes.

Het subprogramma voor klimaatactie bestrijkt de volgend gebieden:

  • "Matiging van de klimaatverandering", dat het verminderen van broeikasgasemissies tot doel heeft.

  • "Aanpassing aan de klimaatverandering", waarmee meer weerbaarheid tegen klimaatverandering wordt nagestreefd.

  • "Klimaatbeheer en informatie", dat gericht is op bewustmaking, communicatie, samenwerking op het gebied van acties voor de matiging van en de aanpassing aan de klimaatverandering en de verspreiding van zulke acties.

Subsidies voor het financieren van projecten blijven de belangrijkste soort van interventie in het kader van het programma. Subsidies voor ngo's en andere organisaties zijn nog steeds mogelijk en er is ook ruimte voor bijdragen aan innovatieve financiële instrumenten.

De procedures in het kader van LIFE worden minder omslachtig en flexibeler.

Volgende stappen

De Commissie hoopt dat de voorstellen door het Europees Parlement en de Raad tijdig worden goedgekeurd met het oog op de volgende programmeringsperiode (2014-2020).

Achtergrond

Het LIFE-programma vormt een onderdeel van het voorstel van de Commissie voor het meerjarig financieel kader voor de periode 2014-2020, waarin het begrotingskader en de belangrijkste oriëntaties voor de Europa 2020-strategie zijn vastgesteld. De Commissie heeft besloten van milieu en klimaatactie een integrerend onderdeel van alle belangrijke instrumenten en interventies te maken en stelt naast deze mainstreamingbenadering voor om het LIFE-programma, dat momenteel door de LIFE+-verordening wordt gereguleerd, voort te zetten. De combinatie van mainstreaming met een specifiek instrument is bedoeld om de samenhang en de meerwaarde van de EU-interventie te verhogen.

Het in 1992 gelanceerde LIFE-programma is een van de speerpunten van de milieufinanciering van de EU. Het heeft meer dan 3 500 projecten gefinancierd en zo 2,5 miljard euro bijgedragen aan de bescherming van het milieu. Met LIFE+, dat van start ging in 2007 en loopt tot 2013 en dat over een budget van ruim 2,1 miljard beschikt, worden vooral subsidies gefinancierd (78 % van de LIFE+-begroting).

LIFE heeft een grote rol gespeeld bij de tenuitvoerlegging van belangrijke milieuwetgeving van de EU zoals de habitatrichtlijn, de vogelrichtlijn en de kaderrichtlijn water. De voorstellen voor het nieuwe programma zijn gebaseerd op evaluaties van voorbije ervaringen en op de resultaten van recente openbare raadplegingen. Daaruit is gebleken dat eco-innovatieprojecten op het gebied van klimaatverandering, water en afval het best scoren als het gaat om het genereren van directe milieuvoordelen.

Nadere informatie:

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actieprogramma voor het milieu en het klimaat (LIFE) : http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm#proposal

Voor meer informatie over LIFE+:

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

MEMO/11/893

Zie ook

Financing Nature 2000. Investing in Natura 2000: delivering benefits for nature and people(Werkdocument van de diensten van de Commissie)

Contacts :

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar