Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Jaunā LIFE programma ievērojami palielina ES atbalstu vides un klimata jomā

Briselē, 2011. gada 12. decembrī. Komisija ierosina laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam 3,2 miljardus eiro piešķirt jaunai vides un klimata pasākumu programmai LIFE. Ierosinātās programmas pamatā ir līdzšinējā sekmīgā LIFE+ programma, kura tiks uzlabota, lai panāktu lielāku ietekmi, vienkāršību un elastību, un budžets būs krietni lielāks.

Vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "LIFE programma ir labākais ierocis sekmīgas vides politikas veidošanā. Tā piedāvā atbalstu visiem cilvēkiem un organizācijām, kas cenšas panākt, lai tiesību normas efektīvāk uzlabo vidi Eiropā. Mēs reformējam programmu, palielinot tās ietekmi — lai varētu integrēti piesaistīt atbalstu no citiem finansējuma avotiem."

Klimata politikas komisāre Konnija Hēdegorda sacīja: "Komisija jaunajā programmā ierosina trīskāršot klimatam paredzēto finansējumu. Tādā veidā mēs varēsim palielināt atbalstu mazu oglekļa dioksīda emisiju un klimata noturības reģionālajām stratēģijām, kā ar maza mēroga klimata projektiem, ko realizē MVU, NVO un pašvaldības. Ar LIFE palīdzību mēs varam piesaistīt klimata pasākumiem citus Eiropas un valstu līdzekļus."

Starp jaunumiem, kas ieviesti LIFE programmā, var minēt šādus:

  • izveidota jauna klimata pasākumu apakšprogramma;

  • skaidrāk definētas prioritātes — tās paredz daudzgadu darba programmās, ko pieņem pēc apspriešanās ar dalībvalstīm;

  • izveidotas jaunas iespējas īstenot liela mēroga projektus — ar programmu tiek ieviesti "integrētie projekti", kas var palīdzēt vides un klimata mērķu realizācijai piesaistīt citu ES, valsts un privāto finansējumu.

Vides apakšprogramma piedāvā finansējumu pasākumiem šādās jomās:

  • "Vides un resursefektivitātes" uzmanības centrā būs novatoriskāki risinājumi labākai vides politikas īstenošanai un vides mērķu integrēšanai citās nozarēs;

  • "Bioloģiskās daudzveidības" sadaļā tiks izstrādāta paraugprakse bioloģiskās daudzveidības zuduma apturēšanai un ekosistēmas pakalpojumu atjaunošanai, bet prioritāte joprojām būs Natura 2000 teritoriju atbalsts, jo īpaši ar integrētajiem projektiem, atbilstīgi dalībvalstu prioritārās rīcības plāniem (kā izklāstīts Komisijas jaunajā dokumentā par Natura 2000 finansēšanu);

  • "Vides pārvaldība un informācija" sekmēs zināšanu apmaiņu, paraugprakses izplatīšanu un labāku tiesību normu ievērošanu, kā arī atbalstīs izpratnes palielināšanas kampaņas.

Klimata pasākumu apakšprogramma attiecas uz šādām jomām:

  • "Klimata pārmaiņu mazināšanas" uzmanības centrā būs siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošana;

  • "Pielāgošanās klimata pārmaiņām" koncentrēsies uz to, kā palielināt noturību pret klimata pārmaiņām;

  • "Klimata pārvaldība un informācija" sniegs atbalstu, lai veicinātu informētību, komunikāciju, sadarbību un informācijas izplatīšanu par klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās pasākumiem.

Programmas galvenais darbarīks joprojām būs dotācijas projektu finansēšanai. Saglabāsies iespēja piešķirt darbības subsīdijas NVO un citām struktūrām; varēs veikt iemaksas novatoriskos finanšu instrumentos.

LIFE programmā būs vienkāršākas un elastīgākas procedūras.

Turpmākie pasākumi

Komisija cer, ka priekšlikumi pagūs saņemt Eiropas Parlamenta un Padomes apstiprinājumu, lai varētu stāties spēkā līdz nākamajam plānošanas periodam (2014-2020).

Pamatinformācija

LIFE programma ietilpst Komisijas priekšlikumā par 2014. līdz 2020. gada daudzgadu finanšu shēmu, kurā ir izklāstīta budžeta struktūra un galvenie orientieri stratēģijas "Eiropa 2020" īstenošanai. Komisija nolēma iekļaut vides un klimata pasākumus visos galvenajos instrumentos un darbībās, un papildus šai integrēšanas pieejai tā ierosina turpināt LIFE programmu, kuru patlaban reglamentē LIFE+ regula. Integrēšana apvienota ar īpašu instrumentu tā, lai palielinātu ES rīcības saskaņotību un pievienoto vērtību.

LIFE programma, kas sākās 1992. gadā, ir viens no ES vides finansējuma galvenajiem virzītājiem. No tās ir piešķirti līdzekļi 3500 projektiem, kopā vides aizsardzībā ieguldot 2,5 miljardus eiro. LIFE+ tika uzsākta 2007. gadā un darbosies līdz 2013. gadam. Tās budžets ir nedaudz virs 2,1 miljarda eiro, un finansējumu galvenokārt piešķir dotāciju veidā (78 % no LIFE+ budžeta).

LIFE ir devusi ievērojamu ieguldījumu lielāko ES vides tiesību aktu īstenošanā, piemēram, dzīvotņu un putnu direktīvas un ūdens pamatdirektīvas ieviešanā. Jaunās programmas priekšlikumā izmantots iepriekšējās pieredzes izvērtējums un nesen notikušās sabiedriskās apspriešanās rezultāti. Šī analīze liecina, ka tiešu vides ieguvumu nodrošināšanā lielākie panākumi bijuši ekoinovāciju projektiem klimata pārmaiņu, ūdens un atkritumu jomā.

Papildinformācija

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par vides un klimata pasākumu programmas izveidi (LIFE)

Plašāka informācija par LIFE+:

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

MEMO/11/893

Skatīt arī

Komisijas dienestu darba dokuments "Financing Nature 2000. Investing in Natura 2000: delivering benefits for nature and people"

Kontaktpersonas:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar