Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Sustiprinta ES parama aplinkos ir klimato srityje įgyvendinant naująją programą LIFE

Briuselis, 2011 m. gruodžio 12 d. Komisija siūlo 2014–2020 m. skirti 3,2 mlrd. eurų naujai Aplinkos ir kovos su klimato kaita veiksmų programai LIFE. Siūloma naujoji programa bus paremta sėkmingai šiuo metu vykdoma programa LIFE+, tačiau bus taip patobulinta, kad turėtų didesnį poveikį, būtų paprastesnė bei lankstesnė ir jai būtų skirtas gerokai didesnis biudžetas.

Už aplinką atsakingas Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Programa LIFE yra labai svarbi formuojant geresnę aplinkos politiką. Ji skirta paremti visus tuos asmenis ir organizacijas, kurie stengiasi užtikrinti, kad teisės aktai būtų palankesni Europos aplinkai. Mes reformuojame programą taip, kad integruotai sutelkiant paramą iš kitų finansavimo šaltinių, jos poveikis būtų didesnis.“

Už klimato politiką atsakinga Europos Komisijos narė Connie Hedegaard komentavo: „Naujojoje programoje Komisija siūlo triskart padidinti klimatui skirtas lėšas. Tai suteiks galimybę padidinti paramą regioninėms anglies dioksido kiekio mažinimo ir atsparumo klimato kaitai didinimo strategijoms, taip pat MVĮ, NVO ir vietos valdžios institucijų vykdomiems nedidelio masto klimato projektams. Vykdydami programą LIFE taip pat galime pritraukti kitų Europos ir nacionalinių lėšų, skirtų kovai su klimato kaita.“

Nauji būsimos programos LIFE aspektai:

  • naujo kovos su klimato kova veiksmų paprogramio sukūrimas;

  • aiškesnis daugiamečių darbo programų, priimtų pasitarus su valstybėmis narėmis, prioritetų nustatymas;

  • naujos galimybės platesniu mastu įgyvendinti programas per integruotus projektus, kurie gali padėti sutelkti kitas ES, nacionalines ir privačias lėšas, skirtas aplinkosaugos ir kovos su klimato kaita tikslams įgyvendinti.

Aplinkos paprogramis skirtas tokių sričių veiksmams paremti:

  • Aplinka ir išteklių naudojimo efektyvumas bus skirta naujoviškesniems geresnio aplinkos politikos įgyvendinimo ir aplinkos tikslų integravimo į kitus sektorius sprendimams;

  • Biologinė įvairovė padės plėtoti geriausią biologinės įvairovės mažėjimui sustabdyti ir ekosistemos paslaugoms atkurti skirtą geriausią praktiką, kartu didžiausią dėmesį toliau skiriant „Natura 2000“ teritorijų rėmimui, visų pirma, per integruotus projektus, atitinkančius valstybių narių prioritetinių veiksmų programas (kaip aprašyta Komisijos naujajame dokumente dėl „Natura 2000“ finansavimo);

  • Aplinkos valdymas ir informavimas bus skirta dalijimuisi žiniomis skatinti, geriausiai patirčiai skleisti ir geresnei atitikčiai užtikrinti, taip pat visuomenės informavimo kampanijoms.

Kovos su klimato kova veiksmų paprogramis apima tokias sritis:

  • Klimato kaitos švelninimas skirta šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimui mažinti;

  • Prisitaikymas prie klimato kaitos skirta atsparumui klimato kaitai didinti;

  • Klimato valdymas ir informavimas skirta informuotumui didinti, ryšiams gerinti, bendradarbiavimui ir informacijos, susijusios su klimato kaitos poveikio švelninimo ir prisitaikymo veiksmais, sklaidai.

Projektams finansuoti skirtos dotacijos išliks pagrindine programos intervencijos priemone. Toliau bus teikiamos veiklos dotacijos NVO ir kitiems subjektams, taip pat bus galima prisidėti prie naujoviškų finansinių priemonių.

Programoje LIFE bus taikomos lengvesnės ir lankstesnės procedūros.

Tolesni veiksmai

Komisija tikisi, kad iki kito programavimo laikotarpio (2014–2020 m.) pasiūlymai bus baigti svarstyti Europos Parlamente ir Taryboje.

Pagrindiniai faktai

Programa LIFE yra Komisijos daugiametės 2014–2020 m. finansinės programos pasiūlymo, kuriame nustatyta biudžeto sistema ir pagrindinės strategijos „Europa 2020“ kryptys, dalis. Komisija nusprendė aplinkosaugos ir kovos su klimato kova veiksmus integruoti į pagrindines priemones ir intervencijas, be to, ji siūlo tęsti programą LIFE, kuri šiuo metu reglamentuojama LIFE+ reglamentu. Integravimą derinant su konkrečia priemone ES intervencija būtų nuoseklesnė ir padidėtų jos vertė.

1992 m. sukurta programa LIFE yra viena iš pirmųjų ES aplinkosaugos finansavimo programų. Ją įgyvendinant buvo finansuota per 3 500 projektų, skiriant aplinkosaugai 2,5 mlrd. EUR. Programa LIFE+, kuri pradėta 2007 m. ir bus vykdoma iki 2013 m. ir kurios biudžetas sudaro šiek tiek per 2,1 mlrd. EUR, daugiausia finansuojamos dotacijos (jos sudaro 78 % LIFE+ biudžeto).

LIFE atliko svarbų vaidmenį įgyvendinant svarbiausius ES aplinkos teisės aktus, kaip antai Buveinių direktyvą, Paukščių direktyvą ir Vandens pagrindų direktyvą. Naujos programos siūlymai paremti ankstesnės patirties vertinimais ir neseniai vykdytų viešųjų konsultacijų rezultatais. Iš jų matyti, kad kovos su klimato kova, vandens ir atliekų srityje vykdyti ekologinių inovacijų projektai buvo sėkmingiausi pagal jų tiesioginę naudą aplinkai.

Daugiau informacijos rasite

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Aplinkos ir kovos su klimato kaita veiksmų programos (LIFE) sukūrimo pasiūlymas

Daugiau informacijos apie „LIFE+“

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

MEMO/11/893

Taip pat žr.

„Natura 2000“ finansavimas. Investavimas į „Natura 2000“: nauda gamtai ir žmonėms (Komisijos tarnybų darbinis dokumentas)

Asmenys ryšiams:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar