Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

EU:n tuki ympäristö- ja ilmastotoimille kasvaa merkittävästi uuden Life-ohjelman myötä

Bryssel, 12. joulukuuta 2011 – Komissio esittää uudelle ympäristö- ja ilmastotoimien Life-ohjelmalle 3,2 miljardin euron rahoitusta vuosiksi 2014–2020. Uusi ohjelma pohjautuu onnistuneeseen Life+-ohjelmaan, mutta sitä uudistetaan ohjelman vaikutusten lisäämiseksi sekä ohjelman yksinkertaistamiseksi ja joustavoittamiseksi. Myös rahoitusta lisätään merkittävästi.

Life-ohjelma on keskeinen väline ympäristöpolitiikan parantamisessa.Siitä voivat saada tukea kaikki ne henkilöt ja järjestöt, jotka pyrkivät varmistamaan, että lainsäädännön avulla parannetaan Euroopan ympäristön tilaa. Ohjelmaa uudistetaan, jotta sillä saataisiin parempia tuloksia. Tukea mobilisoidaan integroidusti myös muista rahoituslähteistä”, totesi ympäristöasioista vastaava komission jäsen Janez Potočnik.

Komissio ehdottaa, että ilmastotoimiin varattava rahoitus kolminkertaistetaan uudessa ohjelmassa. Se mahdollistaa sen, että voimme lisätä tukeamme alueellisille vähähiilisille ja ilmaston sietokykyä lisääville strategioille sekä pk-yritysten, kansalaisjärjestöjen ja paikallisviranomaisten toteuttamille pienimuotoisille ilmastohankkeille.Life-ohjelman myötä voimme houkutella myös muuta eurooppalaista ja kansallista rahoitusta ilmastotoimille”, totesi puolestaan ilmastotoimista vastaava komission jäsen Connie Hedegaard.

Tulevaan Life-ohjelmaan sisältyy seuraavia uusia osa-alueita:

  • Uuden ilmastotoimien alaohjelman perustaminen;

  • Paremmin määritellyt painopisteet jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä laadittavissa monivuotisissa työohjelmissa;

  • Ohjelmien täytäntöönpano myös laajassa mittakaavassa integroitujen hankkeiden muodossa. Näiden hankkeiden avulla voidaan saada myös muuta EU:n, kansallista ja yksityistä rahoitusta ympäristö- ja ilmastotavoitteiden toteuttamiseen.

Ympäristö-alaohjelmalla tuetaan seuraavilla aloilla toteutettavia toimia:

  • “Ympäristö ja resurssitehokkuus” -hankkeissa haetaan innovatiivisia keinoja parantaa ympäristöpolitiikan täytäntöönpanoa ja sisällyttää ympäristötavoitteet myös muihin aloihin;

  • “Luonnon monimuotoisuus” -hankkeilla kehitetään parhaita käytäntöjä luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttämiseksi ja ekosysteemipalvelujen parantamiseksi. Keskeisenä tavoitteena on Natura 2000 -alueiden tukeminen. Tässä käytetään erityisesti integroituja hankkeita, jotka ovat yhdenmukaisia jäsenvaltioiden toimintajärjestystä koskevien puitteiden kanssa hankkeilla (kuten on selostettu Natura 2000 -verkoston rahoitusta koskevassa komission uudessa asiakirjassa);

  • Ympäristöhallinto ja -tieto” -hankkeilla edistetään tiedon jakamista, parhaiden käytäntöjen levittämistä, säännösten parempaa noudattamista sekä tiedotuskampanjoita.

Ilmastotoimet-alaohjelmaan kuuluvat seuraavat osa-alueet:

  • “Ilmastonmuutoksen hillitseminen” -hankkeissa keskitytään kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen;

  • “Ilmastonmuutokseen sopeutuminen” -hankkeilla pyritään parantamaan kykyä sietää ilmastonmuutosta;

  • “Ilmastohallinto ja -tieto” -hankkeissa keskitytään tietämyksen lisäämiseen, tiedottamiseen, yhteistyöhön sekä ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista koskevien toimien levittämiseen.

Hankkeiden rahoittaminen on edelleen ohjelman keskeinen tukimuoto. Kansalaisjärjestöille ja muille elimille voidaan edelleen myöntää toiminta-avustuksia. Lisäksi voidaan sijoittaa innovatiivisiin rahoitusvälineisiin.

Life-ohjelman menettelyt ovat jatkossa kevyempiä ja joustavampia.

Jatkotoimet

Komissio toivoo, että ehdotukset hyväksytään Euroopan parlamentissa ja neuvostossa ennen seuraavaa ohjelmakautta (2014–2020).

Tausta

Life-ohjelma on osa komission ehdotusta monivuotiseksi rahoituskehykseksi vuosille 2014–2020, jossa vahvistetaan Eurooppa 2020 -strategian talousarviokehys ja suuntaviivat. Komissio päätti sisällyttää ympäristö- ja ilmastotoimet olennaisena osana kaikkiin tärkeimpiin välineisiin ja toimiin. Lähestymistavan valtavirtaistamisen lisäksi komissio ehdottaa, että tällä hetkellä Life+-asetuksella säänneltävää Life-ohjelmaa jatketaan. Valtavirtaistamisen yhdistämisellä erityiseen välineeseen pyritään lisäämään EU:n toimien yhdenmukaisuutta ja lisäarvoa.

Vuonna 1992 käynnistynyt Life-ohjelma on yksi EU:n ympäristörahoituksen keskeisiä välineitä. Siitä on rahoitettu 3 500 ympäristönsuojeluhanketta yhteensä 2,5 miljardilla eurolla. Vuonna 2007 käynnistyneen Life+-ohjelman täytäntöönpano jatkuu vuoteen 2013 saakka. Sen talousarvio on hieman yli 2,1 miljardia euroa. Tuki on suurimmalta osalta hankeavustuksia (niiden osuus Life+:n talousarviosta on yli 78 prosenttia).

Life-ohjelmalla on ollut suuri merkitys EU:n tärkeimpien ympäristösäädösten, kuten luonto- ja lintudirektiivien sekä vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpanossa. Uuden ohjelman ehdotukset pohjautuvat saatujen kokemusten arviointeihin ja julkisten kuulemisten tuloksiin. Ne osoittavat, että onnistuneimpia suorien ympäristöhyötyjen saavuttamisessa ovat olleet ilmastonmuutoksen, veden ja jätteen aloilla toteutetut ekoinnovointihankkeet.

Lisätietoja:

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelmasta (Life)

Lisätietoa Life+-ohjelmasta:

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

MEMO/11/893

Katso myös

Financing Nature 2000. Investing in Natura 2000: delivering benefits for nature and people (Komission yksiköiden valmisteluasiakirja)

Yhteyshenkilöt :

Joe Hennon (+32-2) 295 35 93

Monica Westeren (+32-2) 299 18 30

Isaac Valero Ladron (+32-2) 296 49 71

Stephanie Rhomberg (+32-2) 298 72 78


Side Bar