Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euroopa Liidu toetuse oluline kasv uue LIFE-programmi raames võetavate keskkonna- ja kliimameetmete jaoks

Brüssel, 12. detsember 2011 – Komisjon teeb ettepaneku eraldada ajavahemikuks 2014–2020 keskkonna ja kliimameetmete uue programmi LIFE jaoks 3,2 miljardit eurot. Kavandatud uus programm rajaneb praeguse programmi LIFE+ edul, kuid seda uuendatakse programmi suurema mõju saavutamiseks, selle lihtsamamaks ja paindlikumaks muutmiseks ning selle eelarve oluliseks suurendamiseks.

ELi keskkonnavolinik Janez Potočnik sõnas: „LIFE-programm on loodud tõhusama keskkonnapoliitika kujundamiseks. Programmist saavad toetust kõik need inimesed ja organisatsioonid, kes teevad tööd selle nimel, et õigusaktide rakendamisega kaitstaks tõhusamalt Euroopa keskkonda. Me teeme programmi ümber, ja kaasame terviklikult toetust muudest rahastamisallikatest, et saavutada suuremat mõju.”

Kliimameetmete volinik Connie Hedegaard lisas: „Komisjon teeb ettepaneku uues programmis kolmekordistada kliimameetmete jaoks ettenähtud rahalisi vahendeid. Sellega on võimalik tõhusamalt toetada piirkondlikke vähese CO2-heite ja kliimamuutustele vastupanuvõimega seotud strateegiad ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd), vabaühenduste ning kohalike ametiasutuste väiksemahulisi kliimaprojekte. LIFE-programmiga saame mõjutada muid Euroopa ja liikmesriikide fonde kliimameetmetesse panustama.”

Tulevase LIFE-programmi uute aspektidega on hõlmatud:

  • keskkonna uue allprogrammi väljatöötamine;

  • liikmesriikidega arutelude käigus vastuvõetud mitmeaastaste tööprogrammide esmatähtsate ülesannete selgem määratlus;

  • integreeritud projektide raames programmide laiemal tasandil rakendamise uued võimalused, et leida keskkonna- ja kliimameetmete rahastamiseks muid ELi, liikmesriikide ja erasektori fonde.

Keskkonna allprogrammiga toetatakse järgmisi valdkondi:

  • „Keskkond ja ressursitõhusus” – keskendutakse veelgi uuenduslikematele lahendustele, et tõhusamalt rakendada keskkonnapoliitikat ning integreerida muude sektorite keskkonnaalaseid eesmärke;

  • „Bioloogiline mitmekesisus” – töötatakse välja parimad tavad bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peatamiseks ja ökosüsteemi teenuste taastamiseks, säilitades kooskõlas liikmesriikide tähtsusjärjestatud tegevuskavadega oma põhieesmärgina integreeritud projektide raames Natura 2000 alade toetamise (nagu on kirjeldatud komisjoni uues kirjutises Natura 2000 rahastamise kohta).

  • „Keskkonnaalane juhtimine ja teave” – edendatakse lisaks teadlikkuse suurendamise kampaaniatele teadmiste vahetamist, parimate tavade levitamist ning täpsemat eeskirjade järgmist.

Kliimameetmete allprogrammiga on hõlmatud järgmised valdkonnad:

  • „Kliimamuutuste leevendamine” – keskendutakse kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele;

  • „Kliimamuutustega kohanemine” – kliimamuutustele vastupanuvõime tõhustamine;

  • „Kliimaalane juhtimine ja teave” – keskendutakse kliimamuutuste leevendamise ja kliimamuutustega kohanemise meetmete kohta teadlikkuse tõstmisele, paremale teabevahetusele, koostööle ja heade tavade levitamisele.

Toetused projektide rahastamiseks on endiselt programmi peamine sekkumisliik. Endiselt on võimalik toetuste määramine vabaühendustele ja muudele asutustele ning reguleeritud on ka toetuste andmine uuenduslikele rahastamisvahenditele.

LIFE-programmiga kehtestatakse lihtsamad ja paindlikumad menetlused.

Edasised sammud

Komisjon loodab, et ettepanekud jõutakse Euroopa Parlamendis ja nõukogus läbi vaadata enne, kui algab järgmine programmitöö periood (2014–2020).

Taust

LIFE-programm on osa komisjoni mitmeaastast finantsraamistikku (2014–2020) käsitlevast ettepanekust, milles on sätestatud Euroopa 2020. aasta strateegia eelarveraamistik ja põhisuunad. Kuna komisjon otsustas käsitleda keskkonna- ja kliimameetmeid kõigi peamiste rahastamisvahendite ja sekkumiste lahutamatu osana ning neid tuleb kõikjal läbivalt arvesse võtta, teeb ta ettepaneku jätkata uut LIFE-programmi, mida praegu reguleerib LIFE+ määrus. Läbiv arvessevõtmine koos erirahastamisvahendiga on ette nähtud selleks, et suurendada ELi sekkumise järjepidevust ja lisandväärtust.

1992. aastal alustatud LIFE-programm on üks ELi keskkonnaalase rahastamise proovikive. Selle raames on 2,5 miljardi euro ulatuses rahastatud rohkem kui 3 500 keskkonnakaitse alast projekti. Rohkem kui 2,1 miljardi euro suuruse eelarvega LIFE+ käivitus 2007. aastal ning selle raames rahastatakse kuni 2013. aastani peamiselt toetusi (need moodustavad 78 % LIFE+ eelarvest).

LIFE-programmil on olnud oluline osa selliste ELi keskkonna-alaste õigusaktide rakendamisel nagu elupaikade ja lindude direktiivid ning vee raamdirektiiv. Uut programmi käsitlev ettepanek tugineb eelnevate kogemuste hindamisele ning hiljutiste avalike arutelude tulemustele. Neist nähtub, et kliimamuutuse, vee ja jäätmete valdkonna ökoinnovatsiooniprojektid on otsese keskkonna-alase kasu saavutamisel olnud kõige edukamad.

Lisateave:

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus keskkonna ja kliimameetmete programmi (LIFE) kehtestamise kohta

Lisateave programmi LIFE+ kohta:

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

MEMO/11/893

Vaata ka:

Natura 2000 rahastamist ja investeeringuid ning sellest inimestele ja loodusele tekkivat kasu käsitlev komisjoni talituste töödokument

Kontaktisikud:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar