Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Betydelig forøgelse af EU’s støtte til miljø og klima gennem det nye LIFE-program

Bruxelles, den 12. december 2011 - Kommissionen foreslår, at der afsættes 3,2 mia. EUR i perioden 2014-2020 til et nyt miljø- og klimahandlingsprogram – LIFE. Det nye program vil bygge videre på den succes, der har været med det nuværende LIFE+-program, men det vil blive ændret for at opnå en større indvirkning, mere forenkling og mere fleksibilitet, og det nye program vil få et betydeligt højere budget.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtalte: “LIFE-programmet er nøglen til en bedre miljøpolitik. Det vil være tilgængeligt for alle de mennesker og organisationer, som arbejder på at sikre, at lovgivningen bliver til større fordel for miljøet i Europa. Vi er ved at ændre programmet, så vi kan opnå en større indvirkning og mobilisere støtte også fra andre finansieringskilder.”

Klimakommissær Connie Hedegaard udtalte: “Kommissionen foreslår, at der sker en tredobling af midlerne til klima i det nye program. Hermed vil vi også kunne øge støtten til regionale lavemissionsstrategier, og klimarobuste strategier og mindre klimaprojekter, som gennemføres af smv’er, ngo’er og lokale myndigheder. Med LIFE vil vi også kunne skaffe andre europæiske og nationale midler til klimatiltag.”

Blandt de nye aspekter i det kommende LIFE-program er der:

  • Oprettelse af et nyt delprogram for klimatiltag.

  • En mere klar definition af prioriteter med flerårige arbejdsprogrammer, der er vedtaget i samråd med medlemsstaterne.

  • Nye muligheder for at implementere programmer i større omfang gennem “integrerede projekter”, som kan være med til at mobilisere andre midler på EU-plan, nationalt plan og privat plan til miljø- eller klimamål.

Under delprogrammet for miljø vil der blive ydet støtte til bestræbelser på følgende områder:

  • Under “Miljø og ressourceeffektivitet" vil der blive fokuseret på mere innovative løsninger til bedre implementering af miljøpolitik og inddragelse af miljømål i andre sektorer.

  • Under “Biodiversitet” vil der blive udviklet bedste praksis for, hvordan biodiversitetstabet kan stoppes og økosystemtjenester kan genoprettes, samtidig med at det primære mål om at støtte Natura 2000-steder bibeholdes, især via integrerede projekter, som følger medlemsstaternes prioriterede handlingsrammer (som beskrevet i Kommissionens nye dokument om finansiering af Natura 2000).

  • Under “Miljøstyring og information” vil der blive arbejdet for mere videndeling, udbredelse af bedste praksis og bedre regeloverholdelse, ud over bevidstgørelseskampagner.

Delprogrammet for klimatiltag dækker følgende områder:

  • Under “Modvirkning af klimaændringer” vil der blive fokuseret på en reduktion af drivhusgasemissioner.

  • Under “Tilpasning til klimaændringer” vil der blive fokuseret på øget robusthed over for klimaændringer.

  • Under ”Klimastyring og information” vil der blive fokuseret på øget bevidstgørelse, kommunikation, samarbejde og formidling om tiltag vedrørende modvirkning af og tilpasning til klimaændringer.

Tilskud til finansiering af projekter vil fortsat være den vigtigste form for intervention under programmet. Der vil stadig være mulighed for driftstilskud til ngo’er og andre organer, og der vil også være plads til bidrag til innovative finansielle instrumenter.

LIFE vil få lettere og mere fleksible procedurer.

Næste skridt

Kommissionen håber på, at forslagene vil komme igennem i Europa-Parlamentet og Rådet tidsnok for den næste programmeringsperiode (2014-2020).

Baggrund:

LIFE-programmet er et led i Kommissionens forslag til den flerårige finansielle ramme for 2014-2020, hvor budgetrammen og hovedretningslinjerne er fastsat for Europa 2020-strategien. Kommissionen besluttede at tage fat om miljø- og klimatiltag som en integrerende del af alle de vigtigste instrumenter og interventioner, og ud over mainstreaming-tilgangen foreslår den en fortsættelse af LIFE-programmet, som for øjeblikket reguleres af LIFE+-forordningen. Ved at kombinere mainstreaming med et specifikt instrument er det muligt at skabe mere sammenhæng og merværdi i EU’s interventioner.

LIFE-programmet, som blev lanceret i 1992, er et af EU's vigtigste miljøfinansieringsinstrumenter. LIFE har indtil nu bidraget med 2,5 mia. EUR til finansiering af over 3 500 miljøbeskyttelsesprojekter. LIFE+, som startede i 2007 og løber indtil 2013 med et budget, som ligger lige over 2,1 mia. EUR, finansierer hovedsageligt tilskud (disse dækker 78 % af LIFE+-budgettet).

LIFE har spillet en betydelig rolle ved gennemførelsen af EU’s miljølovgivning som for eksempel habitatdirektivet og fugledirektivet samt vandrammedirektivet. Forslagene til det nye program bygger på tidligere erfaringer og resultaterne af nogle af de seneste offentlige høringer. De viser, at det er med økoinnovationsprojekter vedrørende klimaændringer, vand og affald, at der har været mest held med at opnå direkte miljømæssige gevinster.

Yderligere oplysninger:

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et miljø- og klimahandlingsprogram (LIFE)

For yderligere oplysninger om LIFE+:

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

MEMO/11/893

Se også

Financing Nature 2000. Investing in Natura 2000: delivering benefits for nature and people (Arbejdsdokument for Kommissionens tjenestegrene)

Kontaktpersoner:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar