Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Значително повече европейски средства за околната среда и климата чрез новата програма „LIFE“

Брюксел, 12 декември 2011 г. — Комисията предлага бюджет от 3,2 милиона евро за периода 2014—2020 г. за новата Програма за действия в областта на околната среда и климата — „LIFE“. Тя ще доразвива постигнатото от съществуващата програма „LIFE+“, като с преработката ѝ се цели по-голямо въздействие, достъпност и гъвкавост, и се предвижда значително по-голям бюджет.

Комисарят по околната среда Янез Поточник заяви: „Програмата „LIFE“ е от ключово значение за разработването на по-добра политика в областта на околната среда. Целта ѝ е да подкрепя всички лица и организации, които се стремят да гарантират, че европейското законодателство е екологосъобразно. Промените в програмата ще доведат до по-голямо въздействие, като чрез интегриран подход мобилизират подкрепата от други източници на финансиране“.

Европейският комисар за действията в областта на климата Кони Хедегор коментира: „Комисията предлага средствата за климата да бъдат утроени в новата програма. Това ще ни позволи да увеличим подкрепата за регионалните стратегии за ниски въглеродни емисии и устойчивост на измененията в климата, както и за малки проекти на МСП, НПО и местните органи в тази област. Чрез програмата „LIFE“ можем също така максимално да оползотворим други европейски и национални фондове за действия в областта на климата.“

Новите аспекти на бъдещата програма „LIFE“ включват:

  • Създаване на нова подпрограма за действия в областта на климата;

  • По-ясно определяне на приоритетите в многогодишни работни програми, които се приемат след съгласуване с държавите-членки;

  • Нови възможности за по-мащабно изпълнение на програмите чрез т.нар. "интегрирани проекти“, които да мобилизират използването на други европейски, национални и частни средства за постигане на целите в областта на околната среда или климата.

Подпрограмата за околна среда ще подкрепя действия в следните области:

  • Ефективно използване на околната среда и ресурсите” — по-иновативни решения за по-добро прилагане на политиката в областта на околната среда и за интегриране на целите ѝ в други сектори;

  • Биоразнообразие“ — разработване на най-добри практики, за да се спре загубата на биоразнообразие и да се възстановят екосистемните услуги, докато основният акцент пада все така върху подкрепата за обектите към програма „Natura 2000“, особено чрез интегрирани проекти в съответствие с рамките за приоритетни действия на държавите-членки (съгласно описанието в новия документ на Комисията „Financing Natura 2000“);

  • Управление и информация в областта на околната среда“ — насърчаване на споделянето на знание, разпространението на най-добри практики и по-голямата съгласуваност, както и на кампании за повишаване на осведомеността (популяризиране).

Подпрограмата за действия в областта на климата обхваща следните области:

  • Намаляване на отрицателното въздействие на изменението на климата“ — акцент върху намаляването на емисиите на парникови газове;

  • Приспособяване към изменението на климата“ — акцент върху увеличаването на устойчивостта към изменението на климата;

  • Управление и информация в областта на климата“ — повишаване на осведомеността, комуникацията, сътрудничеството и разпространението на информация относно дейностите за намаляване на отрицателното въздействие на изменението на климата и приспособяването към него.

Безвъзмездната помощ за финансиране на проекти остава основният метод на намеса. Безвъзмездните средства за оперативна дейност на НПО и други организации се запазват, но е възможно и използването на иновативни финансови инструменти.

Програмата „LIFE“ ще въведе по-прости и по-гъвкави процедури.

Следващи стъпки

Комисията се надява, че предложенията ще бъдат приети в Европейския парламент и Съвета навреме за следващия програмен период (2014—2020 г.)

Контекст

Програмата „LIFE“ е част от предложението на Комисията за Многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г., която определя бюджетната рамка и основните насоки на стратегията „Европа 2020“. Комисията реши да разглежда действията в областта на околната среда и климата като неделима част от основните инструменти и методи на намеса, и в допълнение на интегриращия подход предлага програмата „LIFE“, която към момента се регулира от Регламента за програмата „LIFE+“, да има продължение. Комбинацията от интегриран подход и специфичен инструмент цели да увеличи съгласуваността и предимствата от намесата на ЕС.

Създадената през 1992 г. програма „LIFE“ е сред първите, които предлагат европейски средства в областта на околната среда. Тя е финансирала над 3500 проекта с 2,5 милиона евро за опазване на околната среда. Програмата „LIFE+“, която е създадена през 2007 г. и продължава до 2013 г. с бюджет от малко над 2,1 милиона евро, предлага финансиране главно под формата на безвъзмездна помощ (78% от бюджета на програмата).

Програмата „LIFE“ изигра важна роля при прилагането на основно европейско законодателство, като Директивата за местообитанията и птиците и Рамковата директива за водите. Предложенията за новата програма стъпват на оценките за досегашния опит и резултатите от последните обществени консултации. Те показват, че проектите, свързани с еко-иновациите в областта на изменението на климата, водите и отпадъците са имали най-положителни последствия за за околната среда.

За повече информация:

Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета за създаване на Програма за действия в областта на околната среда и климата (програма „LIFE“)

За повече информация за програмата „LIFE+“:

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

MEMO/11/893

Виж също

Financing Nature 2000. Investing in Natura 2000: delivering benefits for nature and people (работен документ на Комисията)

За контакти:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)


Side Bar