Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Den digitala agendan: Den offentliga sektorns uppgifter kan bli en guldgruva

Bryssel den 12 december 2011 – Kommissionen har lanserat en strategi om öppna uppgifter för Europa som förväntas ge ett ökat bidrag till EU:s ekonomi med 40 miljarder euro varje år. Europas offentliga myndigheter sitter på en guldgruva av ekonomiska möjligheter som inte utnyttjas: de stora mängder information som det stora antalet offentliga myndigheter och tjänster har samlat in. Medlemsstater som Storbritannien och Frankrike har redan visat hur man kan utnyttja denna information. Strategin att lyfta upp denna fråga på EU-nivå har tre syften: För det första ska kommissionen föregå med gott exempel och öppna sin information för allmänheten genom gratis tillgång till en ny uppgiftsportal. För det andra ska det skapas rättvisa konkurrensvillkor för öppna uppgifter i hela EU. Slutligen backas dessa nya uppgifter upp genom de 100 miljoner euro som kommer att beviljas 2011­2013 för att finansiera forskning om förbättrad teknik för uppgiftshantering.

Genom dessa åtgärder har EU fått en världsledande ställning när det gäller återanvändningen av information från den offentliga sektorn . De kommer att stärka en framgångsrik bransch som förvandlar obearbetade uppgifter till material som hundratals miljoner IKT-användare är beroende av, till exempel applikationer för smarta telefoner, prisjämförelseverktyg och mycket mera. Andra viktiga grupper som kommer att gynnas är journalister och akademiker.

- Idag skickar vi en stark signal till myndigheterna om att deras uppgifter blir värdefullare om de ger bort dem. Det är dags att föreverkliga denna strategi redan idag, och myndigheterna bör samarbeta med andra visionära ledare som redan har nytta av att använda öppna uppgifter. Skattebetalarna har reda betalat för denna information så det minsta vi kan göra nu är att ge tillbaka den till de som vill använda den på nya sätt som kommer att hjälpa människor och skapa arbetstillfällen och tillväxt, säger kommissionens vice ordförande Neelie Kroes. Se Neelie Kroes på video här.

Kommissionen föreslår att direktivet från 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn uppdateras på följande sätt:

  • Att införa en allmän regel om att alla dokument som blir tillgängliga av organ i den offentliga sektorn får återanvändas oavsett syfte, kommersiellt eller icke-kommersiellt, såvida de inte skyddas av en tredje parts upphovsrätt.

  • Att införa principen om att offentliga organ inte får debitera mer än den kostnad de har för att ta tillhandahålla den enskilda begäran om uppgifter (marginalkostnader). I praktiken innebär detta att de flesta uppgifter ska tillhandahållas gratis eller nästan gratis, utom i motiverade fall.

  • Att göra det obligatoriskt att tillhandahålla uppgifter i de vanligast förekommande maskinläsbara formaten, för att säkerställa att uppgifterna kan återanvändas fullständigt.

  • Införa regelverk för att se till att dessa principer följs.

  • Kraftigt utvidga direktivets räckvidd så att det för första gången även omfattar bibliotek, museer och arkiv. De befintliga bestämmelserna från 2003 ska gälla för uppgifter från sådana institutioner.

Dessutom ska kommissionen göra sina egna uppgifter offentliga genom en ny uppgiftsportal”, för vilken kommissionen redan har kommit överens om kontraktet. Denna portal finns för närvarande som en ”betaversion” (utvecklings- och testningsfas) och den förväntas lanseras under våren 2012. Med tiden kommer denna att fungera som en enda plats för återanvändbara uppgifter från alla EU-institutioner, EU-organ och nationella myndigheter.

Bakgrund

Öppna uppgifter är allmän information som fritt kan användas, återanvändas och omfördelas av alla antingen gratis eller till en marginell kostnad.

Dagens förslag från kommissionen ska tillämpas med fullständig respekt för bestämmelserna om hantering av personuppgifter.

Studier som genomförts på EU-kommissionens vägnar visar att näringslivet och medborgarna har svårigheter när det gäller att hitta och återanvända information från den offentliga sektorn. Öppna uppgifter är, med andra ord, fortfarande en i hög grad outvecklad verksamhet i Europa.

I den viktiga sektorn för geografisk information svarar nästan 80 % av de som deltagit i kommissionens undersökningar att de hindras från att fullt ut använda den information som finns hos offentliga organ. Bland skälen för detta kan nämnas icke-transparenta regler och metoder avseende återanvändning, bristande öppenhet om vilken typ av uppgifter som finns och vem som har dem, och exklusiva licensavtal som kan få till följd att konkurrensen undergrävs.

I sin Digitala agenda för Europa agenda för Europa” har kommissionen identifierat återanvändningen av information från den offentliga sektorn tillsammans med snabb och ultrasnabb tillgång till internet som en nyckel för att åstadkomma en digital inre marknad.

I direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn infördes en första serie åtgärder för att underlätta för företag att få tillgång till information som finns hos myndigheterna och tillstånd för att vidareutnyttja den. Direktivet har också inneburit att regeringsorgan har sänkt avgifterna för erhållande av information. Genom dagens förslag utvidgas tillgången och breddas täckningen av direktivet.

Ytterligare information:

Se MEMO/11/891

Europeiska kommissionens webbplats för öppna uppgifter:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm

Webbplatsen för den digitala agendan: ec.europa.eu/digital-agenda

Neelie Kroes webbplats: ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes

Följ Neelie Kroes på Twitter: twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktpersoner:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar