Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Digitálna agenda: maximálne využitie potenciálu údajov verejnej správy

Brusel, 12. decembra 2011 – Komisia začala s realizáciou európskej stratégie otvoreného prístupu k údajom, od ktorej sa očakáva, že posilní hospodárstvo EÚ každoročne 40 miliardami EUR. Orgány verejnej správy v Európe majú k dispozícii skutočný poklad v podobe nevyužitého ekonomického potenciálu, ktorý v sebe skrývajú obrovské množstvá informácií zhromaždených mnohými orgánmi a útvarmi verejnej správy. Členské štáty, ako napríklad Spojené kráľovstvo a Francúzsko už túto hodnotu preukazujú. Stratégia na zlepšenie výsledkov v celej EÚ je založená na troch pilieroch: v prvom rade Komisia pôjde príkladom a otvorí svoje „pokladnice“ s informáciami verejnosti prostredníctvom nového bezplatného dátového portálu. V druhom rade sa zabezpečia rovnaké podmienky pre otvorený prístup k údajom v celej EÚ. A napokon sa tieto nové opatrenia podporia vďaka 100 miliónom EUR, ktoré sa v období 2011 až 2013 poskytnú na financovanie výskumu v oblasti zdokonalených technológií spracovania údajov.

Vďaka týmto opatreniam zastáva EÚ popredné postavenie, pokiaľ ide o opätovné používanie informácií verejného sektora. Posilní sa nimi prosperujúci sektor, ktorý premieňa nespracované údaje na materiál, od ktorého závisia stovky miliónov používateľov informačných a komunikačných technológií. Ide napríklad o aplikácie inteligentných telefónov (napríklad mapy) dopravné a meteorologické informácie v reálnom čase, nástroje na porovnanie cien atď. Prínosy budú pociťovať aj novinári a akademická obec.

Podpredsedníčka Komisie Neelie Kroesová vyhlásila:Dnes vysielame orgánom verejnej správy jasný signál: vaše údaje majú vyššiu hodnotu, ak sa s nimi podelíte. Preto ich začnite šíriť, a to hneď teraz. Využite tento rámec a pripojte sa k ďalším inteligentným lídrom, ktorí už ťažia z otvoreného prístupu k údajom. Daňoví poplatníci za tieto informácie už zaplatili, takže to najmenej, čo môžeme urobiť, je vrátiť ich naspäť tým, ktorí ich chcú využiť novými spôsobmi na pomoc ľuďom a pri vytváraní nových pracovných príležitostí a posilňovaní rastu.“ Pozri videopríspevok pani Kroesovej.

Komisia navrhuje aktualizovať smernicu z roku 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora:

  • zavedením všeobecného pravidla, na základe ktorého by sa všetky dokumenty sprístupnené orgánmi verejného sektora mohli opätovne používať na akýkoľvek účel, či už komerčný alebo nekomerčný, okrem prípadov, keď sú tieto dokumenty chránené autorským právom tretej strany,

  • stanovením zásady, že verejné orgány by nemali mať možnosť účtovať vyššie poplatky ako náklady, ktoré vznikli v dôsledku individuálnej žiadosti o údaje (marginálne náklady). V praxi to znamená, že väčšina údajov sa bude poskytovať zadarmo alebo prakticky zadarmo, okrem riadne zdôvodnených prípadov,

  • zavedením povinnosti poskytovať údaje v bežne používaných a strojovo čitateľných formátoch s cieľom zabezpečiť možnosť efektívneho opätovného použitia údajov,

  • zavedením regulačného dohľadu v záujme presadzovania týchto zásad,

  • radikálnym rozšírením rozsahu pôsobnosti smernice tak, aby po prvýkrát zahŕňal knižnice, múzeá a archívy. Na údaje z takýchto inštitúcií sa budú vzťahovať platné predpisy z roku 2003.

Komisia navyše zverejní svoje vlastné údaje prostredníctvom nového dátového portálu. Na tento projekt Komisia už zadala zákazku. Portál je momentálne v tzv. beta verzii (štádium rozvoja a testovania) a jeho spustenie sa očakáva na jar 2012. Postupne bude slúžiť ako jednotné miesto prístupu k opätovne použiteľným údajom zo všetkých inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ, ako aj vnútroštátnych orgánov.

Kontext

Otvorený prístup k údajom zahŕňa všeobecné informácie, ktoré môže voľne používať, opakovane používať a prerozdeliť ktokoľvek – či už zadarmo alebo pri marginálnych nákladoch.

Dnešný návrh Komisie v plnej miere rešpektuje pravidlá prístupu k osobným údajom.

Zo štúdií vykonaných v mene Európskej komisie vyplýva, že priemysel a občania stále čelia ťažkostiam pri vyhľadávaní a opakovanom používaní informácií verejného sektora. To znamená, že otvorený prístup k údajom nie je v Európe ešte dostatočne rozvinutý.

V takom významnom sektore, akým sú geografické informácie, takmer 80 % respondentov zapojených do prieskumov Komisie uviedlo, že nemá možnosť plne využívať informácie verejných orgánov. Spomedzi dôvodov možno uviesť vysoké poplatky, netransparentné pravidlá a prax v oblasti opätovného používania, nedostatok transparentnosti v súvislosti s typom údajov, ktoré sa uchovávajú, a s tým, kto ich uchováva, ako aj výlučné licenčné dohody, ktoré môžu oslabovať hospodársku súťaž.

Komisia vo svojej Digitálnej agende pre Európu určila ako kľúčové z hľadiska budovania jednotného digitálneho trhu opakované používanie informácií verejného sektora spolu s rýchlym a ultrarýchlym prístupom na internet.

Smernicou 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora sa zaviedol prvý súbor opatrení s cieľom uľahčiť podnikom získať prístup k informáciám verejného sektora a povolenie na ich opakované použitie. Stanovil sa v nej aj proces, v rámci ktorého vládne agentúry znížili poplatky účtované za získavanie informácií. Dnešným návrhom sa posilňuje prístup a rozširuje rozsah pôsobnosti smernice.

Viac informácií:

Pozri MEMO/11/891

Webová stránka Európskej komisie venovaná otvorenému prístupu k údajom:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm

Webová stránka digitálnej agendy: ec.europa.eu/digital-agenda

Webová stránka Neelie Kroesovej: ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes

Neelie Kroesová na Twitteri: twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktné osoby:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar