Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Agenda cyfrowa: Zamieniane danych rządowych w złoto

Bruksela, 12 grudnia 2011 r. – Komisja uruchomiła europejską strategię otwartego dostępu do danych, która zgodnie z oczekiwaniami ma co roku przynieść unijnej gospodarce zastrzyk finansowy w wysokości 40 mld euro. Administracja publiczna w Europie posiada prawdziwą kopalnię złota niewykorzystanego potencjału gospodarczego: duże ilości informacji zbieranych przez wiele służb i organów publicznych. Państwa członkowskie takie jak Wielka Brytania i Francja już pokazują ile warte są te informacje. Strategia, której celem jest podniesienie wydajności w całej UE, jest trójstopniowa. Po pierwsze Komisja będzie służyć za przykład, otwierając bezpłatny dostęp do swoich zasobów danych dla ogółu społeczeństwa za pośrednictwem nowego portalu danych. Po drugie ustanowione zostaną jednakowe warunki otwartego dostępu do danych w całej UE. Na koniec te nowe środki zostaną uzupełnione poprzez wsparcie w wysokości 100 mln euro, które zostanie przyznana w latach 2011-2013 na finansowanie badań nad poprawą technologii przetwarzania danych.

Dzięki tym działaniom UE uzyska pozycję światowego lidera w dziedzinie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. Pobudzą one rozwój przemysłu, który przetwarza dane pierwotne na materiał, z jakiego korzystają setki milionów użytkowników technologii informacyjno-komunikacyjnych, na przykład do obsługi oprogramowania smartfonów, np. map, informacji w czasie rzeczywistym na temat ruchu drogowego i pogody, narzędzi służących do porównywania cen itp. Innymi głównymi beneficjentami będą dziennikarze i naukowcy.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes powiedziała: „W dniu dzisiejszym wysyłamy organom administracji silny sygnał. Wasze dane będą więcej warte, jeśli je ujawnicie. Rozpocznijcie więc podawanie ich do wiadomości publicznej już teraz: wykorzystajcie te ramy, aby dołączyć do innych przedsiębiorczych przywódców, którzy już czerpią zyski z przyjęcia modelu otwartego dostępu do danych. Podatnicy już zapłacili za te informacje, musimy przynajmniej zwrócić je tym, którzy chcą z nich korzystać w nowy sposób, pomagając obywatelom w tworzeniu miejsc pracy i stymulowaniu wzrostu gospodarczego.” Zob. nagrane na video wystąpienie komisarz Kroes.

Komisja proponuje uaktualnienie dyrektywy z 2003 roku w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przez:

  • wprowadzenie ogólnej zasady, zgodnie z którą wszystkie dokumenty udostępniane przez organy sektora publicznego mogą być ponownie wykorzystane do dowolnych celów: komercyjnych lub niekomercyjnych, chyba że są one zabezpieczone prawami autorskimi osób trzecich;

  • wprowadzenie zasady, że organy publiczne nie będą mogły pobierać opłat wyższych od kosztów wynikających z realizacji poszczególnych wniosków o przekazanie informacji (są to nieznaczne koszty); co w praktyce będzie oznaczało, że większość danych będzie oferowana bezpłatnie lub praktycznie nieodpłatnie, za wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;

  • wprowadzenie obowiązku udostępniania danych w powszechnie stosowanych, nadających się do odczytu maszynowego formatach, w celu zapewnienia możliwości skutecznego ponownego wykorzystywania danych;

  • wprowadzenie nadzoru regulacyjnego w celu egzekwowania tych zasad;

  • znaczne rozszerzenie zakresu dyrektywy, aby po raz pierwszy obejmował on również biblioteki, muzea i archiwa; istniejące od 2003 roku zasady będą również mieć zastosowanie do danych z takich instytucji.

Ponadto Komisja udostępni swoje własne dane za pośrednictwem nowego „portalu danych”, w odniesieniu do którego Komisja już podpisała umowę. Portal ten jest obecnie w „wersji beta” (faza opracowywania i testowania), a jego uruchomienie planowane jest na wiosnę 2012 roku. Z czasem będzie on stanowić jeden punkt dostępu do nadających się do ponownego wykorzystania danych ze wszystkich unijnych instytucji, organów i agencji oraz danych pochodzących od władz krajowych.

Informacje ogólne

Otwarty dostęp do danych obejmuje ogólne informacje, które mogą być swobodnie używane, ponownie wykorzystywane i przekazywane dalej przez każdego – bezpłatnie lub po minimalnych kosztach.

Proponowane dziś przez Komisję rozwiązanie będzie stosowane przy pełnym poszanowaniu zasad przetwarzania danych osobowych.

Analizy przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej pokazują, że zarówno przedsiębiorstwa, jak i obywatele wciąż napotykają trudności przy poszukiwaniu i ponownym wykorzystywaniu informacji pochodzących z sektora publicznego. Oznacza to, że otwarty dostęp do danych nie jest w Europie rozwinięty w wystarczającym stopniu.

W ważnym sektorze informacji geograficznej, prawie 80 proc. respondentów stwierdzało w sondażach Komisji, że nie mogli w pełni korzystać z informacji przechowywanych przez organy publiczne. Do przyczyn tej sytuacji należą wysokie opłaty, nieprzejrzyste zasady i praktyki w zakresie ponownego wykorzystywania danych, brak przejrzystości dotyczący rodzaju przechowywanych danych i podmiotów, które je przechowują, oraz porozumienia dotyczące licencji wyłącznych, których skutkiem może być zakłócanie konkurencji.

W swojej Europejskiej agendzie cyfrowej Komisja wskazała ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz szybki i bardzo szybki dostęp do internetu jako mające kluczowe znaczenie dla utworzenia jednolitego rynku cyfrowego.

Dyrektywa 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego wprowadziła pierwszy pakiet środków mających na celu ułatwienie przedsiębiorstwom uzyskania dostępu do przechowywanych przez rząd informacji i zezwoleń na ich ponowne wykorzystywanie. Zapoczątkowała także proces, w ramach którego agencje rządowe obniżały opłaty pobierane za udzielanie informacji. Dzisiejsza propozycja ma na celu poszerzenie dostępu do danych i rozszerzenie zakresu dyrektywy.

Dodatkowe informacje:

Zob. MEMO/11/891

Strona internetowa Komisji Europejskiej dotycząca otwartego dostępu do danych:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm

Strona internetowa poświęcona agendzie cyfrowej: ec.europa.eu/digital-agenda

Strona internetowa komisarz Neelie Kroes:

ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes

Neelie Kroes na Twitterze: twitter.com/neeliekroeseu

Kontakt:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar