Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Digitaalistrategia: viranomaistiedot laajempaan käyttöön

Bryssel 12. joulukuuta 2011 – Komissio on julkistanut eurooppalaisen avoimen datan strategian, jonka arvioidaan merkitsevän EU:n taloudelle 40 miljardin euron kasvua joka vuosi. Julkishallinnoilla on Euroopassa hallussaan toteutumattomien taloudellisten mahdollisuuksien todellinen kultakaivos: viranomaisten ja julkisten laitosten keräämä valtava tietomäärä. Jäsenvaltioista esimerkiksi Yhdistynyt kuningaskunta ja Ranska ovat jo osoittaneet näiden resurssien arvon. Strategia tämän arvon hyödyntämiseksi EU:n laajuisesti koostuu kolmesta osasta: komissio näyttää ensin esimerkkiä asettamalla tietonsa maksutta yleisön saataville uuden portaalin kautta. Toiseksi luodaan avointa dataa koskevat tasapuoliset toimintaedellytykset kaikkialla EU:ssa. Kolmas osio on edellä mainittujen toimenpiteiden tukeminen 100 miljoonalla eurolla, jotka myönnetään vuosina 2011–2013 datankäsittelyteknologian parantamista koskevaan tutkimukseen.

Näillä toimilla EU voi saavuttaa maailmanlaajuisen johtoaseman julkisen sektorin tietojen uudelleenkäytön alalla. Lisäksi niillä tuetaan kasvavaa toimialaa, joka tuottaa käsittelemättömästä datasta satojen miljoonien tieto- ja viestintäteknologian käyttäjien välttämättä tarvitsemaa aineistoa, esimerkiksi älypuhelinsovelluksia kuten karttoja, reaaliaikaisia liikenne- ja säätietoja, hintavertailutyökaluja ja niin edelleen. Muita näistä toimista hyötyviä keskeisiä käyttäjäryhmiä ovat esimerkiksi toimittajat ja tutkijat.

Hallintoelimille annetaan nyt voimakas signaali: datanne arvo kasvaa, jos annatte sen yleiseen käyttöön. Aloittakaa nyt: käyttäkää tätä mahdollisuutta yhdistää voimanne muiden johtavien toimijoiden kanssa, jotka jo hyötyvät datan avoimuudesta. Veronmaksajat ovat jo kustantaneet nämä tiedot. Vähin mitä voimme tehdä, on antaa ne takaisin niille, jotka haluavat käyttää tietoja uusilla tavoilla auttaakseen ihmisiä sekä luodakseen työpaikkoja ja kasvua, sanoi komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes. Katso video täältä.

Komissio ehdottaa julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä vuonna 2003 annetun direktiivin ajantasaistamista seuraavin tavoin:

  • tehdään yleinen käytäntö siitä, että kaikkia julkisen sektorin elinten julkistamia asiakirjoja voi käyttää uudelleen mihin tahansa kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, ellei niitä ole suojattu kolmansien osapuolien tekijänoikeuksilla;

  • vahvistetaan periaate, jonka mukaan julkisten elinten perimät maksut eivät saisi ylittää yksittäisestä tietopyynnöstä aiheutuvia kustannuksia (rajakustannukset); käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suurin osa datasta on saatavilla maksutta tai käytännössä ilmaiseksi, ellei niistä ole asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa aihetta periä maksua;

  • velvoitetaan toimittamaan data yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa, jotta sen uudelleenkäyttö olisi tosiasiallisesti mahdollista;

  • varmistetaan näiden periaatteiden noudattaminen viranomaisvalvonnalla;

  • laajennetaan merkittävästi direktiivin soveltamisalaa siten, että se kattaa ensi kertaa myös kirjastot, museot ja arkistot; sovelletaan vuonna 2003 vahvistettuja sääntöjä myös näihin laitoksiin.

Lisäksi komissio julkistaa oman datansa uuden dataportaalin välityksellä, josta se on jo tehnyt sopimuksen. Portaali on nyt beetatestausvaiheessa (kehitettävänä ja testattavana), ja käyttöön se on tarkoitus saada keväällä 2012. Tarkoituksena on, että aikanaan kaikkien EU:n toimielinten, elinten ja virastojen sekä kansallisten viranomaisten kaikki uudelleen käytettävissä oleva data on saatavissa tämän portaalin kautta.

Tausta

Avoin data on yleistä tietoa, joka on vapaasti kenen tahansa käytettävissä, uudelleenkäytettävissä ja uudelleenjaettavissa joko ilmaiseksi tai ainoastaan rajakustannuksiin perustuvaa maksua vastaan.

Komission tekemä ehdotus noudattaa henkilötietojen käsittelyä koskevia sääntöjä kaikilta osin.

Euroopan komission teettämät selvitykset osoittavat, että toimiala ja kansalaiset pitävät julkisen sektorin tietojen löytämistä ja uudelleenkäyttöä edelleen hankalana. Tämä osoittaa, että datan avoimuus on Euroopassa vielä kehittymätöntä.

Esimerkiksi tärkeän paikkatiedon osalta lähes 80 prosenttia komission kyselyihin vastanneista katsoo, etteivät he pysty hyödyntämään täydessä mitassa julkisten elinten hallussa olevia tietoja. Hyödyntämistä haittaavat muun muassa korkeat hinnat ja uudelleen käyttöä koskevat epäselvät säännöt ja käytännöt. Lisäksi ei ole aina selvää, millaista dataa minkäkin tahon hallussa on, ja tietojen käyttöä haittaavat myös yksinomaiset lisenssisopimukset, jotka voivat rajoittaa kilpailua.

Komissio on määritellyt Euroopan digitaalistrategiassa julkisen sektorin tiedon uudelleenkäytön nopean ja ultranopean internetin ohella keskeiseksi tekijäksi digitaalisten sisämarkkinoiden luomisessa.

Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetulla direktiivillä 2003/98/EY otettiin käyttöön ensimmäiset toimenpiteet, joilla edistetään yritysten mahdollisuuksia saada käyttöönsä viranomaisten hallussa olevia tietoja sekä käyttää niitä luvallisesti uudelleen. Siinä myös vahvistettiin menettelyt, joiden mukaisesti valtioiden virastot alentavat tiedoista perimiään hintoja. Nyt annettavassa ehdotuksessa laajennetaan tiedon saantia ja direktiivin soveltamisalaa.

Lisätietoja:

Ks. MEMO/11/891

Euroopan komission avoimen datan verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm

Digitaalistrategian verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Neelie Kroesin verkkosivusto:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Neelie Kroes Twitterissä

http://twitter.com/neeliekroeseu

Yhteyshenkilöt:

Ryan Heath (+32 2) 296 17 16; Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2) 299 90 19


Side Bar