Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Digitální agenda: těžit z potenciálu údajů státní správy

Brusel 12. prosince 2011 – Komise začala realizovat strategii Otevřený přístup k údajům pro Evropu, která má každoročně posílit hospodářství EU o 40 miliard EUR. Orgány veřejné správy v Evropě sedí na zlatém dolu nevyužitého hospodářského potenciálu: rozsáhlé objemy informací získaných četnými veřejnými orgány a útvary. Členské státy jako Spojené království a Francie již hodnotu tohoto bohatství prokazují. Strategie na zlepšení výkonnosti po celé EU je trojí: Zaprvé, Komise půjde příkladem a otevře své zásoby informací veřejnosti prostřednictvím nového bezplatného datového portálu. Zadruhé, vytvoří se stejné podmínky pro otevřený přístup k údajům po celé EU. A dále se tato nová opatření podpoří částkou 100 milionů EUR, které se v letech 2011 až 2013 poskytnou na financování výzkumu v oblasti zdokonalování technologií zpracování údajů.

Tyto akce staví EU do postavení světové avantgardy, pokud jde o opakované využití informací veřejného sektoru. Posilní se jimi vzkvétající odvětví, které nezpracované údaje přeměňuje v materiál, na němž závisejí stovky milionů uživatelů IKT; běží např. o aplikace inteligentních telefonů, např. mapy, informace o dopravním provozu a počasí v reálném čase, nástroje k porovnávání cen atd. Přínosy zaznamenají i novináři a akademická obec.

Místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová uvedla: „Dnes vysíláme orgánům veřejné správy výrazný signál. Zvýší se hodnota Vašich údajů, pokud se o ně podělíte. Začněte je tedy ihned uvolňovat: využijte tento rámec a připojte se k dalším inteligentním lídrům, kteří již těží z otevřeného přístupu k údajům. Daňoví poplatníci již za tyto informace zaplatili, takže to nejmenší, co můžeme učinit, je vrátit je těm, kteří je chtějí využít novými způsoby k pomoci lidem, vytváření pracovních míst a posilování růstu.“ Viz video s vyjádřením paní Kroesové zde.

Komise navrhuje aktualizovat směrnici z roku 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru:

  • zavedením obecného pravidla, že všechny dokumenty zpřístupněné orgány veřejného sektoru lze opětovně použít k jakémukoli účelu, komerčnímu či nekomerčnímu, ledaže jsou chráněny autorským právem třetí strany;

  • stanovením zásady, že veřejným orgánům by se nemělo dovolit účtovat si více než náklady vzniklé v důsledku jednotlivé žádosti o údaje (marginální náklady); v praxi to znamená, že většina údajů se bude poskytovat zadarmo nebo skoro zadarmo, ledaže je požadovaný poplatek řádně odůvodněn;

  • zavedením povinnosti poskytovat údaje v běžně používaných a strojově čitelných formátech, s cílem zajistit efektivní opětovné používání údajů;

  • zavedením regulačního dohledu v zájmu vynucování těchto zásad;

  • masivním rozšířením působnosti směrnice tak, aby poprvé zahrnovala knihovny, muzea a archivy; stávající předpisy z roku 2003 se použijí na údaje z těchto institucí.

Komise navíc zveřejní své vlastní údaje prostřednictvím nového datového portálu, na který již Komise zadala zakázku. Tento portál je momentálně ve verzi beta (fáze vývoje a testování) a jeho spuštění se očekává na jaře 2012. Tou dobou bude sloužit jako jednotné místo přístupu k opětovně použitelným údajům ze všech institucí, orgánů a agentur EU, jakož i orgánů vnitrostátních.

Souvislosti

Otevřený přístup k údajům zahrnuje obecné informace, které může kdokoli volně používat, opětovně používat a opětovně šířit, a to bezplatně, nebo za marginální náklady.

Dnešní návrh Komise by byl realizován za plného dodržení pravidel o zacházení s osobními údaji.

Studie provedené jménem Evropské komise prokazují, že podniky i občané stále mají potíže při vyhledávání a opětovném využívání informací veřejného sektoru. Jinak vyjádřeno, otevřené údaje jsou v Evropě do značné míry nedostatečně rozvinuté.

Pokud jde o významné odvětví zeměpisných informací, téměř 80 % respondentů z průzkumů Komise prohlašuje, že nemohou plně využívat informace v držení veřejných orgánů. Důvody zahrnují vysoké poplatky, netransparentní pravidla a praxi ohledně opětovného využití, nedostatek transparentnosti ohledně toho, jaké údaje jsou drženy a kým, jakož i výhradní licenční dohody, jejichž dopad může narušovat hospodářskou soutěž.

V Digitální agendě pro Evropu Komise určila jako klíčové pro splnění cílů jednotného digitálního trhu opětovné používání informací veřejného sektoru spolu s rychlým a ultrarychlým přístupem na internet.

Směrnice 2003/98/ES o opakovaném využití informací veřejného sektoru zavedla první soubor opatření s cílem usnadnit podnikům získat přístup k informacím veřejného sektoru a povolení k jejich opakovanému použití. Nastolila také proces, v jehož rámci vládní agentury snížily poplatky za získávání informací. Dnešní návrh rozšiřuje působnost směrnice i její využití.

Další informace:

Viz MEMO/11/891.

Internetové stránky Evropské komise o otevřeném přístupu k údajům:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm

Internetové stránky digitální agendy: ec.europa.eu/digital-agenda

Internetové stránky Neelie Kroesové: ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes

Neelie Kroesová na Twitteru: twitter.com/neeliekroeseu

Kontaktní osoby:

Ryan Heath (+32 22961716); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 22999019)


Side Bar