Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия Съобщение за медиите

Цифрови технологии: данните, с които разполага публичният сектор, са златна мина

Брюксел, 12 декември 2011 г. Комисията лансира Стратегия за свободен достъп до данни за Европа, която се очаква да допринася 40 милиарда евро всяка година за икономиката на ЕС. Огромната информация, събирана от редица публични служби и администрации, представлява златна мина, чийто икономически потенциал все още не е разработен. Държави-членки като Великобритания и Франция вече осъзнават това богатство. Стратегията за увеличаване на резултатите в целия ЕС е триизмерна. Първо, Комисията ще даде пример като предостави свободен достъп до своите данни чрез нов портал. Второ, в ЕС ще се създадат хармонизирани условия на конкуренция за данните на свободен достъп. Накрая, тези нови мерки ще бъдат подкрепени със 100 милиона евро за 20112013 г., предназначени за финансиране на изследванията при технологиите за обработка на данни.

Тези действия превръщат Европейския съюз в световен лидер в повторното използване на информацията, с която публичният сектор разполага. Те ще стимулират процъфтяващата дейност на превръщане на суровите данни в материал, необходим за стотици милиони ползватели на информационните и комуникационните технологии, независимо дали става въпрос за приложения на смартфоните като географски карти, актуална информация за пътното движение и метеорологичната обстановка, пособия за ценови съпоставки или друго. Значителни ползватели на тази информация са и журналистите и университетските кадри.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус заяви: „Днес изпращаме ясен сигнал към публичния сектор. Информацията, с която разполагате, ще има по-голяма стойност, ако я предоставите на други, така че в тази връзка започнете да използвате настоящата рамка, за да се присъедините към прозорливите лидери, които вече получават плодове от подхода си за свободен достъп. Данъкоплатците вече са платили за нея, така че най-малкото, което можем да направим, е да я предоставим обратно на тези, които желаят да я използват по нов начин за благото на хората и за създаване на работни места и богатство.Вж. видеопосланието на г-жа Крус тук.

Комисията предлага актуализирането на директивата от 2003 г. относно повторното използване на информацията в публичния сектор посредством следното:

  • превръщане в общ принцип на използването за стопанска или нестопанска цел на всички документи, направени обществено достояние от публичните органи, с изключение на защитените от авторско право на трета страна;

  • установяване на принципа, че публичните органи не могат да налагат такси, които надвишават разходите, свързани с дадена заявка за достъп до информация (пределни разходи); това на практика означава, че по-голямата част от информацията ще бъде предоставяна (почти) безплатно, освен в надлежно обосновани случаи;

  • установяване на задължение за предоставянето на информацията в общоизползваем и достъпен за машинен прочит формат, така че да е възможно действителното ѝ използване;

  • въвеждане на регулаторен надзор за осигуряване прилагането на тези принципи;

  • значително разширяване на обхвата на директивата с оглед включването за първи път на библиотеките, музеите и архивите; съществуващите правила от 2003 г. ще се прилагат за информацията, с която разполагат тези институции.

Комисията, от своя страна, ще предостави свободен достъп до информацията, с която разполага, посредством нов информационен портал. Договор за изготвянето му вече е сключен, като работата се намира на етап разработване и тестване (етап „бета“). Оперативността му е планирана за пролетта на 2012 г. С времето той ще се превърне в единен вход за достъп до данните за повторно използване, с които разполагат както институциите, органите и агенциите на ЕС, така и националните администрации.

Контекст

Данните на свободен достъп са обща информация, която всеки може еднократно или многократно да използва, както и да разпространява, свободно съвсем безплатно или на минимална цена.

Днешното предложение на Комисията се подчинява изцяло на правилата за обработване на личните данни.

От проведените по поръчка на Европейската комисия проучвания стана ясно, че бизнесът и гражданите все още срещат трудности при откриването и повторното използване на информацията, с която публичният сектор разполага, което означава, че в Европа този аспект е все още недоразвит.

По отношение на географската информация например, която е съществен сектор, почти 80 % от отговорилите на проучванията на Комисията посочват, че различни пречки — високи такси, непрозрачни правила и практики по отношение на повторното използване, липса на прозрачност за това кой с какъв вид данни разполага, както и ексклузивни лицензионни споразумения — не им позволяват да използват напълно информацията, с която публичният сектор разполага. Тези пречки биха могли и да подкопаят конкуренцията.

В своята Програма в областта на цифровите технологии за Европа, Комисията открои като ключови фактори за постигането на единен пазар на цифровите технологии повторното използване на информацията, с която публичният сектор разполага, както и бързият и високоскоростният достъп до интернет.

С Директива 2003/98/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 година относно повторната употреба на информацията в обществения сектор се въведе първи набор от мерки за улесняване на достъпа и получаването на разрешение от предприятията за повторна употреба на информацията, с която публичният сектор разполага. С нея се създаде и процедура, при която публичните органи снижиха таксите за получаването на тази информация. С днешното предложение обхватът на посочената директива, както и възможностите за достъп, се разширяват.

За повече информация:

Вж. MEMO/11/891

Уебсайт на Европейската комисия за свободния достъп до данни (на англ. език):

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm

Уебсайт на програмата в областта на цифровите технологии (на англ. език):

http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Уебсайт на Нели Крус:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/

Нели Крус в Twitter:

http://twitter.com/neeliekroeseu

За контакти:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16); Twitter: @ECspokesRyan

Linda Cain (+32 2 299 90 19)


Side Bar