Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

Kommissionen föreslår effektiva åtgärder för ett bättre skydd mot gränsöverskridande hot mot människors hälsa

Bryssel den 8 december 2011. För att bättre skydda EU:s befolkning mot en rad olika hot mot hälsan och säkerställa fullständigt samordnade krisinsatser antar EU-kommissionen i dag ett lagstiftningsförslag om olika sätt att vidta åtgärder mot allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan. På grundval av erfarenheterna av de senaste kriserna, t.ex. H1N1-pandemin 2009, askmolnet 2010 och E. coli-utbrottet 2011, föreslår kommissionen att beredskapen inför och insatserna vid sådana kriser ska förstärkas. De viktigaste åtgärderna är följande:

  • Att utvidga den befintliga samordningsmekanismen för smittsamma sjukdomar till att omfatta alla hot av biologiskt, kemiskt och miljörelaterat ursprung.

  • Att förstärka uppdraget för hälsosäkerhetskommittén.

  • Att stärka krisberedskapen, t.ex. genom att möjliggöra gemensamma inköp av vacciner.

  • Att införa en möjlighet att fastställa ett europeiskt hot mot människors hälsa för att påskynda tillhandahållandet av läkemedel.

  • Att komma överens om europeiska gränsöverskridande nödåtgärder när en kris leder till många dödsfall och nationella åtgärder inte räcker till för att stoppa sjukdomsspridningen.

– I dagens globaliserade samhälle rör sig människor och varor över gränserna, och sjukdomar kan spridas i Europa och runtom i världen bara på några timmar. För att stoppa sjukdomsspridning måste därför EU och de enskilda EU-länderna ha beredskap att agera tillsammans på ett helt samordnat sätt. Det förslag vi antar i dag ger oss möjligheter och strukturer som på ett effektivt sätt ska skydda EU:s befolkning mot en rad hot mot hälsan, säger hälso- och konsumentkommissionär John Dalli.

Biologiska, kemiska eller miljörelaterade faktorer kan vara källan till allvarliga gränsöverskridande hälsohot. Sådana hot kan utgöras av sjukdomar som sprids från person till person, t.ex. influensa, livsmedels- och vattenburna sjukdomar som botulism eller smitta med E. coli, eller som orsakas av extrema väderleksförhållanden, t.ex. värmeböljor eller köldperioder. EU har på senare år upplevt olika kriser av sådant slag. På grundval av det system för tidig varning och reaktion för smittsamma sjukdomar som inrättades 1998 föreslår kommissionen åtgärder som ska förstärka insatserna vid gränsöverskridande hot inom EU.

Bakgrund

EU-kommissionen har utvecklat kapacitet för att kunna hantera hälsokriser och har infört en rad strategier, mekanismer och instrument för att hantera allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa. Särskilda strategier har införts beroende på hotets karaktär, t.ex. med inriktning på civilskydd, regeltillämpning eller stödstrukturer.

Hittills har dock olika typer av allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan inte hanterats på ett enhetligt sätt på EU-nivå. Hot som orsakas av biologiska, kemiska och miljörelaterade händelser behandlas inte på samma sätt som hot från smittsamma sjukdomar.

Detta förslag bygger på befintliga strukturer och stärker dem ytterligare genom följande:

1. Utvidga riskbedömningen och samordningen av åtgärder från smittsamma sjukdomar till att omfatta alla hot av biologiskt, kemiskt eller miljörelaterat ursprung

Under en hälsokris är det viktigt att känna till hotets karaktär, hur och hur snabbt hotet sprids och hur omfattande det är, för att man ska kunna begränsa spridningen och hälsoeffekterna och för att ge aktuell information och rådgivning till allmänheten. Det finns redan ett nätverk för epidemiologisk övervakning av smittsamma sjukdomar, som består av kommissionen, Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar och nationella myndigheter. Med det nya förslaget utvidgas denna sakkunskap till andra allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan. Om ett sådant hot uppstår kan tillfälliga nätverk inrättas för att utbyta information, bedöma riskerna och sammanföra forskare och experter.

2. Stärka hälsosäkerhetskommitténs roll för en bättre samordning av åtgärder som vidtas vid hälsokriser

Efter terroristattackerna och den avsiktliga spridningen av mjältbrandsbakterier i USA inrättade EU:s hälso- och sjukvårdsministrar under 2001 EU:s hälsosäkerhetskommitté. Sedan dess har kommittén gett stöd till samordningen av insatserna vid folkhälsokriser på EU-nivå genom att samordna riskbedömningen och hanteringen av allvarliga gränsöverskridande hot mot hälsan. Genom förslaget formaliseras kommittén samtidigt som den får ett vidare uppdrag som omfattar rådgivning till medlemsländerna och kommissionen, när det gäller både strategiska och tekniska frågor som rör hälsosäkerhet.

3. Stärka krisberedskapen

Att ha en beredskapsplan och att veta vad som ska göras vid en hälsokris är viktigt för att stoppa kriser. Kommissionen föreslår att varje medlemsland ska samordna sina insatser för att utveckla, stärka och bibehålla sin nationella beredskaps- och insatsplan i samråd med övriga medlemsländer. Planerna ska bl.a. omfatta åtgärder för att förbättra tillgången till medicinska motåtgärder och samordning med andra nyckelsektorer. Medlemsländerna ska också följa riktlinjerna från kommissionen, som samordnar arbetet. Riktlinjerna kan gälla hälsoåtgärder eller kommunikation med allmänheten. Förslaget lägger också grunden till gemensamma inköp av vacciner och andra medicinska motåtgärder på frivillig basis för intresserade medlemsländer.

4. Ge möjlighet att fastställa ett europeiskt hot mot människors hälsa för att påskynda tillhandahållandet av läkemedel (som behövs för att möta krisen)

Förslaget innebär att EU får möjlighet att fastställa att det föreligger ett europeiskt hot mot människors hälsa, i de fall då en livshotande sjukdom som kan förebyggas med vacciner eller botas med läkemedel sprids snabbt i Europa och Världshälsoorganisationen (WHO) ännu inte har fastställt att en sådan nödsituation föreligger. Syftet med detta får enbart vara ett snabbare godkännande av nya läkemedel eller en ändring av ett läkemedels indikation. Enligt gällande EU-lagstiftning måste kommissionen vänta tills WHO har fastställt att det rör sig om ett internationellt hot mot människors hälsa. Den nya bestämmelsen ska utnyttjas när en sjukdom sprids i hela Europa (inte globalt) och liv kan räddas med läkemedel.

5. Europeiska gränsöverskridande nödåtgärder

Enligt förslaget får kommissionen anta gränsöverskridande nödåtgärder i mycket specifika nödsituationer som leder till att många människor avlider eller läggs in på sjukhus när medlemsländernas åtgärder visar sig vara otillräckliga för att bekämpa gränsöverskridande smittspridning. Det kan då exempelvis röra sig om att begränsa sjukdomsutbrottet eller att kontrollera människor som smittats.

Läs mer:

http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/policy/index_sv.htm

John Dallis webbplats:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

MEMO/11/884

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent +32 2 298 71 66

Aikaterini Apostola +32 2 298 76 24


Side Bar