Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Verejné zdravie: Komisia navrhuje účinné opatrenia v záujme lepšej ochrany občanov pred širokou škálou cezhraničných ohrození zdravia

Brusel 8. decembra 2011– V záujme lepšej ochrany ľudí v Európe pred širokou škálou ohrození zdravia a na zabezpečenie plne koordinovanej reakcie v prípade krízy dnes Európska komisia prijala legislatívny návrh týkajúci sa prostriedkov na riešenie závažných cezhraničných ohrození zdravia. Na základe skúseností z nedávnych kríz, ako boli pandémia H1N1 v roku 2009, mrak sopečného popola v roku 2010 a ohnisko nákazy E. coli v roku 2011, Komisia navrhuje zlepšiť prostriedky umožňujúce pripraviť sa na takéto krízy a riešiť ich. Medzi najdôležitejšie opatrenia v návrhu patrí:

  • rozšírenie súčasného mechanizmu koordinácie pre prenosné choroby na všetky ohrozenia zdravia spôsobené biologickými, chemickými alebo environmentálnymi príčinami,

  • posilnenie mandátu Výboru pre zdravotnú bezpečnosť,

  • posilnenie pripravenosti na krízy, napr. umožnením spoločných nákupov očkovacích látok,

  • poskytnutie prostriedkov na uznanie „situácie mimoriadneho ohrozenia zdravia“ v EÚ, čo by prispelo k rýchlejšej dostupnosti liekov

  • a dohodnutie celoeurópskych mimoriadnych cezhraničných opatrení, v prípade, že kríza povedie k vysokej úmrtnosti a vnútroštátne opatrenia šírenie choroby nezastavia.

John Dalli, európsky komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku, uviedol: „V dnešnej globalizovanej spoločnosti sa ľudia a tovar pohybujú bez obmedzení hranicami a choroby sa môžu rozšíriť po Európe a celom svete v priebehu hodín. Európska únia a jej členské štáty preto musia byť pripravené konať spoločne a plne koordinovaným spôsobom, aby zabránili šíreniu choroby. Návrh, ktorý sme dnes prijali, nám poskytuje prostriedky a štruktúry potrebné na účinnú ochranu našich občanov v celej Európe pred širokou škálou ohrození zdravia.“

Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia môžu byť spôsobené biologickými, chemickými alebo environmentálnymi príčinami. Môžu sa prejaviť v podobe chorôb prenášaných z človeka na človeka ako napríklad chrípka, chorôb prenášaných potravinami alebo vodou ako botulizmus, infekcie baktériou E. coli, alebo môžu vyplynúť z extrémnych poveternostných podmienok, ako sú vlny horúčav alebo mrazivého počasia. Európska únia v posledných rokoch prekonala rôzne krízy tohto druhu. Komisia sa v návrhu opiera o systém včasného varovania a včasnej reakcie na prevenciu a kontrolu prenosných ochorení vytvorený v roku 1998, pričom navrhuje opatrenia na posilnenie reakcie na závažné cezhraničné ohrozenia zdravia v EÚ.

Kontext

Európska komisia vytvorila kapacity na riešenie kríz týkajúcich sa zdravia a vypracovala celý rad politík, mechanizmov a nástrojov na riešenie závažných cezhraničných ohrození zdravia. Zaviedli sa politiky prispôsobené povahe jednotlivých ohrození, ktoré sa zameriavali napríklad na: civilnú ochranu, presadzovanie práva alebo podporné štruktúry.

Jednotlivé druhy závažných cezhraničných ohrození zdravia však doteraz neboli riešené na úrovni EÚ jednotným spôsobom. Ohrozenia spôsobené biologickými, chemickými a environmentálnymi príčinami sa neriešia rovnakým spôsobom ako ohrozenia vyplývajúce z prenosných chorôb.

Súčasný návrh sa opiera o existujúce štruktúry a ďalej ich posilňuje týmto spôsobom:

1. Posudzovanie rizík a koordinácia opatrení, ktoré sa doteraz uplatňovali v prípade prenosných chorôb, sa rozširujú na všetky ohrozenia zdravia spôsobené biologickými, chemickými alebo environmentálnymi príčinami

Počas krízy týkajúcej sa zdravia je nevyhnutné poznať povahu ohrozenia, spôsob, rýchlosť a rozsah jeho šírenia, aby bolo možné obmedziť jeho rozširovanie a účinky na zdravie a poskytovať občanom aktuálne informácie a pokyny. V súčasnosti už existuje sieť pre epidemiologický dohľad nad prenosnými chorobami, ktorá pozostáva z Európskej komisie, Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) a vnútroštátnych orgánov. Novým návrhom sa tento model rozširuje na ďalšie závažné cezhraničné ohrozenia zdravia. Pokiaľ by takéto ohrozenie nastalo, možno ad hoc zriadiť siete pre výmenu informácií, posudzovanie súvisiacich rizík a spoločné využívanie vedeckých kapacít a odborných znalostí.

2. V záujme lepšej koordinácie opatrení na boj proti kríze týkajúcej sa zdravia sa posilňuje úloha Výboru pre zdravotnú bezpečnosť

V roku 2001, po teroristických útokoch a zámernom uvoľnení toxínov sneti slezinnej v Spojených štátoch, zriadili ministri zdravotníctva Európskej únie Výbor EÚ pre zdravotnú bezpečnosť. Výbor odvtedy podporuje koordináciu reakcií na krízy týkajúce sa verejného zdravia na úrovni EÚ prostredníctvom koordinácie posudzovania rizík a riadenia závažných cezhraničných ohrození zdravia. Návrhom sa formalizuje a rozširuje mandát tohto výboru, ktorého súčasťou je okrem iného poskytovanie poradenstva členským štátom a Komisii, pokiaľ ide o politické a technické aspekty zdravotnej bezpečnosti.

3. Posilňuje sa pripravenosť na boj s krízou

V záujme zastavenia krízy týkajúcej sa zdravia je nevyhnutné mať k dispozícii plán pripravenosti stanovujúci, čo treba pri vzniku krízy robiť. V návrhu Komisie sa predpokladá, že každý členský štát bude koordinovať vlastné snahy zamerané na vypracovanie, zlepšovanie a udržiavanie národného plánu pripravenosti a reakcie, pričom sa bude radiť s ostatnými členskými štátmi. Takéto plány zahŕňajú napríklad opatrenia na zlepšenie prístupu k zdravotníckym protiopatreniam a koordináciu s ostatnými kľúčovými sektormi. Členské štáty musia tiež rešpektovať pokyny Komisie, ktorá bude tento proces koordinovať. TUTakéto pokyny sa môžu týkať opatrení týkajúcich sa zdravia alebo komunikácie s verejnosťou. Návrh tiež poskytuje pre členské štáty, ktoré o to prejavia záujem, základ pre spoločné dobrovoľné nákupy očkovacích látok a iné zdravotnícke protiopatrenia.

4. V záujme rýchlejšej dostupnosti liekov (potrebných na potlačenie krízy) sa poskytujú prostriedky na uznanie „situácie mimoriadneho ohrozenia zdravia“

V súvislosti s prípadom, keď sa v Európe bude rýchlo šíriť život ohrozujúca choroba, ktorej bude možné predísť očkovaním alebo ktorú bude možné vyliečiť liekmi, sa v návrhu stanovuje, že pokiaľ Svetová zdravotnícka organizácia nevyhlásila mimoriadnu situáciu, môže európsku „situáciu mimoriadneho ohrozenia zdravia“ uznať Európska únia, a to s výlučným cieľom zabezpečiť rýchlejšie povoľovanie nových liekov alebo zmenu indikácie lieku. Podľa súčasných právnych predpisov EÚ musí Európska komisia čakať, kým Svetová zdravotnícka organizácia nevyhlási medzinárodnú mimoriadnu situáciu na viacerých kontinentoch. Cieľom tohto ustanovenia je riešiť situácie, keď sa choroba šíri v Európe (nie však v celosvetovom meradle) a životy možno zachrániť pomocou farmaceutík.

5. Európske mimoriadne cezhraničné opatrenia

V návrhu sa predpokladá, že vo veľmi špecifických mimoriadnych situáciách, pri ktorých zomrie alebo bude hospitalizovaných množstvo ľudí, a v prípadoch, keď sa ukáže, že opatrenia členských štátov nie sú na kontrolu šírenia choroby za hranice štátov dostatočné, Komisia prijme mimoriadne cezhraničné opatrenia, ktoré sa budú týkať napríklad obmedzenia ohniska nákazy alebo skríningu nakazených občanov.

Ďalšie informácie nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/policy/index_sk.htm

Internetová stránka komisára Dalliho:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

MEMO/11/884

Kontaktné osoby:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar