Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Volksgezondheid: Commissie stelt doeltreffende maatregelen voor om burgers beter te beschermen tegen groot aantal grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

Brussel, 8 december 2011. Om de Europese burgers beter te beschermen tegen allerlei bedreigingen van de gezondheid en te zorgen voor een volledig gecoördineerde reactie in geval van een crisis, heeft de Europese Commissie vandaag een wetgevingsvoorstel goedgekeurd over maatregelen om ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid aan te pakken. Voortbouwend op de lering die is getrokken uit recente crises zoals de H1N1-pandemie van 2009, de vulkanische aswolk van 2010 en de uitbraak van E. coli in 2011, stelt de Commissie voor om de middelen voor de voorbereiding en de aanpak van dergelijke crises aan te scherpen. De belangrijkste voorgestelde maatregelen omvatten:

  • de uitbreiding van het bestaande coördinatiemechanisme voor overdraagbare ziekten tot alle soorten bedreigingen van de gezondheid die het gevolg zijn van biologische, chemische of milieufactoren;

  • de versterking van het mandaat van het Gezondheidsbeveiligingscomité;

  • de versterking van de paraatheid voor crisissituaties, bv. door de gezamenlijke aanschaf van vaccins;

  • het voorzien in de mogelijkheid om te erkennen dat sprake is van een Europese "noodsituatie in de volksgezondheid", teneinde geneesmiddelen sneller beschikbaar te stellen;

  • en het overeenkomen van Europawijde grensoverschrijdende noodmaatregelen wanneer een crisis leidt tot grootschalige sterfte en nationale maatregelen niet kunnen verhinderen dat de ziekte zich verder verspreidt.

John Dalli, Europees commissaris voor Gezondheid en consumenten, zei hierover het volgende: "In de huidige gemondialiseerde samenleving circuleren mensen en goederen over grenzen heen en kunnen ziekten binnen enkele uren Europa – en de wereld - rond gaan. Daarom moeten de Europese Unie en haar lidstaten klaarstaan om samen volledig gecoördineerd op te treden om te beletten dat een ziekte zich verder verspreidt. Het voorstel dat wij vandaag hebben goedgekeurd, biedt ons de middelen en de structuren om onze burgers in heel Europa doeltreffend te beschermen tegen een breed scala van gezondheidsbedreigingen".

Biologische, chemische of milieufactoren kunnen leiden tot ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid. Die bedreigingen kunnen zich manifesteren in de vorm van ziekten die zich verspreiden van persoon tot persoon, zoals griep, ziekten die door voedsel en water worden overgedragen, zoals botulisme, infecties met E. coli, of ziekten die het gevolg zijn van extreme weersomstandigheden zoals hitte- of koudegolven. In de afgelopen jaren heeft de Europese Unie verschillende dergelijke crises doorgemaakt. Voortbouwend op het in 1998 ingevoerde systeem voor vroegtijdige waarschuwing en maatregelen met betrekking tot overdraagbare ziekten, stelt de Commissie maatregelen voor ter versterking van de bestrijding van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen in de EU.

Achtergrond

De Europese Commissie heeft de capaciteit voor het beheer van gezondheidscrises ontwikkeld en heeft een reeks beleidsmaatregelen, mechanismen en instrumenten ter bestrijding van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid ingevoerd. Aangepast beleid is ontwikkeld naargelang van de aard van de dreiging, bijvoorbeeld met het accent op civiele bescherming, wetshandhaving of ondersteunende structuren.

Tot nu toe zijn verschillende vormen van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid op Europees niveau echter niet op een consistente wijze behandeld. Bedreigingen als gevolg van biologische, chemische en ecologische gebeurtenissen worden niet op dezelfde wijze behandeld als bedreigingen ten gevolge van overdraagbare ziekten.

Dit voorstel bouwt voort op de bestaande structuren en versterkt die, en wel als volgt:

1. Uitbreiding van de beoordeling van de risico's en van de coördinatie van maatregelen, van overdraagbare ziekten tot alle bedreigingen van de gezondheid ten gevolge van biologische, chemische of milieufactoren

In een crisissituatie op het gebied van de volksgezondheid is het van cruciaal belang te weten wat de aard is van de bedreiging en hoe, hoe snel en op welke schaal zij zich verspreidt, zodat de verspreiding en de gezondheidsschade kan worden beperkt en aan de burgers actuele informatie en advies kan worden verstrekt. Er bestaat al een netwerk voor de epidemiologische surveillance van overdraagbare ziekten, waaraan wordt deelgenomen door de Europese Commissie, het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en de nationale autoriteiten. Met het nieuwe voorstel wordt deze deskundigheid uitgebreid tot andere ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid. Indien een dergelijke bedreiging zich voordoet, kunnen ad-hocnetwerken worden opgericht voor de uitwisseling van informatie, de beoordeling van risico's, het samenbrengen van wetenschappers en de bundeling van deskundigheid.

2. Versterking van de rol van het Gezondheidsbeveiligingscomité met het oog op een betere coördinatie van de maatregelen ter bestrijding van een gezondheidscrisis

In 2001 hebben de EU-ministers van Volksgezondheid na de terroristische aanslagen en de moedwillige verspreiding van miltvuur in de Verenigde Staten, het Gezondheidsbeveiligingscomité opgericht. Sindsdien heeft het comité de coördinatie van de reacties op volksgezondheidscrises op EU-niveau ondersteund door de coördinatie van de beoordeling en het beheer van de risico's van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid. Het voorstel formaliseert het comité en geeft het een ruimer mandaat, dat tevens het verstrekken van advies aan de lidstaten en de Commissie over de beleidsmatige en technische vraagstukken in verband met de bescherming van de gezondheid omvat.

3. Verbetering van de paraatheid voor de bestrijding van een crisis

Beschikken over een draaiboek voor het geval van een crisissituatie op het gebied van de volksgezondheid is van essentieel belang om een einde te maken aan de crisis. In het voorstel van de Commissie is voorzien dat elke lidstaat in overleg met de andere lidstaten zijn inspanningen om zijn nationale plan voor paraatheid en reactie op te stellen, te verbeteren en te handhaven, coördineert. Die plannen houden bijvoorbeeld maatregelen in om de toegang tot medische tegenmaatregelen te verbeteren, en de coördinatie met andere sectoren van wezenlijk belang. De lidstaten volgen ook de richtsnoeren van de Commissie, die het proces zal coördineren. Dergelijke richtsnoeren kunnen betrekking hebben op gezondheidsmaatregelen of de communicatie met het publiek. Het voorstel voorziet ook in een rechtsgrondslag voor de vrijwillige gezamenlijke aankoop van vaccins en andere medische tegenmaatregelen door de lidstaten die dat wensen.

4. Het voorzien in de mogelijkheid om te erkennen dat sprake is van een Europese "noodsituatie in de volksgezondheid", teneinde (voor de beheersing van een crisis noodzakelijke) geneesmiddelen sneller beschikbaar te stellen

Het voorstel bepaalt dat wanneer een levensbedreigende ziekte die kan worden vermeden door vaccinatie of kan worden genezen met geneesmiddelen, zich snel verspreidt in Europa, en de Wereldgezondheidsorganisatie nog geen "noodsituatie" heeft afgekondigd, de EU kan erkennen dat sprake is van een Europese noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid, uitsluitend om nieuwe geneesmiddelen sneller toe te staan of de indicatie van een geneesmiddel te wijzigen. Krachtens de geldende EU-wetgeving moet de Europese Commissie wachten tot de WHO een internationale noodsituatie in verschillende continenten afkondigt. Deze bepaling beoogt het hoofd te bieden aan situaties waarin een ziekte zich in Europa (maar niet op wereldschaal) verspreidt en geneesmiddelen levens kunnen redden.

5. Dringende Europese grensoverschrijdende maatregelen

In het voorstel is bepaald dat in zeer specifieke noodsituaties die tot gevolg hebben dat personen op grote schaal sterven of worden gehospitaliseerd, en als de maatregelen van de lidstaten ontoereikend blijken om de verspreiding van de ziekte over de grenzen heen te beletten, de Commissie dringende grensoverschrijdende maatregelen vaststelt, bijvoorbeeld voor de beheersing van een uitbraak of de screening van besmette burgers.

Zie voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/policy/index_nl.htm

De website van commissaris Dalli:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

MEMO/11/884

Contact:

Frédéric Vincent +32 22987166

Aikaterini Apostola +32 22987624


Side Bar