Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Kansanterveys: komissio ehdottaa tehokkaita toimenpiteitä kansalaisten suojelemiseksi paremmin rajatylittäviltä terveysuhkilta

Bryssel 8.12.2011. Euroopan komissio antoi tänään säädösehdotuksen keinoista vastata vakaviin rajatylittäviin terveysuhkiin. Tavoitteena on suojella eurooppalaisia paremmin erilaisilta terveysuhkilta ja varmistaa, että kriiseihin reagoidaan kaikilta osin koordinoidusti. Viimeaikaisista kriiseistä, kuten vuoden 2009 H1N1-pandemiasta, vuoden 2010 tuhkapilvestä ja vuoden 2011 kolibakteeriepidemiasta, saatujen kokemusten perusteella komissio ehdottaa, että parannetaan keinoja, joilla voidaan valmistautua ja reagoida tällaisiin kriiseihin. Tärkeimmät ehdotukseen sisältyvät toimenpiteet ovat seuraavat:

  • Tartuntatauteja koskevia nykyisiä koordinointimekanismeja laajennetaan siten, että ne kattavat kaikki biologisten, kemiallisten ja ympäristöön liittyvien tekijöiden aiheuttamat terveysuhkat,

  • laajennetaan terveysturvakomitean toimeksiantoa,

  • vahvistetaan kriisinhallintavalmiuksia esimerkiksi tekemällä mahdolliseksi rokotteiden yhteishankinnat,

  • säädetään keinoista todeta Euroopan laajuinen ”terveyteen liittyvä hätätila”, jolloin lääkkeitä voidaan saattaa nopeammin käyttöön

  • sekä sovitaan Euroopan laajuisista rajatylittävistä hätätoimenpiteistä tilanteissa, joissa kriisistä seuraa huomattava määrä kuolemantapauksia ja kansallisilla toimenpiteillä ei pystytä pysäyttämään taudin leviämistä.

Kuten terveys- ja kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari John Dalli totesi, tämän päivän globalisoituneessa yhteiskunnassa, jossa ihmiset ja tavarat liikkuvat yli rajojen, taudit voivat levitä muutamassa tunnissa kaikkialle Eurooppaan – ja maailmaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot pystyvät toimimaan kaikilta osin koordinoidusti yhteistyössä pysäyttääkseen taudin etenemisen. Tänään annettuun ehdotukseen sisältyy keinoja ja rakenteita, joilla eurooppalaisia voidaan suojella tehokkaasti eri terveysuhkilta", Dalli sanoi.

Biologiset, kemialliset ja ympäristöön liittyvät tekijät voivat aiheuttaa vakavia rajatylittäviä terveysuhkia. Terveysuhkat voivat konkretisoitua ihmisestä toiseen tarttuvina tauteina kuten influenssana tai elintarvikkeista ja vedestä johtuvina tauteina kuten botulismina tai kolibakteeritartuntoina. Ne voivat aiheutua myös äärimmäisistä sääoloista, kuten helleaalloista tai poikkeuksellisista kylmyysjaksoista. Euroopan unionissa on ollut viime vuosina useita tällaisia kriisejä. Komission ehdotuksen pohjana on vuonna 1998 perustettu tartuntatautien varhaisvaroitus- ja reagointijärjestelmä. Ehdotuksessa esitetään toimenpiteitä, joilla lisätään kykyä reagoida vakaviin rajatylittäviin terveysuhkiin EU:ssa.

Tausta

Euroopan komissio on kehittänyt valmiuksia hallita terveyteen liittyviä kriisejä. Se on luonut erilaisia toimintatapoja, mekanismeja ja välineitä, joilla voidaan torjua vakavia rajatylittäviä terveysuhkia. Uhkan luonteesta riippuen on toteutettu erilaisia kohdennettuja toimia, joissa on keskitytty esimerkiksi pelastuspalveluun, lainvalvontaan tai tukirakenteisiin.

Erilaisia vakavia rajatylittäviä terveysuhkia ei ole tähän mennessä kuitenkaan käsitelty EU:n tasolla johdonmukaisesti. Biologisista, kemiallisista ja ympäristöön liittyvistä onnettomuuksista aiheutuviin uhkiin ei ole reagoitu samalla tavalla kuin tartuntatauteihin.

Komission ehdotuksen perustana ovat nykyiset rakenteet, joita on määrä vahvistaa seuraavin toimenpitein:

1. Laajennetaan riskienarviointia sekä toimenpiteiden koordinointia siten, että ne kattavat tartuntatautien lisäksi kaikki biologisten, kemiallisten ja ympäristötekijöiden aiheuttamat terveysuhkat

Terveyskriisin aikana on tärkeää tietää uhkan luonne ja millä tavoin, miten nopeasti ja miten laajalle se leviää, jotta taudin leviämistä ja terveyteen kohdistuvia vaikutuksia voidaan rajoittaa ja jotta kansalaisille voidaan tarjota ajantasaista tietoa ja neuvontaa. Jo nyt on olemassa tartuntatautien epidemiologisen seurannan verkosto, joka koostuu Euroopan komissiosta, Euroopan tautienehkäisy- ja ‑valvontakeskuksesta sekä kansallisista viranomaisista. Uudessa ehdotuksessa tätä asiantuntijatyötä laajennetaan siten, että se kattaa muut vakavat rajatylittävät terveysuhkat. Uhkien ilmetessä voidaan perustaa tilapäisiä verkostoja, joiden avulla voidaan vaihtaa tietoja, arvioida tapauksiin liittyviä riskejä sekä koota yhteen tutkijoita ja asiantuntijoita.

2. Vahvistetaan terveysturvakomitean asemaa parantamalla terveyskriisin torjuntatoimien koordinointia

EU:n terveysministerit perustivat EU:n terveysturvakomitean vuoden 2001 terrori-iskujen jälkeen ja kun Yhdysvalloissa oli levitetty tarkoituksellisesti pernaruttobakteeria. Komitea on siitä lähtien tukenut kansanterveydellisten kriisien torjuntatoimien koordinointia EU:n tasolla koordinoimalla riskien arviointia ja vakavien rajatylittävien terveysuhkien hallintaa. Ehdotuksessa komitea virallistetaan, ja sen toimeksiantoa laajennetaan kattamaan neuvonanto jäsenvaltioille ja komissiolle terveysturvaan liittyvissä poliittisissa ja teknisissä kysymyksissä.

3. Parannetaan kriisintorjuntavalmiuksia

Terveyskriisin pysäyttämiseksi on tärkeää, että on olemassa valmiussuunnitelma, jossa määritetään, miten toimitaan terveyskriisin aikana. Komission ehdotuksen mukaan kaikki jäsenvaltiot koordinoivat pyrkimyksiään kehittää, vahvistaa ja ylläpitää kansallisia valmistautumis- ja reagointisuunnitelmiaan yhdessä muiden jäsenvaltioiden kanssa. Suunnitelmat kattavat muun muassa toimenpiteet, joilla parannetaan lääkinnällisten vastatoimien saatavuutta, sekä muiden keskeisten alojen kanssa toteutettavat koordinointitoimet. Jäsenvaltiot noudattavat myös komission antamia suuntaviivoja. Komissio koordinoi prosessia. Suuntaviivat voivat liittyä terveyttä koskeviin toimenpiteisiin tai yleisöviestintään. Ehdotus tarjoaa asiasta kiinnostuneille jäsenvaltioille myös vapaaehtoisuuteen perustuvan mahdollisuuden hankkia yhdessä rokotteita ja muita lääkinnällisiä vastatoimia.

4. Säädetään keinoista todeta Euroopan laajuinen ”terveyteen liittyvä hätätila”, jotta (kriisinhallintaan tarvittavia) lääkkeitä saataisiin nopeammin käyttöön

Ehdotuksessa säädetään, että jos hengenvaarallinen tauti, jota voidaan torjua rokotteilla tai parantaa lääkkeillä, leviää nopeasti Euroopassa, eikä Maailman terveysjärjestö ole julistanut hätätilaa, EU voi todeta, että Euroopassa vallitsee terveyteen liittyvä hätätila. Toteamisen ainoana tarkoituksena on sallia, että uusille lääkkeille voidaan myöntää nopeammin lupa tai että niiden käyttöaiheita voidaan muuttaa. EU:n nykyisen lainsäädännön mukaan Euroopan komission on odotettava, että Maailman terveysjärjestö julistaa pandemian. Säännöksellä pyritään reagoimaan tilanteisiin, joissa tauti leviää Euroopassa (muttei maailmanlaajuisesti) ja joissa lääkkeillä voidaan pelastaa ihmishenkiä.

5. Euroopan laajuiset rajatylittävät hätätoimenpiteet

Ehdotuksen mukaan erityisissä hätätilanteissa, joissa ihmisiä kuolee tai joutuu sairaalahoitoon joukoittain ja joissa osoittautuu, että jäsenvaltioiden toimenpiteet eivät riitä hillitsemään taudin leviämistä rajojen yli, komissio toteuttaa rajatylittäviä hätätoimenpiteitä, jotka voivat liittyä esimerkiksi taudinpurkausten hillitsemiseen tai tartunnan saaneiden kansalaisten seulontaan.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/policy/index_fi.htm

Komissaari Dallin sivusto:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

MEMO/11/884

Lisätietoja:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar