Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη επιτροπη – Δελτιο τυπου

Δημόσια υγεία: η Επιτροπή προτείνει αποτελεσματικά μέτρα για την καλύτερη προστασία των πολιτών από ένα ευρύ φάσμα διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας

Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2011. Για την καλύτερη προστασία τω Ευρωπαίων από ένα ευρύ φάσμα απειλών κατά της υγείας και για εξασφάλιση μιας συντονισμένης αντίδρασης στην περίπτωση κρίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα νομοθετική πρόταση σχετικά με τα μέσα για την αντιμετώπιση των σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας. Αξιοποιώντας τα διδάγματα που αποκομίστηκαν από πρόσφατες κρίσεις όπως η πανδημία H1N1 το 2009, το σύννεφο ηφαιστειακής στάχτης το 2010 και η εκδήλωση εστίας E. coli το 2011, η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθούν τα μέσα προπαρασκευής για το ενδεχόμενο τέτοιων κρίσεων, καθώς και της αντιμετώπισής τους. Τα κύρια προτεινόμενα μέτρα είναι τα εξής:

  • επέκταση του υπάρχοντος μηχανισμού για τον συντονισμό σε περίπτωση μεταδοτικών νόσων σε όλες τις απειλές κατά της υγείας που οφείλονται σε βιολογικές, χημικές ή περιβαλλοντικές αιτίες·

  • ενίσχυση της εντολής της επιτροπής ασφάλειας της υγείας·

  • ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων, π.χ. με τη δυνατότητα από κοινού αγοράς εμβολίων·

  • πρόβλεψη μέσων για την αναγνώριση της ευρωπαϊκής κατάστασης «έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας» με σκοπό την ταχύτερη διάθεση φαρμάκων·

  • και επίτευξη συμφωνίας σχετικά με πανευρωπαϊκά διασυνοριακά μέτρα έκτακτης ανάγκης στην περίπτωση που η κρίση έχει ως αποτέλεσμα μεγάλης κλίμακας θνησιμότητα και τα εθνικά μέτρα δεν μπορούν να ανακόψουν την εξάπλωση της νόσου.

Ο ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για θέματα υγείας και πολιτικής καταναλωτών, κ. John Dalli, δήλωσε τα εξής: «Στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, οι άνθρωποι και τα αγαθά διασχίζουν τα σύνορα και οι ασθένειες μπορούν να εξαπλωθούν σε ολόκληρη την Ευρώπη - και την υφήλιο- μέσα σε ώρες. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να είναι προετοιμασμένα για να ενεργήσουν από κοινού με απόλυτο συντονισμό για την ανάσχεση της εξάπλωσης των νόσων. Η πρόταση που εγκρίναμε σήμερα μας παρέχει τα μέσα και τις δομές για να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τους πολίτες μας σε όλη την Ευρώπη από ένα ευρύ φάσμα απειλών κατά της υγείας».

Βιολογικοί, χημικοί ή περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας. Τέτοιου είδους απειλές μπορούν να λάβουν τη μορφή νόσων που μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο όπως η γρίπη, νόσων που μεταδίδονται από τα τρόφιμα ή το νερό όπως η αλλαντίαση και οι λοιμώξεις από E. coli ή νόσων που προκαλούνται από ακραίες καιρικές συνθήκες όπως καύσωνες ή περίοδοι μεγάλου ψύχους. Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε διάφορες τέτοιες κρίσεις. Αξιοποιώντας το σύστημα έγκαιρου συναγερμού και αντίδρασης για την πρόληψη και τον έλεγχο μεταδοτικών ασθενειών που θεσπίστηκε το 1998, η πρόταση της Επιτροπής παρουσιάζει μέτρα για την ενίσχυση της αντίδρασης σε περίπτωση σοβαρών διασυνοριακών απειλών στην ΕΕ.

Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει δυνατότητες για τη διαχείριση κρίσεων στον τομέα της υγείας και έχει θεσπίσει μια σειρά πολιτικών, μηχανισμών και εργαλείων για την αντιμετώπιση των σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας. Έχουν τεθεί σε εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένες πολιτικές ανάλογα με τη φύση της απειλής, όπως π.χ. πολιτικές που εστιάζονται στην πολιτική προστασία, στην επιβολή της νομοθεσίας ή σε δομές υποστήριξης.

Ωστόσο, έως σήμερα, δεν έχουν αντιμετωπιστεί με συνεκτικό τρόπο τα διαφορετικά είδη σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας σε επίπεδο ΕΕ. Απειλές που οφείλονται σε βιολογικά, χημικά και περιβαλλοντικά συμβάντα δεν αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι μεταδοτικές νόσοι.

Η παρούσα πρόταση βασίζεται στις υφιστάμενες δομές και τις ενισχύει περαιτέρω με τους εξής τρόπους:

1. Επεκτείνει την εκτίμηση της επικινδυνότητας και τον συντονισμό των μέτρων από τις μεταδοτικές νόσους σε όλες τις απειλές κατά της υγείας που οφείλονται σε βιολογικές, χημικές ή περιβαλλοντικές αιτίες.

Κατά τη διάρκεια μιας κρίσης στον τομέα της υγείας είναι σημαντικό για γνωρίζουμε τη φύση της απειλής, πώς εξαπλώνεται, πόσο γρήγορα και σε ποια έκταση, για να μπορέσουμε να περιορίσουμε την εξάπλωση της απειλής και της επιπτώσεις της στην υγεία, καθώς και για να παράσχουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση και συμβουλές στους πολίτες. Ήδη υπάρχει ένα δίκτυο για την επιδημιολογική επιτήρηση των μεταδοτικών νόσων το οποίο απαρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και τις εθνικές αρχές. Με τη νέα πρόταση, η εμπειρογνωμοσύνη επεκτείνεται σε άλλες σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας. Εάν προκύψει τέτοια απειλή, είναι δυνατόν να συστήνονται δίκτυα σε ad hoc βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών και την συγκέντρωση επιστημόνων και εμπειρογνωμοσύνης.

2. Ενισχύει τον ρόλο της επιτροπής ασφάλειας της υγείας για τον καλύτερο συντονισμό των μέτρων αντιμετώπισης των κρίσεων στον τομέα της υγείας

Το 2001, ύστερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις και την σκόπιμη απελευθέρωση τοξινών άνθρακα στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι υπουργοί Υγείας της ΕΕ συγκρότησαν την επιτροπή ασφάλειας της υγείας της ΕΕ. Έκτοτε, η επιτροπή έχει υποστηρίξει τον συντονισμό των αντιδράσεων σε περίπτωση κρίσεων στον τομέα της δημόσιας υγείας σε επίπεδο ΕΕ. με τον συντονισμό της εκτίμησης επικινδυνότητας και τη διαχείριση των σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας. Η πρόταση αυτή επισημοποιεί την εν λόγω επιτροπή και της παρέχει ευρύτερη εντολή οι οποίοι περιλαμβάνει την παροχή συμβουλών στα κράτη μέλη και στην Επιτροπή σχετικά τόσο με θέματα πολιτικής όσο και με τεχνικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της υγείας.

3. Ενισχύει την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κρίσεων

Για την αναχαίτιση των κρίσεων. είναι ουσιαστικό να υπάρχει ένα σχέδιο ετοιμότητας σχετικά με τη δράση που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση εκδήλωσης κρίσης. Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι κάθε κράτος μέλος συντονίζει τις προσπάθειές του για την ανάπτυξη, ενίσχυση και διατήρηση ενός σχεδίου ετοιμότητας και αντίδρασης, σε συνεννόηση με άλλα κράτη μέλη. Τέτοια εθνικά σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν π.χ. αντίμετρα ιατρικής φύσης και συντονισμό με άλλους βασικούς τομείς. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, η οποία θα συντονίζει τη διαδικασία. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές μπορούν να αφορούν τα μέτρα για την υγεία ή την επικοινωνία με το κοινό. Η πρόταση παρέχει επίσης τη βάση για την από κοινού εθελοντική αγορά εμβολίων και άλλων ιατρικής φύσης αντιμέτρων για τα κράτη μέλη που εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον.

4. Προβλέπει μέσα για την αναγνώριση της ευρωπαϊκής κατάστασης «έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας» με σκοπό την ταχύτερη διάθεση των φαρμάκων (που απαιτούνται για την ανάσχεση της κρίσης)

Η πρόταση προβλέπει ότι, στην περίπτωση που μια νόσος η οποία συνιστά απειλή κατά της υγείας και η οποία μπορεί να προληφθεί με εμβόλια ή να θεραπευτεί με φάρμακα, εξαπλώνεται με ταχείς ρυθμούς στην Ευρώπη και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας δεν έχει ακόμα κηρύξει κατάσταση «έκτακτης ανάγκης», η ΕΕ μπορεί να αναγνωρίσει ότι υφίσταται ευρωπαϊκή κατάσταση «έκτακτης ανάγκης», με μοναδικό σκοπό να επιτρέψει την ταχύτερη διάθεση νέων φαρμάκων ή την αλλαγή της ένδειξης του φαρμάκου. Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να περιμένει την κήρυξη διεθνούς κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε όλες τις ηπείρους από την ΠΟΥ. Η πρόβλεψη αυτή αποσκοπεί να αντιμετωπίσει καταστάσεις στις οποίες η νόσος εξαπλώνεται στην Ευρώπη (και όχι σε παγκόσμια κλίμακα) και τα φαρμακευτικά προϊόντα μπορούν να σώσουν ζωές.

5. Ευρωπαϊκά διασυνοριακά μέτρα έκτακτης ανάγκης

Η πρόταση προβλέπει ότι, σε πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, που συνεπάγονται την απώλεια ζωών ή τη νοσηλεία ασθενών σε μεγάλη κλίμακα, και σε περιπτώσεις όπου τα μέτρα των κρατών μελών αποδεικνύονται ανεπαρκή για την αντιμετώπιση της διασυνοριακής εξάπλωσης της νόσου, η Επιτροπή λαμβάνει διασυνοριακά μέτρα έκτακτης ανάγκης, π.χ. όσον αφορά τον περιορισμό της εστίας μιας νόσου ή τον προσυμπτωματικό έλεγχο των πολιτών που έχουν προβληθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα:

http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/policy/index_el.htm

Δικτυακός τόπος του επιτρόπου Dalli:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

MEMO/11/884

Contacts :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar