Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Folkesundhed: Kommissionen foreslår effektive tiltag, der skal beskytte borgerne bedre mod en lang række grænseoverskridende sundhedstrusler

Bruxelles, den 8. december 2011. Europa-Kommissionen har i dag vedtaget et lovforslag om værktøjer til at imødegå alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler. Målet er at beskytte de europæiske borgere bedre mod en lang række sundhedstrusler og at sikre en gennemkoordineret indsats i en krisesituation. På baggrund af de erfaringer, man gjorde under diverse kriser af nyere dato - såsom H1N1-pandemien i 2009, vulkanaskeskyen i 2010 og udbruddet af E. coli i 2011 - foreslår Kommissionen at styrke redskaberne til at forberede sig på og håndtere sådanne kriser. De centrale tiltag inkluderer:

  • udvidelse af den nuværende koordineringsordning for overførbare sygdomme, så den kommer til at omfatte alle sundhedstrusler af biologisk, kemisk eller miljømæssig oprindelse

  • udvidelse af mandatet for Udvalget for Sundhedssikkerhed

  • styrkelse af kriseberedskabet, bl.a. ved at åbne mulighed for fælles indkøb af vacciner

  • indførelse af redskaber til at anerkende en situation som værende en "sundhedsmæssig krisesituation" på europæisk plan, så de nødvendige lægemidler hurtigere kan stilles til rådighed

  • fastlæggelse af nødforanstaltninger på europæisk plan, der går på tværs af grænserne, i tilfælde af at en krise resulterer i dødelighed i stor skala, og tiltagene i nationalt regi ikke kan forhindre, at sygdommen spredes.

John Dalli, EU-kommissær med ansvar for sundhed og forbrugerpolitik, sagde: "I vor tids globaliserede samfund bevæger personer og varer sig på tværs af grænserne, og sygdomme kan spredes i Europa - og i verden - på få timer. Af samme grund må EU og dets medlemslande være parat til at handle i samlet flok med en gennemkoordineret indsats for at forhindre, at en sygdom spredes. Forslaget, som vi har vedtaget i dag, giver os de nødvendige redskaber og rammer til at kunne tilbyde vore borgere i hele Europa en effektiv beskyttelse mod en lang række sundhedstrusler".

Biologiske, kemiske eller miljømæssige faktorer kan være årsag til alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler. Truslerne kan have form af sygdomme, der spredes fra person til person, f.eks. influenza og fødevare- og vandbårne sygdomme såsom botulisme og E. coli-infektioner, eller de kan opstå som følge af ekstreme vejrforhold såsom hede- eller kuldebølger. EU har været ramt af flere kriser af denne art i de senere år. Kommissionens forslag omfatter - med udgangspunkt i systemet for tidlig varsling og reaktion, som blev oprettet i 1998 - tiltag, der skal styrke indsatsen over for alvorlige grænseoverskridende trusler i EU.

Baggrund

Europa-Kommissionen har udviklet kapacitet til at håndtere kriser på sundhedsområdet, og den har indført en vifte af politikker, ordninger og instrumenter til at tackle alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler. Der er indført politikker, som er skræddersyet efter truslens art, f.eks. med fokus på civilbeskyttelse, håndhævelse af lovgivning eller støttestrukturer.

De forskellige typer alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler er imidlertid ikke hidtil blevet håndteret på ensartet vis på EU-niveau. Trusler, der udspringer af biologiske, kemiske eller miljømæssige hændelser, håndteres ikke på samme måde som trusler i form af overførbare sygdomme.

Det foreliggende forslag bygger på allerede eksisterende strukturer og styrker dem yderligere via følgende tiltag:

1. Udvidelse af risikovurderingsproceduren og koordineringen af foranstaltninger fra overførbare sygdomme til alle sundhedstrusler af biologisk, kemisk eller miljømæssig oprindelse

Under en krise på sundhedsområdet er det af afgørende betydning at vide, hvori truslen består, hvordan og hvor hurtigt den spredes, og hvor omfattende den er. Kun derved er det muligt at begrænse spredningen af sygdommen og de sundhedsmæssige konsekvenser samt at rådgive borgerne og holde dem ajour med udviklingen. Der findes allerede et netværk for epidemiologisk overvågning af overførbare sygdomme. Netværket består af Europa-Kommissionen, Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og de nationale myndigheder. Med det nye forslag udvides denne ekspertise til også at omfatte andre alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler. Skulle en sådan trussel opstå, kan der etableres netværk på ad hoc-basis til udveksling af oplysninger, vurdering af de relevante risici og fælles anvendelse af videnskabsfolk og ekspertise.

2. Styrkelse af den rolle, Udvalget for Sundhedssikkerhed spiller, med henblik på en bedre koordinering af tiltag til bekæmpelse af en sundhedskrise

EU's Udvalg for Sundhedssikkerhed blev oprettet af EU's sundhedsministre i 2001 efter terrorangrebet og sagen med forsætlig spredning af miltbrand i USA. Siden da har udvalget bistået med koordineringen af reaktionsindsatsen over for sundhedskriser på EU-niveau, idet udvalget har koordineret risikovurderingsarbejdet og håndteringen af alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler. Med forslaget formaliseres udvalget, som samtidig får et bredere mandat. Således vil udvalget bl.a. skulle rådgive EU-landene og Kommissionen om både politikker og tekniske spørgsmål vedrørende sundhedssikkerhed.

3. Styrket beredskab til bekæmpelse af en krisesituation

For at kunne stoppe en krise på sundhedsområdet er det nødvendigt at have en beredskabsplan på plads, så man ved, hvad der skal gøres, når krisen opstår. Ifølge Kommissionens forslag skal de enkelte EU-lande samordne deres arbejde med henblik på at udvikle, styrke og opretholde deres nationale beredskabs- og indsatsplaner i samråd med de andre EU-lande. Planerne skal bl.a. omfatte tiltag til forbedring af adgangen til medicinske modforanstaltninger og samordning med andre nøglesektorer. EU-landene skal desuden følge retningslinjer fra Kommissionen, som vil koordinere arbejdet. Retningslinjerne kan f.eks. vedrøre sundhedsmæssige foranstaltninger eller kommunikation med borgerne. Forslaget danner også grundlag for fælles indkøb - på frivillig basis - af vacciner og andre medicinske modforanstaltninger for de EU-lande, der er interesserede i dette.

4. Indførelse af midler til at anerkende en situation som værende en "sundhedsmæssig krisesituation" på europæisk plan, så de nødvendige lægemidler (til imødegåelse af krisen) hurtigere kan stilles til rådighed

Forslaget giver mulighed for, at det i en situation, hvor en livstruende sygdom, som kan forebygges med vacciner eller kureres med lægemidler, spredes hurtigt i Europa, og Verdenssundhedsorganisationen endnu ikke har erklæret situationen for akut, vil være muligt for EU at anerkende situationen som værende en sundhedsmæssig krisesituation på europæisk plan. Formålet er udelukkende hurtigere at kunne godkende nye lægemidler eller ændre indikationen for et bestemt lægemiddel. Under den nuværende EU-lovgivning er Europa-Kommissionen nødt til at vente på, at WHO erklærer en situation for en international akut situation på tværs af kontinenterne. Med denne bestemmelse vil Kommissionen imødegå situationer, hvor en sygdom spredes i Europa (ikke på globalt plan), og det er muligt at redde menneskeliv med lægemidler.

5. Tiltag på tværs af grænserne i krisesituationer på europæisk plan

Forslaget indeholder regler om ganske særlige nødsituationer, hvor man oplever betydelige tab af menneskeliv eller hospitalsindlæggelser, og EU-landenes foranstaltninger viser sig at være utilstrækkelige til at stoppe spredningen over grænserne; i sådanne situationer vil Kommissionen ifølge forslaget vedtage grænseoverskridende hasteforanstaltninger, f.eks. vedrørende inddæmning af et udbrud eller screening af smittede personer.

Yderligere oplysninger fås på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/policy/index_pl.htm

Kommissær Dallis websted:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

MEMO/11/884

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)


Side Bar