Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Veřejné zdraví: Komise navrhuje účinná opatření s cílem lépe chránit občany před širokou škálou přeshraničních zdravotních hrozeb

Brusel 8. prosince 2011. Evropská komise v zájmu zlepšení ochrany občanů Evropy před širokou škálou zdravotních hrozeb a poskytnutí plně koordinované reakce v případě krize dnes přijala legislativní návrh týkající se prostředků k řešení vážných přeshraničních zdravotních hrozeb. V návaznosti na zkušenosti získané při nedávných krizích, jako byla např. pandemie chřipky H1N1 v roce 2009, mračno sopečného popela v roce 2010 a infekce vyvolaná E. coli v roce 2011, Komise navrhuje posílit prostředky připravenosti na takové krize a k reakci na ně. Hlavní navrhovaná opatření zahrnují:

  • rozšíření stávajícího koordinačního mechanismu pro přenosné nemoci na všechny zdravotní hrozby způsobené biologickými, chemickými či environmentálními příčinami;

  • posílení mandátu Výboru pro zdravotní bezpečnost;

  • posílení připravenosti na krize, například umožněním společného nákupu vakcín;

  • poskytnutí prostředků k uznání evropské „mimořádné zdravotní situace“ v zájmu rychlejší dostupnosti léčiv;

  • a odsouhlasení celoevropských mimořádných přeshraničních opatření, pokud by krize vedla k vysoké úmrtnosti a vnitrostátní opatření by nezastavila rozšiřování nemoci.

Evropský komisař pro politiku zdraví a ochrany spotřebitele John Dalli uvedl: „V dnešní globalizované společnosti se osoby a zboží pohybují přes hranice v Evropě a po celém světě v řádu několika hodin, a stejně tak rychle se mohou šířit i nemoci. Evropská unie a její členské státy proto musí být připraveny jednat společně a plně koordinovaným způsobem v zájmu zastavení šíření nemocí. Návrh, který jsme dnes přijali, nám dává prostředky a struktury pro účinnou ochranu našich občanů v celé Evropě před širokou škálou zdravotních hrozeb“.

Biologické, chemické nebo environmentální faktory mohou vyvolat vážné přeshraniční zdravotní hrozby. Takové hrozby se mohou projevit v podobě nemocí přenášených mezi lidmi, jako je např. chřipka, nemocí přenášených vodou a potravinami, jako je například botulismus a infekce vyvolané E. coli, nebo mohou být důsledkem extrémních povětrnostních podmínek, např. vln horka či mrazivého počasí. V posledních letech Evropská unie těmito různými krizemi prošla. Návrh Komise, který rozvíjí systém včasného varování a reakce pro přenosné nemoci vytvořený v roce 1998, předkládá opatření k posílení reakce na vážné přeshraniční hrozby v EU.

Souvislosti

Evropská komise vytvořila kapacitu pro zvládání zdravotních krizí a vyvinula celou řadu politik, mechanismů a nástrojů pro řešení vážných přeshraničních zdravotních hrozeb. Cílené politiky byly zaváděny v závislosti na povaze hrozby a zaměřily se například na civilní ochranu, prosazování práva nebo podpůrné struktury.

Na úrovni EU však dosud nejsou jednotlivé druhy vážných přeshraničních zdravotních hrozeb upraveny jednotně. Hrozby způsobené biologickými, chemickými a environmentálními příčinami nejsou řešeny stejným způsobem jako hrozby způsobené přenosnými nemocemi.

Stávající návrh rozvíjí existující struktury a dále je posiluje následujícími způsoby:

1. Rozšiřuje posouzení rizik a koordinaci opatření dosud uplatňovaných u přenosných nemocí na všechny zdravotní hrozby způsobené biologickými, chemickými nebo environmentálními příčinami

Během zdravotní krize je důležité znát povahu hrozby, způsob šíření, rychlost a rozsah, aby bylo možné omezit šíření a dopady na zdraví a poskytnout občanům aktuální informace a vhodné pokyny. Pro účely epidemiologického dozoru nad přenosnými nemocemi je již k dispozici síť, která se skládá ze zástupců Evropské komise, Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a vnitrostátních orgánů. Nový návrh rozšiřuje tuto odbornou síť na další vážné přeshraniční zdravotní hrozby. Pokud by taková hrozba nastala, lze zřídit ad hoc sítě pro výměnu informací a posouzení souvisejících rizik, v jejichž rámci budou soustředěny vědecké kapacity a odborné znalosti.

2. Posiluje úlohu Výboru pro zdravotní bezpečnost v zájmu zlepšení koordinace opatření pro boj proti zdravotní krizi

V roce 2001 po teroristických útocích a záměrném uvolnění toxinů sněti slezinné ve Spojených státech amerických ministři zdravotnictví členských států EU zřídili Výbor EU pro zdravotní bezpečnost. Od té doby uvedený výbor podporuje koordinaci reakcí na krize v oblasti veřejného zdraví na úrovni EU koordinací posuzování rizik a řízením vážných přeshraničních zdravotních hrozeb. Návrh formalizuje a rozšiřuje mandát tohoto výboru, jehož součástí je poskytování poradenství členským státům a Komisi v oblasti strategických i technických otázek týkajících se zdravotní bezpečnosti.

3. Posiluje připravenost na boj proti krizi

K zastavení krize je zásadní, aby byl připraven plán toho, co dělat, když krize udeří. Návrh Komise předpokládá, že každý členský stát bude koordinovat své úsilí v zájmu vypracování, posílení a udržení svého národního plánu připravenosti a reakce za konzultací s ostatními členskými státy. Takové plány zahrnují např. opatření na zlepšení přístupu k lékařským protiopatřením a koordinaci s dalšími klíčovými odvětvími. Členské státy rovněž budou respektovat pokyny předložené Komisí, která bude tento proces koordinovat. Tyto pokyny se mohou týkat zdravotních opatření nebo komunikace s veřejností. Návrh rovněž poskytuje pro členské státy, které o to projeví zájem, základ pro společné dobrovolné nákupy vakcín a jiná lékařská protiopatření.

4. Poskytuje prostředky k uznání evropské „mimořádné zdravotní situace“ za účelem rychlejší dostupnosti léčiv (potřebných k překonání krize)

V případě rychlého rozšiřování životu nebezpečné nemoci v Evropě, které lze zabránit pomocí vakcín nebo kterou lze léčit léky, návrh stanoví, že pokud Světová zdravotnická organizace nevyhlásila „mimořádnou“ situaci, může uznat evropskou mimořádnou zdravotní situaci Evropská unie, a to za jediným účelem, kterým je rychlejší schvalování nových léčiv nebo změna indikace léčiva. Podle stávající legislativy EU Evropská komise musí čekat na Světovou zdravotnickou organizaci, aby vyhlásila mezinárodní mimořádnou situaci napříč kontinenty. Toto ustanovení usiluje o řešení případů, kdy se nemoc šíří v Evropě (avšak nikoliv v celosvětovém měřítku) a prostřednictvím léčiv lze zachránit lidské životy.

5. Evropská mimořádná přeshraniční opatření

Komise může podle tohoto návrhu přijmout ve velmi specifických mimořádných situacích, pokud by docházelo k rozsáhlým úmrtím nebo hospitalizaci značného počtu lidí a nestačila by opatření členských států k omezení šíření nemoci přes hranice, mimořádná přeshraniční opatření, která se týkají např. potlačení šíření nemoci nebo screeningu infikovaných občanů.

Další informace:

http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/policy/index_cs.htm

Internetové stránky komisaře Johna Dalliho:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/dalli/index_en.htm

MEMO/11/884

Kontaktní osoby:

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)


Side Bar