Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Nya regler för kapitalanskaffning i EU: ökat riskkapital för små och medelstora företag och underlättad tillgång till krediter

Bryssel den 7 december 2011 – Tillgången till finansiering är av största vikt för att de små och medelstora företagens konkurrenskraft och tillväxtpotential ska kunna förbättras. Mot bakgrund av den rådande krisen, som kännetecknas av en minskad utlåning till realekonomin, blir det allt svårare för sådana företag att få tillgång till lån. Därför lägger Europeiska kommissionen fram en strategi för att främja bättre tillgång till finansiering för små och medelstora företag med en handlingsplan för EU, som omfattar ökat ekonomiskt stöd från EU:s budget och Europeiska investeringsbanken och ett förslag till förordning om enhetliga regler för marknadsföring av riskkapitalfonder.

Den nya förordningen kommer att göra det enklare för riskkapitalinvesterare att anskaffa kapital i hela Europa till förmån för nystartade företag. Metoden är enkel – när väl ett antal krav är uppfyllda kan alla kvalificerade fondförvaltare anskaffa kapital i hela EU under beteckningen ”Europeisk riskkapitalfond”. De kommer inte längre att behöva uppfylla komplicerade krav, som är olika i alla medlemsstater. Genom att en enda regelbok införs kommer riskkapitalfonderna att kunna locka fler kapitalåtaganden och växa.

Utöver de åtgärder som presenterades förra veckan, där 1,4 miljarder euro ingick för nya finansiella garantier enligt programmet för företagens konkurrenskraft och småföretag (COSME (2014–2020) – IP/11/1476), kommer Europeiska investeringsbanken att behålla sin låneverksamhet för små och medelstora företag i samma omfattning, nära 2011 års nivå på 10 miljarder euro.

Att underlätta tillgången till finansiering för små och medelstora företag är prioritet nummer ett för att kunna komma ut ur krisen. Vår handlingsplan understryker att Europa gör sitt yttersta för att förbättra de små och medelstora företagens tillgång till finansiering. Vi strävar efter att stärka EU:s finansieringsinstrument för små och medelstora företag och att förbättra deras tillgång till finansmarknaderna, säger Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för industri och företagande, Antonio Tajani.

– Vi behöver mer riskkapital i Europa. Genom att hjälpa företagen att bli mer innovativa och konkurrenskraftiga kommer riskkapitalet att skapa framtidens europeiska företag. För att stödja de mest lovande nystartade företagen måste riskkapitalfonderna bli större och mer diversifierade i sina investeringar. Dagens förslag kommer att bidra till att utveckla denna nya marknad, säger kommissionens ledamot med ansvar för inre marknaden, Michel Barnier.

Handlingsplan för små och medelstora företag

Europas ekonomiska framgång beror till stor del på tillväxten av små och medelstora företag som kan utnyttja sin potential. De små och medelstora företagen bidrar med mer än hälften av det totala mervärdet i den icke-finansiella företagssektorn och stod för 80 % av alla nya arbetstillfällen i Europa under de senaste fem åren. Europeiska kommissionen lägger fram en handlingsplan med sina olika strategier för att underlätta tillgången till finansiering för Europas 23 miljoner små och medelstora företag och på ett betydande sätt bidra till tillväxten. Föreslagna rättsliga och andra åtgärder syftar till att upprätthålla kreditflödet för små och medelstora företag och förbättra deras tillgång till kapitalmarknaderna genom att göra marknaderna för små och medelstora företag och aktier i dessa företag mera synliga för investerare och genom att minska den regleringsmässiga och administrativa bördan.

Riskkapital för små och medelstora företag

Riskkapitalet – med tidig finansiering till nystartade företag – är en viktig källa till långsiktiga investeringar för nya och innovativa små och medelstora företag. Fondernas ringa storlek och det låga tillskottet av kapital har emellertid varit en begränsning för finansieringen under startfasen. De små och medelstora företagen fortsätter följaktligen att vara beroende av kortfristiga banklån. Men mot bakgrund av den rådande krisen, kännetecknad av minskad utlåning till realekonomin, kan det vara mycket svårt för sådana företag att få tillgång till denna typ av lån.

Uppgifter som kommissionen granskat visar att företag med långsiktiga riskkapitalinvesterare är mer framgångsrika än företag som måste lita på kortfristig finansiering från banker. Detta beror vanligtvis på de strikta kontroller som en riskkapitalfond gör innan man investerar i ett företag. Men den genomsnittliga europeiska riskkapitalfonden är liten och långt under den optimala storlek som krävs för att en mer diversifierad investeringsstrategi ska kunna bidra med kapital till enskilda företag på ett meningsfullt sätt och därmed ge påtagliga effekter. Storleken på en genomsnittlig riskkapitalfond i Europeiska unionen är ungefär 60 miljoner euro, medan motsvarigheten i Förenta staterna är i genomsnitt 130 miljoner euro1. Ekonomiska studier visar att riskkapitalfonder kan göra en verklig skillnad för de industrier som de investerar i när storleken kommer upp till ca 280 miljoner euro2. Dessutom investerade riskkapitalfonder i Förenta staterna omkring 4 miljoner euro i genomsnitt i varje företag, medan Europeiska fonder endast kunde få ihop investeringsvolymer på i genomsnitt 2 miljoner euro per företag. Kapitalinvesteringarna i inledningsskedet var i Förenta staterna i genomsnitt 2,2 miljoner euro per företag, medan motsvarande siffra i EU i genomsnitt var 400 000 euro per företag.3

Större riskkapitalfonder innebär mer kapital för enskilda företag och ger fonderna möjlighet att specialisera sig på särskilda sektorer, t.ex. informationsteknik, bioteknik eller hälsovård. Detta i sin tur bör bidra till bättre konkurrenskraft för små och medelstora företag den globala marknaden.

Se även MEMO/11/879.

Mer information:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/index_en.htm

Viktiga aspekter av förslaget om riskkapital

  • Förslaget fastställer ett enhetligt regelverk som reglerar marknadsföringen av fonder under beteckningen ”Europeisk riskkapitalfond”. En europeisk riskkapitalfond definieras av följande tre väsentliga krav: 1. Den placerar 70 % av det kapital som finansiärerna har skjutit till i små och medelstora företag. 2. Den tillhandahåller finansiering av eget kapital eller sekundärt eget kapital till dessa små och medelstora företag (dvs. ”nytt kapital”). 3. Den utnyttjar inte hävstångseffekter (dvs. fonden placerar inte mer kapital än finansiärerna har skjutit till, så den är inte skuldsatt). Alla fonder som använder denna beteckning måste följa enhetliga regler och kvalitetsstandarder (inbegripet standarder om information till investerare och operativa krav) när de anskaffar kapital i EU. Ett enhetligt regelverk garanterar att investerarna vet exakt vad de får när de investerar i europeiska riskkapitalfonder.

  • Förslaget skapar en enhetlig strategi för de kategorier av investerare som är berättigade att satsa kapital i en europeisk riskkapitalfond. Investerare som kan komma ifråga är professionella investerare, enligt definitionen i 2004 års direktiv om marknader för finansiella instrument (MiFID-direktivet – se IP/04/546) och vissa andra traditionella riskkapitalinvesterare (t.ex. investerare med stor nettoförmögenhet eller affärsänglar). De enhetliga reglerna för riskkapitalinvesterare kommer att se till att marknadsföringen kan anpassas till behoven hos dessa kategorier av investerare.

  • Förordningen förser alla förvaltare av kvalificerade riskkapitalfonder med ett europeiskt marknadsföringstillstånd, som ger tillträde till de investerare som kan komma ifråga i hela EU. Detta är en markant förbättring jämfört med befintliga regler på området för förvaltning av tillgångar, i synnerhet 2011 års direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder (se MEMO/10/572), eftersom de befintliga marknadsföringspassen enligt det direktivet endast gäller för de förvaltare som förvaltar tillgångar som överstiger tröskelvärdet 500 miljoner euro. Dessutom skapar bestämmelserna i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder en rättslig ram som i princip är inriktad på hedgefonder och riskkapitalbolag, och är mindre lämpade för den typiska riskkapitalfonden som skulle omfattas av ett skräddarsytt system.

Nästa steg

Förslaget om riskkapital går nu vidare till Europaparlamentet och rådet (medlemsstaterna) för förhandlingar och antagande enligt medbeslutandeförfarandet.

Se även MEMO/11/880.

Mer information:

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/venture_capital_en.htm

Contacts :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Sara Tironi (+32 2 299 0403)

1 :

Josh Lerner, Yannis Pierrakis, Liam Collins och Albert Bravo Biosca, Atlantic Drift – Venture Capital performance in the UK and the US, forskningsrapport, juni 2011, se avsnitt 4.1.

2 :

Idem.

3 :

K. Raade och C.T. Machado: Recent developments in the European private equity markets, Economic papers 319, april 2008.


Side Bar