Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Nova pravila EU o pridobivanju sredstev: povečevanje tveganega kapitala za MSP in olajšanje dostopa do posojil

Bruselj, 7. decembra 2011 – Dostop do finančnih sredstev je ključen za izboljšanje konkurenčnosti in potenciala rasti MSP. V trenutni krizi, ki jo zaznamuje zmanjšanje obsega posojil v realnem gospodarstvu, taka podjetja zelo težko dostopajo do posojil. Evropska komisija zato predstavlja strategijo za spodbujanje boljšega dostopa MSP do finančnih sredstev z akcijskim načrtom EU, ki vključuje povečanje finančne podpore iz proračuna EU in Evropske investicijske banke ter predlog uredbe, ki določa enotna pravila za trženje skladov tveganega kapitala.

Nova uredba bo vlagateljem tveganega kapitala olajšala pridobivanje sredstev za zagon podjetij v Evropi. Pristop je enostaven: ko bodo izpolnjene zahteve, bodo vsi upravitelji ustreznih skladov lahko pridobivali sredstva v EU pod oznako „Evropski sklad tveganega kapitala“. Upraviteljem ne bo več treba izpolnjevati zapletenih zahtev, ki se v vsaki državi članici razlikujejo. Skladi tveganega kapitala bodo z uvedbo enotnega pravilnika lahko pridobili več kapitalskih obveznosti in postali večji.

Evropska investicijska banka bo poleg ukrepov, predstavljenih prejšnji teden, ki vključujejo nove finančne garancije v vrednosti 1,4 milijarde EUR iz programa za konkurenčnost podjetij in MSP (COSME (2014–2020) – IP/11/1476), ohranila svojo dejavnost posojanja MSP, in sicer blizu vrednosti iz leta 2011, ki znaša 10 milijard EUR.

Evropski komisar za podjetništvo in industrijo ter podpredsednik Komisije Antonio Tajani je povedal: „Olajšanje dostopa MSP do finančnih sredstev je prva prednostna naloga v boju proti krizi. Naš akcijski načrt poudarja, da si Evropa znatno prizadeva za izboljšanje dostopa MSP do finančnih sredstev. Naš cilj je okrepiti finančne instrumente EU, namenjene MSP, in izboljšati njihov dostop do finančnih trgov.“

Komisar za notranji trg Michel Barnier je dejal: „V Evropi potrebujemo več tveganega kapitala, ki bo podjetjem pomagal, da postanejo bolj inovativna in konkurenčna, ter ustvaril evropska podjetja prihodnosti. Da bodo skladi tveganega kapitala lahko podpirali najbolj obetavne zagone podjetij, morajo postati večji in bolj razpršiti svoje naložbe. Današnji predlog bo pomagal razviti ta hitro rastoči trg.“

Akcijski načrt za MSP

Evropska gospodarska uspešnost je odvisna zlasti od izkoriščanja potenciala malih in srednjih podjetij (MSP), kar bi prispevalo k rasti. MSP prispevajo več kot polovico dodane vrednosti v nefinančnem gospodarstvu, v zadnjih petih letih pa so zagotavljala 80 % vseh novih delovnih mest v Evropi. Evropska komisija v akcijskem načrtu predstavlja različne politike, s katerimi si prizadeva olajšati dostop 23 milijonom evropskih MSP do finančnih sredstev in zagotoviti znaten prispevek k rasti. Cilj predlaganih regulativnih in drugih ukrepov je ohranjanje kreditnega toka za MSP in izboljšanje njihovega dostopa do kapitalskih trgov, in sicer z večjo izpostavljenostjo trgov in deležev MSP za vlagatelje ter z zmanjšanjem regulativnega in upravnega bremena.

Tvegani kapital za MSP

Tvegani kapital, ki zagotavlja osnovna finančna sredstva za zagon podjetja, predstavlja pomemben vir dolgoročnih naložb v mlada in inovativna mala in srednja podjetja (MSP). Premajhen obseg in možnost zagotavljanja le nizkih stopenj kapitala sta skladom preprečevali, da bi imeli pomembnejšo vlogo pri zagonskem financiranju. Zato so MSP še vedno odvisna od kratkoročnih bančnih posojil. V okviru trenutne krize, ki jo zaznamuje zmanjšanje obsega posojil v realnem gospodarstvu, taka podjetja zelo težko dostopajo do tovrstnih posojil.

Raziskave Komisije kažejo, da je podjetje z dolgoročnimi vlagatelji tveganega kapitala uspešnejše od podjetja, ki je odvisno od kratkoročnih bančnih kreditov. Razlog za to je natančen pregled, ki ga sklad tveganega kapitala izvede pred vlaganjem v podjetje. Povprečen evropski sklad tveganega kapitala pa je majhen in ne dosega optimalne velikosti, potrebne za strategijo razpršenih naložb, da bi lahko posameznim podjetjem znatno kapitalsko pomagal in tako dejansko vplival nanje. Medtem ko povprečen sklad tveganega kapitala v Evropski uniji razpolaga s približno 60 milijoni EUR, podoben ameriški sklad v povprečju razpolaga s 130 milijoni EUR.1 Ekonomske študije kažejo, da lahko skladi tveganega kapitala dejansko prispevajo k razvoju industrij, v katere vlagajo, ko dosežejo približno 280 milijonov EUR.2 Poleg tega so ameriški skladi tveganega kapitala v vsako podjetje vložili povprečno 4 milijone EUR, medtem ko so lahko evropski skladi vložili le povprečno 2 milijona EUR na podjetje. V ZDA so kapitalske naložbe na začetni stopnji znašale v povprečju 2,2 milijona EUR na podjetje, v EU pa le 400 000 EUR. 3

Večji skladi tveganega kapitala pomenijo več kapitala za posamezna podjetja, skladi pa se lahko specializirajo za posebne sektorje, kot so informacijska tehnologija, biotehnologija ali zdravstveno varstvo. To pa bo MSP pomagalo do večje konkurenčnosti na globalnem trgu.

Glej tudi MEMO/11/879.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/index_en.htm

Glavne točke predloga o tveganem kapitalu:

  • Predlog uvaja enotni pravilnik, ki bo urejal trženje skladov pod oznako „Evropski skladi tveganega kapitala“. „Evropski sklad tveganega kapitala“ temelji na treh osnovnih zahtevah: 1. Sklad vlaga 70 % kapitala sponzorjev v MSP, 2. tem MSP zagotavlja lastniško ali navidezno lastniško financiranje (tj. „svež kapital“) in 3. ne uporablja finančnih vzvodov (tj. sklad ne vlaga več kapitala, kot ga je dobil od vlagateljev, torej ni zadolžen). Vsi skladi, ki delujejo pod to oznako, morajo upoštevati enotna pravila in standarde kakovosti (vključno s standardi razkritja vlagateljem in operativnimi zahtevami), ko pridobivajo sredstva v EU. Enotni pravilnik bo zagotavljal, da bodo vlagatelji natančno vedeli, kaj dobijo, če vlagajo v evropske sklade tveganega kapitala.

  • Predlog uvaja enoten pristop za skupine vlagateljev, ki izpolnjujejo merila za kapitalske naložbe v „evropski sklad tveganega kapitala“. Ustrezni vlagatelji bodo profesionalni vlagatelji, kot so opredeljeni v Direktivi o trgu finančnih instrumentov iz leta 2004 (MiFID – glej IP/04/546), in nekateri drugi tradicionalni vlagatelji tveganega kapitala (kot so posamezniki z visoko neto vrednostjo ali poslovni angeli). Enotna pravila o vlagateljih tveganega kapitala bodo zagotovila, da se trženje prilagodi potrebam teh skupin vlagateljev.

  • Uredba bo vsem upraviteljem ustreznih skladov tveganega kapitala zagotovila evropski potni list za trženje, ki bo omogočal dostop do ustreznih vlagateljev v EU. To je izrazito izboljšanje obstoječih pravil na področju upravljanja sredstev, zlasti Direktive o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov iz leta 2011 (AIFMD – glej MEMO/10/572), saj je obstoječi potni list iz Direktive na voljo le upraviteljem, katerih premoženje v upravljanju presega mejo 500 milijonov EUR. Poleg tega pravila iz Direktive ustvarjajo pravni okvir, ki je navadno namenjen hedge skladom in zasebnim naložbenim skladom, ter so manj ustrezna za običajne sklade tveganega kapitala, ki bi zdaj dobili prilagojen sistem.

Naslednji koraki:

Predlog o tveganem kapitalu se s tem predloži Evropskemu parlamentu in Svetu (države članice) v pogajanja in sprejetje v postopku soodločanja

Glej tudi MEMO/11/880.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/venture_capital_en.htm.

Kontakti:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carlo Corazza (+32 22951752)

Carmel Dunne (+32 22998894)

Sara Tironi (+32 22990403)

1 :

Josh Lerner, Yannis Pierrakis, Liam Collins and Albert Bravo Biosca, „Atlantic Drift - Venture Capital performance in the UK and the US“, raziskovalno poročilo, junij 2011, glej oddelek 4.1.

2 :

Enako.

3 :

K. Raade and C.T. Machado: Recent developments in the European private equity markets, Economic papers 319, april 2008.


Side Bar