Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Nové pravidlá EÚ týkajúce sa získavania finančných prostriedkov: posilnenie rizikového kapitálu pre MSP a uľahčenie prístupu k úverom

Brusel, 7. decembra 2011 – Prístup k financiám zohráva kľúčovú úlohu pri posilňovaní konkurencieschopnosti a potenciálu rastu MSP. V kontexte súčasnej krízy, ktorú sprevádza pokles poskytovania úverov reálnej ekonomike, je prístup takýchto spoločností k úverom čoraz ťažší. Z tohto dôvodu Európska komisia predkladá stratégiu na podporu lepšieho prístupu MSP k financovaniu prostredníctvom akčného plánu EÚ, ktorý zahŕňa zvýšenie finančnej pomoci z rozpočtu EÚ a pomoci Európskej investičnej banky, ako aj prostredníctvom návrhu nariadenia stanovujúceho jednotné pravidlá týkajúce sa uvádzania fondov rizikového kapitálu na trh.

Na základe nového nariadenia budú môcť investori do rizikového kapitálu ľahšie získavať finančné prostriedky v celej Európe v prospech začatia podnikateľskej činnosti. Stratégia je jednoduchá: keď oprávnení správcovia fondov splnia súbor požiadaviek, všetci z nich môžu v celej EÚ získavať finančné prostriedky pod označením „európsky fond rizikového kapitálu“. Nebudú už musieť plniť komplikované požiadavky, ktoré sú v každom členskom štáte odlišné. Zavedením jedného súboru pravidiel budú mať fondy rizikového kapitálu potenciál prilákať viac kapitálových záväzkov a zväčšiť svoju veľkosť.

Okrem opatrení predložených minulý týždeň vrátane nových finančných záruk v hodnote 1,4 miliardy EUR v rámci programu pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP [COSME (2014 – 2020) – IP/11/1476] navyše Európska investičná banka zachová objem úverov poskytovaných MSP na stabilnej úrovni – približne rovnakej ako v roku 2011 (t. j. 10 miliárd EUR).

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani, zodpovedný za priemysel a podnikanie, vyhlásil: „Uľahčenie prístupu malých a stredných podnikov k finančným prostriedkom je v úsilí o prekonanie krízy prioritou číslo jedna. V našom akčnom pláne sa zdôrazňuje skutočnosť, že Európa robí všetko pre to, aby zlepšila prístup MSP k financovaniu. Naším cieľom je posilniť existujúce finančné nástroje EÚ určené malým a stredným podnikom a zlepšiť ich prístup na finančné trhy.“

Komisár pre vnútorný trh Michel Barnier uviedol: „Európa potrebuje viac rizikového kapitálu. Tým, že rizikový kapitál pomôže spoločnostiam posilniť ich inovačnú schopnosť a konkurencieschopnosť, vytvorí tak zároveň európske spoločnosti budúcnosti. V záujme podpory najsľubnejších začínajúcich podnikov musia byť fondy rizikového kapitálu väčšie a musia sa zameriavať na investície do širšieho spektra sektorov. Dnešné návrhy prispejú k budovaniu tohto vznikajúceho trhu.“

Akčný plán pre malé a stredné podniky

Úspešnosť európskeho hospodárstva závisí vo veľkej miere od rastu malých a stredných podnikov (MSP), ktoré naplno využijú svoj potenciál. MSP prispievajú viac ako polovicou k celkovej pridanej hodnote v nefinančnej obchodnej sfére a v uplynulých piatich rokoch poskytli 80 % z celkového počtu nových pracovných miest v Európe. Európska komisia predkladá v akčnom pláne rôzne politiky, ktoré realizuje s cieľom uľahčiť prístup 23 miliónom MSP v Európe k finančným prostriedkom a výrazne prispieť k posilneniu rastu. Cieľom navrhovaných regulačných a iných opatrení je udržať nezmenený tok úverov pre MSP a zlepšiť ich prístup na kapitálové trhy tým, že sa zvýši viditeľnosť trhov MSP a ich akcií v očiach investorov a zníži regulačná a administratívna záťaž.

Rizikový kapitál pre malé a stredné podniky

Rizikový kapitál, ktorý poskytuje počiatočné financovanie na začatie podnikateľskej činnosti, predstavuje dôležitý zdroj dlhodobých investícií mladým a inovačným malým a stredným podnikom (MSP). Fondy vzhľadom na svoju malú veľkosť a vzhľadom na to, že boli schopné poskytovať len malé objemy kapitálu, však nemali možnosť zohrávať významnejšiu úlohu pri financovaní začatia podnikateľskej činnosti. V dôsledku toho sú MSP aj naďalej závislé od krátkodobých bankových úverov. V kontexte súčasnej krízy, ktorú sprevádza pokles poskytovania úverov reálnej ekonomike, však môže byť prístup takýchto spoločností k tomuto typu úverov veľmi zložitý.

Z dôkazov preskúmaných Komisiou vyplýva, že spoločnosť s dlhodobými investíciami do rizikového kapitálu je úspešnejšia než spoločnosť, ktorá sa musí spoliehať na krátkodobé financovanie poskytované bankami. Táto skutočnosť sa bežne pripisuje prísnej kontrole, ktorej sa fond rizikového kapitálu podrobuje pred investovaním do spoločnosti. Priemerný európsky fond rizikového kapitálu je však malý a ani zďaleka nedosahuje ideálnu veľkosť potrebnú na diverzifikovanú investičnú stratégiu, ktorá by jednotlivým spoločnostiam umožnila získať významný kapitálový príspevok a priniesť tak reálny účinok. Zatiaľ čo priemerný fond rizikového kapitálu v Európskej únii obsahuje približne 60 miliónov EUR, veľkosť fondu jeho partnera zo Spojených štátov dosahuje v priemere 130 miliónov EUR1. Z ekonomických štúdií vyplýva, že fondy rizikového kapitálu môžu mať skutočný vplyv na sektory, do ktorých investujú, ak ich veľkosť dosiahne približne 280 miliónov EUR2. Fondy rizikového kapitálu v USA navyše investovali do každej spoločnosti priemerne 4 milióny EUR, zatiaľ čo európske fondy boli schopné zhromaždiť na jednu spoločnosť investície v priemernom objeme len 2 miliónov EUR. Počiatočné kapitálové investície v USA dosahovali v priemere 2,2 milióna EUR na spoločnosť, zatiaľ čo počiatočné kapitálové príspevky v EÚ predstavovali priemerne 400 000 EUR na spoločnosť. 3

Väčšie fondy rizikového kapitálu znamenajú viac kapitálu pre jednotlivé spoločnosti. Fondy budú zároveň schopné špecializovať sa na jednotlivé sektory, ako napríklad informačné technológie, biotechnológie či zdravotnú starostlivosť. To by malo následne pomôcť MSP posilniť svoju konkurenčnú výhodu na celosvetovom trhu.

Pozri aj MEMO/11/879.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/index_en.htm

Kľúčové prvky návrhu o rizikovom kapitále:

  • V návrhu sa stanovuje „jeden súbor pravidiel", ktorým sa jednotne riadi uvádzanie fondov s označením „európske fondy rizikového kapitálu“ na trh. „Európsky fond rizikového kapitálu“ vymedzujú tri základné požiadavky: 1. investuje 70 % kapitálu vloženého jeho sponzormi do MSP; 2. poskytuje týmto MSP financovanie v podobe vlastného imania alebo nástrojov podobných vlastnému imaniu (t. j. nový kapitál) a 3. nevyužíva pákový efekt (t. j. fond neinvestuje viac kapitálu, ako doň vložili investori, takže sa nezadlží). Všetky fondy prevádzkované pod týmto označením musia pri získavaní finančných prostriedkov v EÚ dodržiavať jednotné pravidlá a normy kvality (vrátane noriem týkajúcich sa zverejňovania informácií pre investorov a prevádzkových požiadaviek). „Jeden súbor pravidiel“ zaistí, že investori budú presne oboznámení s tým, čo získajú, keď investujú do európskych fondov rizikového kapitálu.

  • Návrhom sa vytvára jednotná koncepcia kategórií investorov, ktorí sú oprávnení vkladať kapitál do „európskeho fondu rizikového kapitálu“. Oprávnení investori budú profesionálni investori v zmysle vymedzenia v smernici z roku 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID – pozri IP/04/546) a niektorí ďalší tradiční investori do rizikového kapitálu (ako napríklad jednotlivci s vysokou čistou hodnotou aktív alebo tzv. business angels – podnikateľskí anjeli). Jednotné pravidlá týkajúce sa investorov do rizikového kapitálu zabezpečia možnosť prispôsobiť uvádzanie na trh špecifickým potrebám týchto kategórií investorov.

  • Nariadením sa pre všetkých správcov oprávnených fondov rizikového kapitálu zavedie európske povolenie na uvádzanie na trh, ktoré oprávneným investorom umožní prístup v celej EÚ. V porovnaní so súčasnými pravidlami v oblasti správy aktív [ide najmä o smernicu z roku 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMD) – pozri MEMO/10/572] tento krok predstavuje významné zlepšenie, pretože existujúce povolenie stanovené v rámci smernice AIFMD sa vzťahuje len na správcov, ktorí spravujú aktíva v hodnote nad 500 miliónov EUR. Pravidlá smernice AIFMD navyše vytvárajú právny rámec, ktorý sa bežne zameriava na hedgeové fondy a investičné spoločnosti súkromného kapitálu, a sú menej vhodné pre typický fond rizikového kapitálu, ktorý by podliehal režimu „šitému na mieru“.

Ďalšie kroky:

Návrh týkajúci sa rizikového kapitálu sa teraz v rámci spolurozhodovacieho postupu predloží na prerokovanie a prijatie Európskemu parlamentu a Rade (členským štátom).

Pozri aj MEMO/11/880.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/venture_capital_en.htm

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Sara Tironi (32 2 299 0403)

1 :

Josh Lerner, Yannis Pierrakis, Liam Collins a Albert Bravo Biosca, Atlantic Drift - Venture Capital performance in the UK and the US, správa z výskumu, jún 2011, pozri oddiel 4.1.

2 :

Idem.

3 :

K. Raade a C.T. Machado: Recent developments in the European private equity markets, Ekonomické štúdie 319, apríl 2008.


Side Bar