Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Nieuwe EU-regels voor het aantrekken van investeringen: meer durfkapitaal voor het mkb en een vlottere toegang tot krediet

Brussel, 7 december 2011 – Voor de versterking van het concurrentievermogen en de groeimogelijkheden van kleine en middelgrote ondernemingen is de toegang tot financiering van levensbelang. In de context van de huidige crisis, die wordt gekenmerkt door afnemende kapitaalverstrekking aan de reële economie, krijgen dergelijke ondernemingen het steeds moeilijker om zich van geleend kapitaal te voorzien. Om die reden presenteert de Europese Commissie een strategie, in de vorm van een EU-actieplan, ter bevordering van een betere toegang tot financiering voor het mkb. Dat plan omvat een versterkte financiële ondersteuning uit de EU-begroting en door de Europese Investeringsbank, alsook een voorstel voor een verordening waarbij uniforme regels voor het aanbieden van durfkapitaalfondsen worden ingevoerd.

De nieuwe verordening zal het voor verschaffers van durfkapitaal gemakkelijker maken om in heel Europa investeringsmiddelen te werven ten behoeve van startende bedrijven. Het principe is eenvoudig: mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, kan elke gekwalificeerde fondsbeheerder in heel de EU kapitaal bijeenbrengen onder de benaming "Europees durfkapitaalfonds". Deze fondsbeheerders zullen niet langer aan ingewikkelde, van lidstaat tot lidstaat verschillende eisen moeten voldoen. De invoering van een gemeenschappelijk regelgevingskader zal durfkapitaalfondsen in staat stellen te groeien en voor een grotere kapitaalinbreng te zorgen.

Naast de vorige week gepresenteerde maatregelen, met inbegrip van nieuwe financiële garanties ten belope van 1,4 miljard euro in het kader van het Programma voor het concurrentievermogen van bedrijven en kmo's (COSME (2014-2020) - IP/11/1476), zal de Europese Investeringsbank haar leningen aan het mkb op het huidige peil (10 miljard euro in 2011) handhaven.

Antonio Tajani, vicevoorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor Industrie en ondernemerschap, verklaarde in dit verband: “Kmo's de toegang tot financiering vergemakkelijken is een topprioriteit, willen wij uit de crisis geraken. Ons actieplan onderstreept dat Europa zijn uiterste best doet om de financieringsmogelijkheden voor het midden‑ en kleinbedrijf te verbeteren. Wij willen onze EU-financieringsinstrumenten voor kmo's versterken en hun de toegang tot de kapitaalmarkten vergemakkelijken.”

Michel Barnier, commissaris voor Interne markt en diensten, zei hierover: "Europa heeft behoefte aan meer durfkapitaal. Door de bedrijven te helpen om innovatiever en concurrerender te worden, draagt durfkapitaal bij tot de totstandbrenging van Europa's ondernemingen van de toekomst. Om de meest beloftevolle start-ups te kunnen helpen, moeten de durfkapitaalfondsen groter worden en dienen zij het spectrum van hun investeringen verbreden. De voorstellen die vandaag worden voorgelegd, zullen de ontwikkeling van deze opkomende markt stimuleren."

Actieplan voor het mkb

Europa's economische succes wordt in hoge mate bepaald door de mogelijkheid van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) om hun (groei)kansen te realiseren. Kmo's zijn goed voor meer dan de helft van de totale toegevoegde waarde in de niet-financiële bedrijfseconomie, en zij zorgden de voorbije vijf jaar voor 80 % van alle nieuwe banen in Europa. De Europese Commissie stelt in een actieplan de diverse beleidsmaatregelen voor die zij ontwikkelt om de 23 miljoen kmo's in de EU een betere toegang tot financiering te verschaffen en zo een forse bijdrage te leveren tot de groei. De voorgestelde regelgevings‑ en andere maatregelen zijn erop gericht de kredietstromen naar kmo's te behouden en hun toegang tot de kapitaalmarkten te verbeteren door de zichtbaarheid van mkb-markten en kmo-aandelen voor investeerders te vergroten en de regelgevings‑ en administratieve lasten te verlichten.

Durfkapitaal voor kmo's

Durfkapitaal, dat startende bedrijven in een eerste fase financiert, vormt voor jonge en innoverende kmo's een belangrijke bron van langetermijnfinanciering. Door hun geringe omvang kunnen durfkapitaalfondsen evenwel slechts een kleine hoeveelheid kapitaal ter beschikking stellen, wat hun rol bij start-upfinanciering tot dusver fors heeft beperkt. Kmo's blijven daarom afhankelijk van kortlopende bankleningen. In de huidige crisis, die wordt gekenmerkt door afnemende kapitaalverstrekking aan de reële economie, hebben dergelijke ondernemingen het echter vaak heel moeilijk om dit soort leningen te verkrijgen.

Uit gegevens waarover de Commissie beschikt, blijkt dat bedrijven die een beroep kunnen doen op verstrekkers van langetermijndurfkapitaal meer succes kennen dan bedrijven die afhankelijk zijn van kortetermijnfinanciering door banken. Vaak wordt dit toegeschreven aan de strenge screening waaraan durfkapitaalfondsen een bedrijf onderwerpen alvorens erin te investeren. Maar het gemiddelde Europese durfkapitaalfonds is klein – veel kleiner dan de optimale omvang die nodig is voor een gediversifieerde investeringsstrategie die het in staat zou stellen individuele bedrijven een serieuze kapitaalinjectie te geven en zo een reëel effect te sorteren. Het gemiddelde durfkapitaalfonds in de EU heeft een omvang van ongeveer 60 miljoen euro; voor een soortgelijk fonds in de VS is dat gemiddeld 130 miljoen euro1. Economisch onderzoek toont aan dat durfkapitaalfondsen voor de industrieën waarin zij investeren echt het verschil kunnen maken zodra hun omvang ongeveer 280 miljoen euro bedraagt2. Bovendien investeerden de Amerikaanse durfkapitaalfondsen gemiddeld circa 4 miljoen euro in elk bedrijf, terwijl de Europese fondsen gemiddeld slechts met 2 miljoen euro per bedrijf over de brug konden komen. De aanloopkapitaalinvesteringen in de VS bedroegen gemiddeld 2,2 miljoen euro per bedrijf, terwijl de bijdragen in de aanloopfinanciering van bedrijven in de EU gemiddeld slechts 400 000 euro per bedrijf beliepen3.

Grotere durfkapitaalfondsen betekenen meer beschikbaar kapitaal voor individuele bedrijven en de mogelijkheid voor de fondsen om zich te specialiseren in specifieke sectoren zoals informatietechnologie, biotechnologie of gezondheidszorg. Dat kan het mkb dan weer helpen om een sterkere concurrentiepositie te verwerven op de wereldmarkt.

Zie ook MEMO/11/879.

Voor nadere informatie, zie:

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/venture_capital_en.htm

Kernelementen van het voorstel inzake durfkapitaal:

  • Het voorstel voorziet in een uniform regelgevingskader voor de marktactiviteiten van fondsen die de naam "Europees durfkapitaalfonds" voeren. Een "Europees durfkapitaalfonds" dient aan drie essentiële voorwaarden te voldoen: 1. het investeert 70 % van het door zijn geldschieters ter beschikking gestelde kapitaal in kmo's; 2. het verstrekt deze kmo's risicokapitaal of semi-risicokapitaal (d.w.z. 'vers kapitaal'); en 3. het maakt geen gebruik van leverage (d.w.z. dat het niet méér kapitaal investeert dan wat zijn geldschieters ter beschikking hebben gesteld, zodat het geen schuldenlast aangaat). Alle fondsen die onder de benaming "Europees durfkapitaalfonds" activiteiten ontplooien, moeten bij het aantrekken van kapitaal uit heel de EU uniforme regels en kwaliteitsnormen naleven (met inbegrip van normen inzake informatieverstrekking aan investeerders en operationele eisen). Dit gemeenschappelijk regelgevingskader zal ervoor zorgen dat investeerders precies weten waar ze aan toe zijn wanneer zij in een Europees durfkapitaalfonds investeren.

  • Het voorstel zorgt voor een uniforme benadering van de categorieën investeerders die financiële middelen aan een "Europees durfkapitaalfonds" mogen toevertrouwen. De in aanmerking komende categorieën zijn professionele investeerders zoals omschreven in de richtlijn markten voor financiële instrumenten (MiFID) van 2004 (zie IP/04/546), alsook sommige andere traditionele durfkapitaalinvesteerders (bijv. zeer vermogende particulieren of 'business angels'). De uniforme regels voor durfkapitaalinvesteerders zullen ervoor zorgen dat de aanbieding van de fondsen precies op de behoeften van deze investeerderscategorieën kunnen worden toegesneden.

  • Krachtens de verordening zullen alle beheerders van gekwalificeerde durfkapitaalfondsen een Europees handelspaspoort krijgen dat hun toegang verleent tot mogelijke investeerders in heel de EU. Dat is een flinke stap voorwaarts in vergelijking met de bestaande regels op het gebied van vermogensbeheer, met name de richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsfondsen (AIFMD) van 2011 (zie MEMO/10/572). Immers, het bestaande paspoort dat krachtens de AIFMD wordt afgegeven, is alleen bestemd is voor beheerders van activa ten belope van meer dan 500 miljoen euro. Bovendien voorzien de AIFMD-bepalingen in een juridisch kader dat in eerste instantie is afgestemd op hedgefondsen en private-equity-ondernemingen en minder geschikt is voor typische durfkapitaalfondsen, waarvoor thans een op maat gesneden regeling wordt getroffen.

Verdere stappen:

Het voorstel over durfkapitaal gaat nu naar het Europees Parlement en de Raad (de lidstaten) voor bespreking en aanneming via de medebeslissingsprocedure.

Zie ook MEMO/11/880.

Voor nadere informatie, zie:

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/venture_capital_en.htm

Contact:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Sara Tironi (32 2 299 0403)

1 :

Josh Lerner, Yannis Pierrakis, Liam Collins & Albert Bravo Biosca, "Atlantic Drift - Venture Capital performance in the UK and the US", onderzoeksrapport van juni 2011; zie punt 4.1.

2 :

Ibidem.

3 :

K. Raade & C.T. Machado: Recent developments in the European private equity markets, Economic Papers 319, april 2008.


Side Bar