Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Naujomis ES taisyklėmis dėl lėšų pritraukimo užtikrinama daugiau rizikos kapitalo mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir daugiau galimybių gauti kreditą

Briuselis 2011 m. gruodžio 7 d. — Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) konkurencingumui ir augimo potencialui didinti labai svarbios galimybės gauti finansavimą. Per dabartinę krizę, kai smarkiai sumažėjo skolinimas realiosios ekonomikos sektoriui, tokioms įmonėms vis sunkiau gauti paskolas. Todėl Europos Komisija teikia ES veiksmų planą – strategiją, kuria siekiama didinti MVĮ galimybes gauti finansavimą. Tarp siūlomų veiksmų – finansinės paramos iš ES biudžeto ir Europos investicijų banko didinimas ir reglamento, kuriuo nustatomos vienodos taisyklės dėl prekiavimo rizikos kapitalo fondų vienetais, pasiūlymas.

Pagal naująjį reglamentą rizikos kapitalo fondams bus lengviau pritraukti lėšų visoje Europoje ir jas investuoti į veiklą pradedančias įmones. Naudojamas paprastas metodas: jei laikysis tam tikrų reikalavimų, visi taisykles atitinkantys fondų valdytojai galės visoje Europoje pritraukti kapitalo naudodamiesi pavadinimu „Europos rizikos kapitalo fondas“. Jiems nebereikės laikytis sudėtingų reikalavimų, kurie kiekvienoje valstybėje narėje skirtingi. Įvedus vienintelį taisyklių sąvadą, rizikos kapitalo fondai galės pritraukti daugiau kapitalo įsipareigojimų ir augti.

Be praeitą savaitę pateiktų priemonių, įskaitant 1,4 mlrd. EUR vertės naujų finansinių garantijų pagal 2014–2020 m. įmonių ir MVĮ konkurencingumo programą COSME (IP/11/1476), Europos investicijų bankas toliau vykdys su MVĮ paskolomis susijusią veiklą, kuri bus panašios apimties kaip ir 2011 m. (10 mlrd. EUR).

Už pramonę ir verslumą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė: „Norint įveikti krizę, svarbiausia – suteikti daugiau galimybių MVĮ gauti finansavimą. Mūsų veiksmų plane pabrėžiama, kad Europa deda visas įmanomas pastangas tam pasiekti. Siekiame stiprinti MVĮ skirtas ES finansines priemones ir gerinti šių įmonių galimybes patekti į finansų rinkas.“

Už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Michelis Barnier sakė: „Europoje reikia daugiau rizikos kapitalo. Rizikos kapitalo fondai padės kurti ateities Europos įmones, nes jie sudaro sąlygas įmonėms diegti daugiau inovacijų ir didinti konkurencingumą. Kad galėtų remti perspektyviausias veiklą pradedančias įmones, šie fondai turėtų augti ir labiau įvairinti savo investicijas. Šiandien teikiami pasiūlymai padės plėtoti šią naują rinką.“

Su MVĮ susijęs veiksmų planas

Europos ekonominė sėkmė labai priklauso nuo savo potencialą išnaudojančių mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) augimo. MVĮ sukuria daugiau nei pusę visos pridėtinės vertės ne finansų ūkio sektoriuje ir per penkerius pastaruosius metus sukūrė 80 proc. visų naujų darbo vietų Europoje. Europos Komisija veiksmų plane aptaria įvairių sričių politiką, kad pagerintų sąlygas gauti finansavimą 23 milijonams Europos mažųjų ir vidutinių įmonių ir reikšmingai prisidėtų prie augimo. Siūlomomis reglamentavimo ir kitomis priemonėmis siekiama išlaikyti MVĮ kreditavimo srautus ir gerinti jų galimybes patekti į kapitalo rinkas, didinant MVĮ rinkų ir akcijų matomumą investuotojams, taip pat mažinant reguliavimo ir administracinę naštą.

MVĮ skirtas rizikos kapitalas

Rizikos kapitalas, t. y. veiklą pradedančioms įmonėms steigimosi etapu teikiamas finansavimas, yra svarbus ilgalaikių investicijų šaltinis besikuriančioms inovatyvioms MVĮ. Tačiau šie fondai maži ir gali suteikti tik nedaug kapitalo – tai jiems trukdo atlikti svarbesnį vaidmenį finansuojant veiklą pradedančias įmones. Todėl MVĮ ir toliau kliaujasi trumpalaikėmis bankų paskolomis. Tačiau per dabartinę krizę, kai smarkiai sumažėjo skolinimas realiosios ekonomikos sektoriui, tokioms įmonėms gauti tokią paskolą gali būti labai sunku.

Komisijos išnagrinėti faktai rodo, kad ilgalaikių rizikos kapitalo investuotojų turinti įmonė veikia sėkmingiau nei įmonė, turinti kliautis trumpalaikėmis bankų paskolomis. Paprastai tai paaiškinama tuo, kad rizikos kapitalo fondai prieš investuodami atidžiai patikrina įmones. Tačiau vidutinis Europos rizikos kapitalo fondas yra mažas ir toli gražu ne optimalaus dydžio, kuris būtinas diversifikuoto investavimo strategijai įgyvendinti, kad atskiroms įmonėms būtų suteikta reikšmingo kapitalo ir taip padarytas realus poveikis. Nors vidutinis rizikos kapitalo fondas Europos Sąjungoje yra 60 mln. EUR dydžio, vidutinis rizikos kapitalo fondas JAV – 130 mln. EUR dydžio1. Ekonominiai tyrimai rodo, kad rizikos kapitalo fondai sektoriuose, į kuriuos investuoja, gali padaryti tikrai reikšmingą poveikį, kai jų dydis pasiekia maždaug 280 mln. EUR2. Be to, JAV rizikos kapitalo fondai į kiekvieną įmonę investavo vidutiniškai po 4 mln. EUR, o Europos fondams pavyko suteikti tik vidutiniškai po 2 mln. EUR kiekvienai įmonei. Steigimosi etapo kapitalo investicijos JAV vidutiniškai sudarė 2,2 mln. EUR vienai įmonei, o Europos Sąjungoje jos sudarė vidutiniškai 400 000 EUR vienai įmonei3.

Didesni rizikos kapitalo fondai turės daugiau kapitalo atskiroms įmonėms ir galimybę specializuotis tokiuose konkrečiuose sektoriuose, kaip informacinių technologijų, biotechnologijų ar sveikatos priežiūros. Tai savo ruožtu turėtų padėti didinti MVĮ konkurencingumą pasaulinėje rinkoje.

Taip pat žr. MEMO/11/879.

Daugiau informacijos žr.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/index_en.htm

Svarbiausi pasiūlymo dėl rizikos kapitalo elementai

  • Pasiūlyme pateikiamas vienintelis vienodų taisyklių sąvadas, taikomas prekiavimui Europos rizikos kapitalo fondo pavadinimą turinčių fondų vienetais. Europos rizikos kapitalo fondui taikomi trys esminiai reikalavimai: 1) 70 proc. savo rėmėjų suteikto kapitalo jis investuoja į MVĮ; 2) šioms MVĮ suteikia nuosavo arba kvazinuosavo kapitalo (t. y. „šviežio“ kapitalo) finansavimą ir 3) nenaudoja finansinio sverto (t. y. fondas neinvestuoja daugiau kapitalo, nei investuotojai įsipareigoja suteikti, taigi nėra įsiskolinęs). Visi šį pavadinimą naudojantys fondai, pritraukdami lėšų visoje ES, turi laikytis vienodų taisyklių ir kokybės standartų (įskaitant informacijos atskleidimo investuotojams standartus ir veiklai taikomus reikalavimus). Taikant vienintelį taisyklių sąvadą bus užtikrinta, kad investuotojai tiksliai žinotų, ką gauna investuodami į Europos rizikos kapitalo fondus.

  • Pasiūlymu užtikrinamas vienodas požiūris, kokių kategorijų investuotojai gali prisiimti įsipareigojimus skirti kapitalo Europos rizikos kapitalo fondams. Tokie investuotojai bus profesionalūs investuotojai, kaip apibrėžta 2004 m. Finansinių priemonių rinkų direktyvoje (žr. IP/04/546), ir tam tikri kiti tradiciniai rizikos kapitalo investuotojai (pvz., didelės grynosios vertės turto turintys asmenys arba neformalieji investuotojai). Vienodomis taisyklėmis dėl rizikos kapitalo investuotojų bus užtikrinta, kad prekiavimas būtų pritaikytas prie šių kategorijų investuotojų poreikių.

  • Reglamentu visiems taisykles atitinkančių rizikos kapitalo fondų valdytojams bus suteiktas prekiavimui taikomas Europos pasas, kuriuo suteikiamos galimybės pasiekti tinkamus investuotojus visoje ES. Tai yra didelis patobulinimas, palyginti su turto valdymo srityje galiojančiomis taisyklėmis, visų pirma 2011 m. Alternatyvaus investavimo fondų valdytojų direktyva (žr. MEMO/10/572), nes pagal šią direktyvą numatytas pasas šiuo metu taikomas tik tiems valdytojams, kurių valdomas turtas viršija 500 mln. EUR ribą. Be to, šios direktyvos taisyklėmis sukuriama teisinė sistema, pritaikyta rizikos draudimo fondams ir privataus kapitalo įmonėms ir mažiau tinkama tipiškiems rizikos kapitalo fondams, kuriems būtų sukurtas specialus režimas.

Tolesni veiksmai

Pasiūlymas dėl rizikos kapitalo dabar perduodamas Europos Parlamentui ir Tarybai (valstybėms narėms) svarstyti ir priimti pagal bendro sprendimo procedūrą.

Taip pat žr. MEMO/11/880.

Daugiau informacijos žr.

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/venture_capital_en.htm

Asmenys ryšiams:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Sara Tironi (32 2 299 0403)

1 :

Josh Lerner, Yannis Pierrakis, Liam Collins ir Albert Bravo Biosca, „Atlantic Drift - Venture Capital performance in the UK and the US“, 2011 m. birželio mėn. tyrimo ataskaita, žr. 4.1 skirsnį.

2 :

Idem.

3 :

K. Raade ir C.T. Machado, „Recent developments in the European private equity markets“, Economic papers 319, 2008 m. balandžio mėn.


Side Bar