Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Uudet EU-säännöt rahoituksen hankinnalle: enemmän riskipääomaa pk-yrityksille ja paremmat mahdollisuudet saada lainoja

Bryssel 7. joulukuuta 2011 – Rahoituksen saanti on olennaisen tärkeää pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) kilpailukyvyn ja kasvupotentiaalin vahvistamisen kannalta. Vallitsevissa kriisiolosuhteissa reaalitaloudelle annettavat luotot vähenevät, joten näiden yritysten voi olla hyvin vaikea saada lainoja. Tästä syystä Euroopan komissio esittelee strategian, jonka avulla on tarkoitus parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta. Strategiaan sisältyy EU:n toimintasuunnitelma, jossa muun muassa lisätään EU:n talousarviosta annettavaa ja Euroopan investointipankin antamaa tukea, sekä ehdotus asetukseksi, jossa vahvistetaan yhtenäiset säännöt riskipääomarahastojen markkinoinnille.

Uuden asetuksen myötä pääomasijoittajien on helpompi kerätä varoja kaikkialla Euroopassa uusyritysten hyödyksi. Toimintamalli on kaksijakoinen: kun tietyt vaatimukset on täytetty, kaikki vaatimukset täyttävät rahastonhoitajat voivat hankkia pääomaa koko EU:n alueella nimikkeellä ”Eurooppalainen riskipääomarahasto”. Niiden ei enää tarvitse täyttää monimutkaisia vaatimuksia, jotka ovat erilaiset jokaisessa jäsenvaltiossa. Kun otetaan käyttöön yhdet säännöt, riskipääomarahastot voivat houkutella enemmän pääomasitoumuksia ja siten kasvattaa kokoaan.

Viime viikolla esiteltyjen toimenpiteiden lisäksi, joihin sisältyivät 1,4 miljardin euron uudet rahoitustakuut yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevassa ohjelmassa (COSME (2014–2020) - IP/11/1476), Euroopan investointipankki jatkaa lainanantoaan pk-yrityksille lähes nykyisellä tasolla eli lähellä vuoden 2011 10 miljardia euroa.

Pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksien parantaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta talouskriisistä voidaan selvitä,” totesi teollisuus- ja yrittäjyysasioista vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani. ”Toimintasuunnitelma on osoitus siitä, että EU tekee kaikkensa parantaakseen pk-yritysten mahdollisuuksia saada rahoitusta. Pyrimme vahvistamaan pk-yrityksiä tukevia EU:n rahoitusvälineitä ja helpottamaan pk-yritysten pääsyä rahoitusmarkkinoille.”

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaarin Michel Barnier'n mukaan Euroopassa tarvitaan lisää riskipääomaa. ”Pääomasijoitukset auttavat yrityksiä tulemaan innovatiivisemmiksi ja kilpailukykyisemmiksi ja luovat siten Euroopan tulevaisuuden yrityksiä. Jotta riskipääomarahastot voisivat tukea kaikkein lupaavimpia uusyrityksiä, niiden on kasvatettava kokoaan ja monipuolistettava sijoituksiaan. Tänään annettava ehdotus edistää näiden kasvavien markkinoiden kehittämistä.”

Pk-yrityksiä koskeva toimintasuunnitelma

Euroopan taloudellinen menestys riippuu suurelta osin siitä, kuinka pk-yritykset pystyvät toteuttamaan kasvupotentiaalinsa. Pk-yritykset tuottavat yli puolet kokonaisarvonlisäyksestä muussa kuin rahoitusalan yritystoiminnassa, ja ne ovat luoneet 80 prosenttia Euroopan kaikista uusista työpaikoista viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana. Euroopan komissio esittää toimintasuunnitelmassa toimintamallit, joilla se pyrkii parantamaan Euroopan 23 miljoonan pk-yrityksen mahdollisuuksia saada rahoitusta ja antamaan näin merkittävän sysäyksen kasvulle. Ehdotetuilla sääntely- ja muilla toimenpiteillä pyritään ylläpitämään pk-yritysten luottovirtaa ja helpottamaan niiden pääsyä pääomamarkkinoille parantamalla pk-yritysten markkinoiden ja osakkeiden näkyvyyttä sijoittajien suuntaan ja keventämällä niiden sääntely- ja hallintotaakkaa.

Riskipääomaa pk-yrityksille

Pääomasijoitukset, jotka tarjoavat varhaisvaiheen rahoitusta uusyrityksille, ovat tärkeä pitkäaikaisten investointien lähde nuorille ja innovatiivisille pk-yrityksille. Rahastot ovat kuitenkin olleet pieniä ja ne ovat pystyneet tarjoamaan ainoastaan vähäisiä pääomia. Tästä syystä ne eivät ole olleet merkittävämmässä asemassa uusyritysten rahoituksessa. Pk-yritykset ovatkin edelleen riippuvaisia lyhytaikaisista pankkilainoista. Vallitsevissa kriisiolosuhteissa reaalitaloudelle annettavat luotot kuitenkin vähenevät, joten näiden yritysten voi olla hyvin vaikea saada tämän tyyppisiä lainoja.

Komission tekemä selvitys osoittaa, että yritys, jolla on pitkäaikaisia riskipääomasijoittajia, menestyy paremmin kuin yritys, jonka täytyy turvautua lyhytaikaiseen pankkirahoitukseen. Tämän katsotaan yleensä johtuvan siitä perinpohjaisesta arvioinnista, jonka riskipääomarahasto tekee ennen kuin se investoi yritykseen. Eurooppalaiset riskipääomarahastot ovat kuitenkin keskimäärin pieniä ja kaukana optimaalisesta koosta, jota monipuolisen sijoitusstrategian noudattaminen edellyttää, joten ne eivät voi antaa merkittävää pääomapanosta yksittäisille yrityksille ja siten tuottaa todellisia vaikutuksia. Riskipääomarahastojen keskimääräinen koko on Euroopan unionissa 60 miljoonaa euroa, kun Yhdysvalloissa se on 130 miljoonaa euroa1. Taloudelliset selvitykset osoittavat, että riskipääomarahastoilla voi olla merkittävä vaikutus niihin teollisuudenaloihin, joihin ne sijoittavat, kun rahaston koko on vähintään 280 miljoonaa euroa2. Lisäksi yhdysvaltalaiset riskipääomarahastot sijoittavat keskimäärin 4 miljoonaa euroa kuhunkin yritykseen, kun taas eurooppalaiset rahastot pystyvät sijoittamaan yritystä kohti vain keskimäärin 2 miljoonaa euroa. Varhaisvaiheen pääomasijoitukset olivat Yhdysvalloissa keskimäärin 2,2 miljoonaa euroa yritystä kohden, ja EU:ssa puolestaan 400 000 euroa3.

Kun riskipääomarahastot ovat suurempia, yksittäiset yritykset voivat saada enemmän pääomaa ja rahastot voivat erikoistua tiettyihin sektoreihin, kuten tietoteknologiaan, bioteknologiaan tai terveydenhoitoon. Tämän pitäisi puolestaan auttaa pk-yrityksiä parantamaan kilpailuasemaansa maailmanlaajuisilla markkinoilla.

Ks. myös MEMO/11/879.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/index_en.htm

Riskipääomasijoituksia koskevan ehdotuksen pääkohdat:

  • Ehdotuksessa vahvistetaan yhdet yhtenäiset säännöt, jotka koskevat rahastojen markkinointia nimikkeellä ”Eurooppalainen riskipääomarahasto”. Eurooppalaisen riskipääomarahaston on täytettävä kolme keskeistä vaatimusta: 1. se sijoittaa 70 prosenttia rahoittajiensa antamasta pääomasta pk-yrityksiin; 2. se antaa näille pk-yrityksille oman pääoman ehtoista tai oman pääoma luonteista rahoitusta (eli tuoretta pääomaa); ja 3. se ei käytä vivutusta (eli rahasto ei sijoita enempää pääomaa kun mitä rahoittajat ovat antaneet, joten se ei velkaannu). Kaikkien tällä nimikkeellä toimivien rahastojen on noudatettava yhtenäisiä sääntöjä ja laatuvaatimuksia (mukaan lukien tiedonantovaatimukset sijoittajia kohtaan ja toimintaa koskevat vaatimukset), kun ne hankkivat varoja EU:n alueella. Yhtenäisillä säännöillä varmistetaan, että sijoittajat tietävät tarkalleen mitä saavat investoidessaan eurooppalaisiin riskipääomarahastoihin.

  • Ehdotuksella luodaan yhtenäinen lähestymistapa sijoittajaryhmiin, jotka voivat sijoittaa pääomaa eurooppalaisiin riskipääomarahastoihin. Kelpoisuusehdot täyttäviä sijoittajia ovat vuoden 2004 rahoitusmarkkinadirektiivissä (MiFID - ks. IP/04/546) määritellyt ammattimaiset sijoittajat sekä tietyt muut perinteiset pääomasijoittajat (kuten suuren nettovarallisuuden omistavat yksityishenkilöt ja bisnesenkelit). Pääomasijoittajia koskevilla yhtenäisillä säännöillä varmistetaan, että markkinointi voidaan räätälöidä näiden sijoittajaryhmien tarpeisiin.

  • Asetus antaa kaikille vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen rahastonhoitajille eurooppalaisen markkinointiluvan, jonka turvin ne voivat houkutella kelpoisuusehdot täyttäviä sijoittajia koko EU:n alueella. Tämä on merkittävä parannus verrattuna nykyisiin varainhoitoa koskeviin sääntöihin ja erityisesti vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevaan direktiiviin (AIFMD - ks. MEMO/10/572), sillä direktiivissä säädetty lupa koskee ainoastaan rahastonhoitajia, joiden hallinnoimien varojen suuruus on vähintään 500 miljoonaa euroa. Lisäksi direktiivillä luodaan oikeudellinen kehys, joka on tyypillisesti suunnattu hedgerahastoille ja pääomasijoitusyhtiölle ja soveltuu huonommin tyypillisille riskipääomarahastoille, joille luodaan nyt oma räätälöity järjestelmä.

Seuraavat vaiheet:

Riskipääomarahastoja koskeva ehdotus menee nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston (jäsenvaltioiden) käsiteltäväksi, ja se hyväksytään yhteispäätösmenettelyllä.

Ks. myös MEMO/11/880.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/venture_capital_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32-2) 296 44 50

Carlo Corazza (+32-2) 295 17 52

Carmel Dunne (+32-2) 299 88 94

Sara Tironi (+32-2) 299 04 03

1 :

Josh Lerner, Yannis Pierrakis, Liam Collins and Albert Bravo Biosca, "Atlantic Drift - Venture Capital performance in the UK and the US”, tutkimusraportti, kesäkuu 2011, ks. 4.1 kohta.

2 :

Ks. edellä.

3 :

K. Raade and C.T. Machado: Recent developments in the European private equity markets, Economic papers 319, huhtikuu 2008.


Side Bar