Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

ELi uued vahendite kaasamist käsitlevad eeskirjad: eesmärk on edendada riskikapitali VKEde puhul ja parandada rahastamisvõimalusi

Brüssel, 7. detsember 2011. Rahastamise kättesaadavus on esmatähtis VKEde konkurentsivõime ja kasvupotentsiaali edendamiseks. Praeguses kriisiolukorras, mil reaalmajanduse rahastamine on vähenenud, on sellistel ettevõtetel järjest raskem laenu saada. Seepärast esitas Euroopa Komisjon ELi tegevuskava raames strateegia VKEde rahastamisvõimaluste parandamiseks. See hõlmab ELi eelarvest ettenähtud ja Euroopa Investeerimispanga antava finantsabi suurendamist ning määruse ettepanekut, millega nähakse ette riskikapitalifondide turustamise ühtsed eeskirjad.

Kõnealuse uue määrusega muudetakse riskikapitaliinvestoritele vahendite kaasamine ja idufirmade rahastamine lihtsamaks kogu Euroopas. Lähenemisviis on lihtne: nõuete täitmise korral võivad kõik kõlblikud fondivalitsejad nimetuse „Euroopa riskikapitalifond” all kaasata kapitali kogu ELis. Enam ei pea nad täitma keerulisi nõudeid, mis on eri liikmesriikides erinevad. Tänu ühtsete eeskirjade kehtestamisele suudaksid riskikapitalifondid kaasata rohkem kapitali ja seega suurendada oma mahtu.

Lisaks eelmisel nädalal teatavaks tehtud meetmetele, mis muu hulgas hõlmavad 1,4 miljardi euro väärtuses finantstagatisi ettevõtete ja VKEde konkurentsivõime programmi (2014–2020) raames (IP/11/1476), jätkab Euroopa Investeerimispank VKEdele laenu andmist püsivas mahus, st ligikaudu 2011. aasta tasemel (10 miljardit eurot).

Tööstuse ja ettevõtluse eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Antonio Tajani märkis: „VKEde rahastamistingimuste parandamine on kriisist väljumiseks esmatähtis. Meie tegevuskavaga rõhutatakse, et Euroopa annab endast parima VKEde rahastamistingimuste parandamiseks. Eesmärk on tugevdada ELi rahastamisvahendeid VKEde puhul ja parandada VKEde pääsu finantsturgudele.”

Siseturu volinik Michel Barnier sõnas: „Vajame rohkem riskikapitali Euroopas. Suurendades ettevõtete konkurentsivõimet ja muutes need uuenduslikumaks, aitab riskikapital luua Euroopa tulevikuettevõtteid. Kõige lootustandvamate idufirmade toetamiseks peavad riskikapitalifondid muutuma suuremaks ja mitmekesistama oma investeeringuid. Täna esitatav ettepanek aitab seda tärkavat turgu arendada.”

VKE tegevuskava

Euroopa majanduslik edu sõltub suurel määral sellest, kui hästi suudetakse ära kasutada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) potentsiaali. Viimasel viiel aastal jäi VKEde arvele üle poole väljaspool finantssektorit loodud lisandväärtusest ja 80% kõigist uutest töökohtadest. Euroopa Komisjon näeb tegevuskavaga ette eri poliitikameetmed, et muuta juurdepääs rahastamisele lihtsamaks Euroopa 23 miljonile VKE-le ja seega edendada majanduskasvu. Kavandatud õiguslike ja muude meetmete eesmärk on säilitada krediidivoog VKEdele ja parandada nende juurdepääsu kapitaliturgudele, muutes VKEde turud ja aktsiad investoritele nähtavamaks ning vähendades regulatiivset koormust ja halduskoormust.

Riskikapital VKEde puhul

Idufirmadele starditoetust pakkuv riskikapital on arenguetapis olevatele uuenduslikele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKE) oluline pikaajaliste investeeringute allikas. Fondide väike maht ja rahastamissuutlikkus on takistanud neil siiski mängimast olulisemat rolli idufirmade rahastamisel. Seetõttu sõltuvad VKEd jätkuvalt pankadelt saadavatest lühiajalistest laenudest. Kuid praeguses kriisiolukorras, mil reaalmajanduse rahastamine on vähenenud, võib VKEdel selliste laenude saamine olla väga raske.

Komisjoni uuringu tulemused osutavad, et pikaajalisi riskikapitaliinvestoreid kaasanud ettevõtted on edukamad nendest ettevõtetest, kes peavad tuginema pankadelt saadavatele lühiajalistele vahenditele. Tavaliselt on seda seostatud sellega, et riskikapitalifondid teevad enne ettevõttesse investeerimist põhjaliku analüüsi. Kuid Euroopa keskmine riskikapitalifond on liiga väike, et mitmekülgse investeerimisstrateegia raames teha märkimisväärseid kapitalisüste konkreetsetesse ettevõtetesse ja seega oluliselt mõjutada asjade käiku. ELi keskmise riskikapitalifondi varade maht on ligikaudu 60 miljonit eurot, samas kui USA riskikapitalifondide keskmine maht on umbes 130 miljonit eurot1. Majandusuuringud osutavad, et riskikapitalifondid võivad oluliselt mõjutada sektoreid, kuhu nad investeerivad, kui kõnealuste fondide suurus on vähemalt ligikaudu 280 miljonit eurot2. USA riskikapitalifondid on igasse ettevõttesse investeerinud keskmiselt ligikaudu 4 miljonit eurot, samas kui Euroopa fondide keskmine investeerimismaht ettevõtte kohta on ainult ligikaudu 2 miljon eurot. Arenguetapis ettevõtetesse tehtavate kapitaliinvesteeringute keskmine maht on USAs 2,2 miljonit, samas kui ELis on vastav näitaja 400 000 eurot ettevõtte kohta. 3

Suuremad riskikapitalifondid suudavad pakkuda rohkem kapitali konkreetsetele ettevõtetele ja paremini spetsialiseeruda teatavatele sektoritele, nt infotehnoloogia, biotehnoloogia või tervishoid. See omakorda peaks suurendama VKEde konkurentsivõimet ülemaailmsetel turgudel.

Vt ka MEMO/11/879.

Lisateave: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/index_en.htm

Riskikapitali käsitleva ettepaneku põhielemendid

  • Ettepanekuga nähakse ette ühtsed eeskirjad fondide turustamiseks nimetuse „Euroopa riskikapitalifond” all. Euroopa riskikapitalifondi puhul tuleb täita kolm põhinõuet: 1) fond investeerib 70% oma investorite kapitalist VKEdesse; 2) fond pakub kõnealustele VKEdele omakapitalipõhist või osaliselt omakapitalipõhist rahastamist (nn uus kapital); ning 3) fond ei kasuta finantsvõimendust (st fond ei investeeri rohkem kapitali, kui investorid on eraldanud, ja seega ei ole ta suurtes võlgades). Kõik kõnealuse nimetuse all tegutsevad fondid peavad järgima ühtseid eeskirju ja kvaliteedistandardeid (sealhulgas investoritele teabe avalikustamise standardeid ja tegevusnõudeid), kui nad kaasavad vahendeid kogu ELis. Ühtsete eeskirjadega tagatakse, et investorid teavad täpselt, mida oodata, kui nad investeerivad Euroopa riskikapitalifondi.

  • Ettepanekuga nähakse ette ühtne lähenemisviis kõigi nende investorite rühmade puhul, kes võivad investeerida vahendeid Euroopa riskikapitalifondi. Kõlblikud investorid on kutselised investorid finantsinstrumentide turge käsitleva 2004. aasta direktiivi tähenduses (vt IP/04/546) ja teatavad muud tavapärased riskikapitaliinvestorid (nt varakad üksikisikud või investorite võrgustikud). Riskikapitaliinvestorite suhtes kohaldatavate ühtsete eeskirjadega tagatakse, et turustamisel võetakse arvesse kõnealuste investorite rühmade vajadusi.

  • Määrusega nähakse ette, et kõik kvalifitseeruvate riskikapitalifondide valitsejad peavad taotlema Euroopa turustusluba, mille alusel saab kaasata kõlblikke investoreid kogu ELis. See on oluline edasiminek võrreldes praegu varahalduse valdkonnas kehtivate eeskirjadega, pidades eelkõige silmas alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitlevat 2011. aasta direktiivi (vt MEMO/10/572), kuna kõnealuse direktiiviga ette nähtud tegevusluba kohaldatakse ainult selliste fondivalitsejate suhtes, kelle valitsetavate varade maht on üle 500 miljoni euro. Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejaid käsitleva direktiivi sätetega on loodud õigusraamistik, mis on eelkõige suunatud riskifondidele ja börsivälise kapitalile ning mis on vähem sobiv tavapärastele riskikapitalifondidele, kelle suhtes tuleks kohaldada erikorda.

Järgmised sammud

Riskikapitali käsitlev ettepanek esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule (liikmesriigid) arutamiseks ja vastuvõtmiseks kaasotsustamismenetluse raames.

Vt ka MEMO/11/880.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/venture_capital_en.htm

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Sara Tironi (32 2 299 0403)

1 :

Josh Lerner, Yannis Pierrakis, Liam Collins ja Albert Bravo Biosca, „Atlantic Drift - Venture Capital performance in the UK and the US”, uurimisaruanne, juuni 2011, vt punkt 4.1.

2 :

Sama.

3 :

K. Raade ja C.T. Machado: Recent developments in the European private equity markets, majandusväljaanne nr 319, aprill 2008.


Side Bar