Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – tisková zpráva

Nová pravidla EU pro financování: podpořit rizikový kapitál pro malé a střední podniky a zjednodušit přístup k úvěru

Brusel 7. prosince 2011 – Dostupnost finančních prostředků je pro posílení konkurenceschopnosti a zvyšování potenciálu malých a středních podniků zásadní. V kontextu současné krize, jež je poznamenána poklesem poskytování úvěrů reálné ekonomice, může být pro uvedené společnosti stále více obtížné dosáhnout na úvěr. Z tohoto důvodu předkládá Evropská komise strategii, jež má malým a středním podnikům napomoci k snazšímu přístupu k finančním prostředkům za přispění akčního plánu EU, jenž zahrnuje zvyšující se finanční podporu z rozpočtu EU a Evropské investiční banky a návrh nařízení, kterým se stanoví jednotná pravidla pro uvádění fondů rizikového kapitálu na trh.

Nové nařízení investorům s rizikovým kapitálem usnadní získání finančních prostředků po celé Evropě pro „rozjezd“ podniku. Postup je prostý: po splnění souboru požadavků všichni kvalifikovaní správci fondu mohou v celé EU získat kapitál pod označením „Evropský fond rizikového kapitálu“. Již nebudou muset splňovat komplikované požadavky, které se v jednotlivých členských státech liší. Zavedením jednotného souboru pravidel budou mít fondy rizikového kapitálu potenciál přilákat více kapitálových závazků a zvyšovat svůj objem.

K opatřením, jež byla předložena minulý týden a jež zahrnují 1,4 miliardy EUR nových finančních záruk v rámci programu pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME (2014-2020) - IP/11/1476), bude Evropská investiční banka i nadále ustáleným tempem poskytovat půjčky malým a středním podnikům ve výši 10 miliard EUR, což odpovídá úrovni z roku 2011.

Místopředseda Evropské komise Antonio Tajani, odpovědný za podnikovou a průmyslovou politiku, uvedl: „Usnadnit přístup malých a středních podniků k finančním prostředkům je ve snaze překonat krizi prioritou číslo jedna. Náš akční plán zdůrazňuje, že Evropa dělá maximum, aby finanční prostředky pro malé a střední podniky byly dostupnější. Naším cílem je posílit finanční nástroje EU určené malým a středním podnikům a zlepšit jejich přístup na finanční trhy.“

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier uvedl: „V Evropě potřebujeme více rizikového kapitálu. Rizikový kapitál pomůže společnostem, aby byly inovativnější a konkurenceschopnější, a vytvoří tak evropské společnosti budoucnosti. S cílem podpořit nejslibnější začínající podniky musejí být fondy rizikového kapitálu objemnější a své investice musejí diversifikovat. Dnes předložené návrhy pomohou při rozvoji tohoto slibně se vyvíjejícího trhu.“

Akční plán pro malé a střední podniky

Úspěch evropské ekonomiky závisí především na růstu malých a středních podniků, které využívají svůj potenciál. Malé a střední podniky přispívají více než polovinou celkové přidané hodnoty v nefinančních sektorech hospodářství a v uplynulých pěti letech zajistily 80 % nových pracovních míst v Evropě. Evropská komise v akčním plánu předkládá různé politiky, jejichž cílem je 23 milionům malých a středních podniků v EU zlepšit přístup k finančním prostředkům a významně přispět k růstu. Navrhovaná regulační a jiná opatření mají za cíl udržovat tok úvěrů pro malé a střední podniky a zlepšit jejich přístup na kapitálové trhy tím, že se zviditelní malé a střední podniky a jejich akcie pro investory na trzích malých a středních podniků a že se sníží regulační a administrativní zátěž.

Rizikový kapitál pro malé a střední podniky

Rizikový kapitál, který zajišťuje finanční prostředky pro začínající podniky, tvoří důležitý zdroj dlouhodobých investic do mladých a inovativních malých a středních podniků. Avšak malý objem prostředků a pouze omezené možnosti poskytování kapitálu jim zabránily hrát významnější úlohu při financování začínajících podniků. Výsledkem je, že malé a střední podniky i nadále závisejí na krátkodobých bankovních úvěrech. Ale v kontextu současné krize, jež je poznamenána poklesem poskytování úvěrů reálné ekonomice, může být pro uvedené společnosti velmi obtížné dosáhnout na tento typ úvěru.

Fakta, jež Komise prozkoumala, ukazují, že společnost s investory dlouhodobého rizikového kapitálu je úspěšnější než společnost, která musí spoléhat na krátkodobé financování od bank. Tato situace je zpravidla připisována přísnému přezkumu, jemuž fond rizikového kapitálu společnost podrobí předtím, než do ní investuje. Průměrný evropský fond rizikového kapitálu je však malý a mnohem menší, než je optimální velikost nezbytná pro strategii diverzifikovaných investic, jež by jednotlivým společnostem významně kapitálově přispěla, a tak by měla skutečný dopad. Zatímco průměrný fond rizikového kapitálu v Evropské unii má zhruba 60 milionů EUR, jejich americký protějšek disponuje fondem s objemem v průměru se 130 miliony EUR.1 Ekonomické studie ukazují, že fondy rizikového kapitálu mohou znamenat značný rozdíl pro odvětví, do něhož investují, jakmile jejich velikost dosáhne přibližně 280 milionů EUR.2 Americké fondy rizikového kapitálu navíc investovaly do každé společnosti v průměru 4 miliony EUR, zatímco evropské fondy mohly investovat v průměru pouze 2 miliony EUR na společnost. Počáteční kapitálové investice v USA byly v průměru ve výši 2,2 milionu EUR na společnost, zatímco počáteční kapitálové příspěvky v EU představovaly v průměru 400 000 EUR na společnost. 3

Objemnější fondy rizikového kapitálu znamenají více kapitálu pro jednotlivé společnosti, a fondy se tak budou moci soustředit zejména na odvětví, jako jsou informační technologie, biotechnologie nebo zdravotní péče. Díky této situaci by poté měly být malé a střední podniky na celosvětovém trhu konkurenceschopnější.

Viz také MEMO/11/879.

Další informace:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/index_en.htm

Hlavní prvky návrhu o rizikovém kapitálu:

  • Návrh stanoví jednotný „soubor pravidel“ pro uvádění fondů s označením „Evropské fondy rizikového kapitálu“ na trh. „Evropský fond rizikového kapitálu“ musí splňovat tři základní náležitosti: 1. investuje 70 % kapitálu vloženého jeho sponzory do malých a středních podniků; 2. těmto malým a středním podnikům poskytuje kapitálové nebo kvazikapitálové prostředky (tj. „nový kapitál“); 3. nevyužívá finanční síly (tj. fond neinvestuje více kapitálu, než který investoři vložili, a tak se nezadlužuje). Při získávání prostředků po celé EU musejí všechny fondy, které fungují pod tímto označením, splňovat jednotná pravidla a normy kvality (včetně norem pro zveřejňování informací investorům a provozních náležitostí). „Jednotný soubor pravidel“ zajistí, že investoři budou přesně vědět, co získají, když do evropských fondů rizikového kapitálu investují.

  • Návrh vytváří jednotný postup pro kategorie investorů, kteří jsou způsobilí k vložení kapitálu do „evropského fondu rizikového kapitálu“. Způsobilými investory budou profesionální investoři uvedení ve směrnici o trzích s finančními nástroji (viz IP/04/546) a někteří další tradiční investoři rizikového kapitálu, jako např. soukromé osoby s vysokou hodnotou čistého jmění nebo tzv. „business angels“). Jednotnými pravidly pro investory rizikového kapitálu se zajistí, že uvádění na trh může být individuálně přizpůsobeno potřebám těchto kategorií investorů.

  • Nařízení poskytne všem správcům kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu evropský průkaz opravňující k nabízení, jenž umožňuje přístup ke způsobilým investorům v celé EU. Jedná se o značné zlepšení stávajících pravidel v oblasti správy aktiv, zejména směrnice o správcích alternativních investičních fondů z roku 2011 (viz MEMO/10/572), neboť stávající průkaz mohou podle uvedené směrnice používat pouze správci, jejichž spravovaná aktiva jsou vyšší než limit ve výši 500 milionů EUR. Navíc pravidla podle uvedené směrnice vytvářejí typický právní rámec pro zajišťovací investiční fondy a soukromé investiční společnosti a jsou méně vhodná pro typický fond rizikového kapitálu, který by byl spravován podle zvláštního režimu.

Další postup:

Návrh týkající se rizikového kapitálu bude nyní předložen Evropskému parlamentu a Radě (členským státům) k projednání a přijetí v rámci postupu spolurozhodování.

Viz také MEMO/11/880.

Další informace:

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/venture_capital_en.htm

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes +32 22964450

Carlo Corazza +32 22951752

Carmel Dunne +32 22998894

Sara Tironi 32 22990403

1 :

Josh Lerner, Yannis Pierrakis, Liam Collins and Albert Bravo Biosca, „Atlantic Drift - Venture Capital performance in the UK and the US, výzkumná zpráva z června 2011, viz oddíl 4.1.

2 :

Viz výše.

3 :

K. Raade a C.T. Machado: Recent developments in the European private equity markets, Economic papers 319, duben 2008.


Side Bar