Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Нови правила на ЕС за набиране на средства: увеличаване на рисковия капитал за МСП и улесняване на достъпа до кредитиране

Брюксел, 7 декември 2011 г. — Достъпът до финансиране е от основно значение за повишаване на конкурентоспособността и на потенциала за растеж на МСП. В контекста на настоящата криза, за която е характерен спад на кредитирането за реалната икономика, е все по-трудно за такива дружества да получат достъп до заеми. По тази причина Европейската комисия представя стратегия за насърчаване на по-добрия достъп до финансиране за МСП, включена в план за действие на ЕС, която обхваща увеличаването на финансовата подкрепа от бюджета на ЕС и от Европейската инвестиционна банка, както и предложение за регламент, в който се определят общи правила за пазарното предлагане на фондове за рисков капитал.

Новият регламент ще улесни инвеститорите в рисков капитал при набирането на средства в цяла Европа в полза на новосъздадените предприятия. Подходът е съвсем обикновен: след като бъдат изпълнени дадени изисквания, всички управители на фондове, които отговарят на тях, имат право да набират средства под общото наименование „Европейски фонд за рисков капитал“ в целия ЕС. Вече няма да е наложително те да отговарят на сложните изисквания, различни за всяка държава-членка. Единният правилник, за фондовете за рисков капитал ще им даде възможност да привличат повече капитал и да се разрастват.

Мерките, представени миналата седмица, включват 1,4 милиарда евро нови финансови гаранции по Програмата за конкурентоспособност на предприятията и МСП (COSME (2014—2020 г.) — IP/11/1476). Освен това Европейската инвестиционна банка ще запази кредитирането за МСП приблизително на нивото от 2011 г. — 10 милиарда евро.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, отговарящ за промишлеността и предприемачеството, заяви: „Улесняването на достъпа на МСП до финансиране е приоритет номер едно, за да се излезе от кризата. Нашият план за действие подчертава факта, че Европа прави всичко възможно, за да подобри достъпа на МСП до финансиране. Целта ни е да укрепим финансовите инструменти на ЕС, предназначени за МСП, и да подобрим достъпа на предприятията до финансовите пазари.“

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Мишел Барние заяви: „В Европа се нуждаем от повече рисков капитал. Като помага на дружествата да станат по-иновативни и конкурентоспособни, рисковият капитал ще създаде европейските предприятия на бъдещето. За да бъдат в подкрепа на най-обещаващите новосъздадени предприятия, фондовете за рисков капитал трябва да се разраснат и инвестициите им да бъдат диверсифицирани. Днешните предложения ще помогнат за развитието на този нововъзникващ пазар.

План за действие във връзка с МСП

Икономическият успех на Европа в голяма степен зависи от растежа на малките и средни предприятия (МСП), до достигане на пълния им потенциал. МСП създават повече от половината добавена стойност в нефинансовия сектор на икономиката и осигуряват 80 % от всички нови работни места в Европа през последните пет години. Европейската комисия представя в План за действие различните мерки, които предприема, за да направи достъпа до финансиране по-лесен за 23-ите милиона МСП и реално да подпомогне техния растеж. С предложените регулаторни и други мерки се цели поддържане обема на кредитиране за МСП и подобряване достъпа им до капиталовите пазари в резултат на увеличена пазарна видимост за инвестиращите в МСП и намалена регулаторната и административна тежест.

Рисков капитал за МСП

Рисковият капитал, който осигурява финансиране на ранен етап за новосъздадените предприятия, съставлява важен източник на дългосрочни инвестиции за нови и иновативни малки и средни предприятия (МСП). Въпреки това, малкият размер на фондовете и ограничените им ресурси не дават възможност на рисковия капитал да играе по-значима роля при финансирането на новосъздадени предприятия. В резултат МСП продължават да зависят от краткосрочните банкови заеми. В контекста на настоящата криза, обаче, за която е характерен спад на кредитирането за реалната икономика, може да бъде много трудно за такива дружества да получат достъп до тях.

Фактите на разположение на Комисията показват, че дружество, в което е инвестиран дългосрочен рисков капитал, е по-успешно от друго, което трябва да разчита на краткосрочно финансиране от банки. Това най-често се обяснява с детайлното проучване, което предприемат фондовете за рисков капитал преди да инвестират в дадено дружество. Средностатистическият европейски фонд за рисков капитал всъщност е малък, далеч под оптималния размер, необходим за една диверсифицирана инвестиционна стратегия, способна да предостави значителни средства на отделните дружества и така да даде реален резултат.

Докато средният по размер фонд за рисков капитал в Европейския съюз разполага с около 60 милиона евро, в САЩ тази сума възлиза средно на 130 милиона евро1.

Икономическите проучвания показват, че фондовете за рисков капитал допринасят значително за секторите, в които инвестират, след като размерът им достигне приблизително 280 милиона евро2. Освен това фондовете за рисков капитал в САЩ инвестират средно около 4 милиона евро във всяко дружество, докато европейските фондове не могат да съберат повече инвестиции от средно 2 милиона евро на дружество. Капиталовите инвестиции на ранен етап възлизат на около 2,2 милиона евро на дружество, докато в ЕС те са средно 400 000 евро на дружество. 3

По-големият размер на фондовете за рисков капитал означава повече капитал за отделните дружества и възможност на фондовете да се профилират в конкретни сектори, като например информационни технологии, биотехнологии или здравеопазване. Това на свой ред би трябвало да помогне на МСП да повишат конкурентоспособността си на световния пазар.

Вж. също MEMO/11/879.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/index_en.htm

Основни елементи на предложението относно рисковия капитал:

  • Предложението определя „единен правилник”, с който се урежда предлагането на фондове под наименованието „Европейски фондове за рисков капитал“. Един европейски фонд за рисков капитал се характеризира чрез три основни изисквания: 1. Инвестира в МСП 70 % от набрания капитал; 2. Инвестира в собствен или хибриден капитал на МСП (т.е. предоставя „свеж капитал“); 3. Не използва лостов ефект (т.е. фондът не инвестира повече капитал, отколкото има и следователно няма дълг). Всички фондове, които функционират под това название, трябва да спазват общите правила и стандарти за качество (включително стандарти за оповестяване на информация на инвеститорите и оперативни изисквания), когато набират средства в ЕС. „Единният правилник" трябва да гарантира, че инвеститорите знаят точно какво печелят, когато инвестират в европейски фондове за рисков капитал.

  • Предложението представя общ подход към категориите допустими инвеститори в европейски фонд за рисков капитал. Допускат се професионални инвеститори съгласно определението в Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID — виж IP/04/546) и някои други традиционни инвеститори в рисков капитал (като индивидуални инвеститори, притежаващи значителен капитал, или т.нар. „бизнес ангели“). Общите правила за инвеститорите в рисков капитал ще гарантират, че предлагането му може да бъде пригодено към индивидуалните им нужди.

  • Регламентът ще осигури на всички лица, които управляват съответните фондове за рисков капитал, европейски паспорт за пазарно предлагане на ценни книжа, който ще им предостави достъп до инвеститорите в ЕС, които отговарят на изискванията. Така се отбелязва значителен напредък спрямо съществуващите правила в областта на управлението на активи (вж. по-специално директивата от 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и (MEMO/10/572), тъй като сегашният паспорт, предлаган съгласно директивата, е приложим само за фондове, чиито управлявани активи надхвърлят 500 милиона евро. Освен това директивата създава правна рамка, която е конкретно насочена към хедж-фондовете и инвестиционните фондове за дялово участие и не е особено подходяща за типичния фонд за рисков капитал, който би бил предмет на специфични правила.

Следващи стъпки:

Понастоящем предложението относно рисковия капитал се разглежда от Европейския парламент и Съвета (държавите-членки)с цел обсъждане и приемане по процедурата за съвместно взимане на решения.

Вж. също MEMO/11/880.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/venture_capital_en.htm

За контакти:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Sara Tironi (32 2 299 0403)

1 :

Вж. доклада за дейността на фондовете за рисков капитал във Великобритания и САЩ — Josh Lerner, Yannis Pierrakis, Liam Collins and Albert Bravo Biosca, Atlantic Drift - Venture Capital performance in the UK and the US, юни 2011 г., вж. раздел 4.1

2 :

Пак там.

3 :

Вж. документа за най-новите тенденции в развитието на европейските пазари на дялов капитал — K. Raade and C.T. Machado, Recent developments in the European private equity markets, Economic papers 319, април 2008 г.


Side Bar