Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Нови правила на ЕС за набиране на средства: увеличаване на рисковия капитал за МСП и улесняване на достъпа до кредитиране

Брюксел, 7 декември 2011 г. — Достъпът до финансиране е от основно значение за повишаване на конкурентоспособността и на потенциала за растеж на МСП. В контекста на настоящата криза, за която е характерен спад на кредитирането за реалната икономика, е все по-трудно за такива дружества да получат достъп до заеми. По тази причина Европейската комисия представя стратегия за насърчаване на по-добрия достъп до финансиране за МСП, включена в план за действие на ЕС, която обхваща увеличаването на финансовата подкрепа от бюджета на ЕС и от Европейската инвестиционна банка, както и предложение за регламент, в който се определят общи правила за пазарното предлагане на фондове за рисков капитал.

Новият регламент ще улесни инвеститорите в рисков капитал при набирането на средства в цяла Европа в полза на новосъздадените предприятия. Подходът е съвсем обикновен: след като бъдат изпълнени дадени изисквания, всички управители на фондове, които отговарят на тях, имат право да набират средства под общото наименование „Европейски фонд за рисков капитал“ в целия ЕС. Вече няма да е наложително те да отговарят на сложните изисквания, различни за всяка държава-членка. Единният правилник, за фондовете за рисков капитал ще им даде възможност да привличат повече капитал и да се разрастват.

Мерките, представени миналата седмица, включват 1,4 милиарда евро нови финансови гаранции по Програмата за конкурентоспособност на предприятията и МСП (COSME (2014—2020 г.) — IP/11/1476). Освен това Европейската инвестиционна банка ще запази кредитирането за МСП приблизително на нивото от 2011 г. — 10 милиарда евро.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, отговарящ за промишлеността и предприемачеството, заяви: „Улесняването на достъпа на МСП до финансиране е приоритет номер едно, за да се излезе от кризата. Нашият план за действие подчертава факта, че Европа прави всичко възможно, за да подобри достъпа на МСП до финансиране. Целта ни е да укрепим финансовите инструменти на ЕС, предназначени за МСП, и да подобрим достъпа на предприятията до финансовите пазари.“

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Мишел Барние заяви: „В Европа се нуждаем от повече рисков капитал. Като помага на дружествата да станат по-иновативни и конкурентоспособни, рисковият капитал ще създаде европейските предприятия на бъдещето. За да бъдат в подкрепа на най-обещаващите новосъздадени предприятия, фондовете за рисков капитал трябва да се разраснат и инвестициите им да бъдат диверсифицирани. Днешните предложения ще помогнат за развитието на този нововъзникващ пазар.

План за действие във връзка с МСП

Икономическият успех на Европа в голяма степен зависи от растежа на малките и средни предприятия (МСП), до достигане на пълния им потенциал. МСП създават повече от половината добавена стойност в нефинансовия сектор на икономиката и осигуряват 80 % от всички нови работни места в Европа през последните пет години. Европейската комисия представя в План за действие различните мерки, които предприема, за да направи достъпа до финансиране по-лесен за 23-ите милиона МСП и реално да подпомогне техния растеж. С предложените регулаторни и други мерки се цели поддържане обема на кредитиране за МСП и подобряване достъпа им до капиталовите пазари в резултат на увеличена пазарна видимост за инвестиращите в МСП и намалена регулаторната и административна тежест.

Рисков капитал за МСП

Рисковият капитал, който осигурява финансиране на ранен етап за новосъздадените предприятия, съставлява важен източник на дългосрочни инвестиции за нови и иновативни малки и средни предприятия (МСП). Въпреки това, малкият размер на фондовете и ограничените им ресурси не дават възможност на рисковия капитал да играе по-значима роля при финансирането на новосъздадени предприятия. В резултат МСП продължават да зависят от краткосрочните банкови заеми. В контекста на настоящата криза, обаче, за която е характерен спад на кредитирането за реалната икономика, може да бъде много трудно за такива дружества да получат достъп до тях.

Фактите на разположение на Комисията показват, че дружество, в което е инвестиран дългосрочен рисков капитал, е по-успешно от друго, което трябва да разчита на краткосрочно финансиране от банки. Това най-често се обяснява с детайлното проучване, което предприемат фондовете за рисков капитал преди да инвестират в дадено дружество. Средностатистическият европейски фонд за рисков капитал всъщност е малък, далеч под оптималния размер, необходим за една диверсифицирана инвестиционна стратегия, способна да предостави значителни средства на отделните дружества и така да даде реален резултат.

Докато средният по размер фонд за рисков капитал в Европейския съюз разполага с около 60 милиона евро, в САЩ тази сума възлиза средно на 130 милиона евро1.

Икономическите проучвания показват, че фондовете за рисков капитал допринасят значително за секторите, в които инвестират, след като размерът им достигне приблизително 280 милиона евро2. Освен това фондовете за рисков капитал в САЩ инвестират средно около 4 милиона евро във всяко дружество, докато европейските фондове не могат да съберат повече инвестиции от средно 2 милиона евро на дружество. Капиталовите инвестиции на ранен етап възлизат на около 2,2 милиона евро на дружество, докато в ЕС те са средно 400 000 евро на дружество. 3

По-големият размер на фондовете за рисков капитал означава повече капитал за отделните дружества и възможност на фондовете да се профилират в конкретни сектори, като например информационни технологии, биотехнологии или здравеопазване. Това на свой ред би трябвало да помогне на МСП да повишат конкурентоспособността си на световния пазар.

Вж. също MEMO/11/879.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/finance/index_en.htm

Основни елементи на предложението относно рисковия капитал:

  • Предложението определя „единен правилник”, с който се урежда предлагането на фондове под наименованието „Европейски фондове за рисков капитал“. Един европейски фонд за рисков капитал се характеризира чрез три основни изисквания: 1. Инвестира в МСП 70 % от набрания капитал; 2. Инвестира в собствен или хибриден капитал на МСП (т.е. предоставя „свеж капитал“); 3. Не използва лостов ефект (т.е. фондът не инвестира повече капитал, отколкото има и следователно няма дълг). Всички фондове, които функционират под това название, трябва да спазват общите правила и стандарти за качество (включително стандарти за оповестяване на информация на инвеститорите и оперативни изисквания), когато набират средства в ЕС. „Единният правилник" трябва да гарантира, че инвеститорите знаят точно какво печелят, когато инвестират в европейски фондове за рисков капитал.

  • Предложението представя общ подход към категориите допустими инвеститори в европейски фонд за рисков капитал. Допускат се професионални инвеститори съгласно определението в Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID — виж IP/04/546) и някои други традиционни инвеститори в рисков капитал (като индивидуални инвеститори, притежаващи значителен капитал, или т.нар. „бизнес ангели“). Общите правила за инвеститорите в рисков капитал ще гарантират, че предлагането му може да бъде пригодено към индивидуалните им нужди.

  • Регламентът ще осигури на всички лица, които управляват съответните фондове за рисков капитал, европейски паспорт за пазарно предлагане на ценни книжа, който ще им предостави достъп до инвеститорите в ЕС, които отговарят на изискванията. Така се отбелязва значителен напредък спрямо съществуващите правила в областта на управлението на активи (вж. по-специално директивата от 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и (MEMO/10/572), тъй като сегашният паспорт, предлаган съгласно директивата, е приложим само за фондове, чиито управлявани активи надхвърлят 500 милиона евро. Освен това директивата създава правна рамка, която е конкретно насочена към хедж-фондовете и инвестиционните фондове за дялово участие и не е особено подходяща за типичния фонд за рисков капитал, който би бил предмет на специфични правила.

Следващи стъпки:

Понастоящем предложението относно рисковия капитал се разглежда от Европейския парламент и Съвета (държавите-членки)с цел обсъждане и приемане по процедурата за съвместно взимане на решения.

Вж. също MEMO/11/880.

За повече информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/venture_capital_en.htm

За контакти:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Sara Tironi (32 2 299 0403)

1 :

Вж. доклада за дейността на фондовете за рисков капитал във Великобритания и САЩ — Josh Lerner, Yannis Pierrakis, Liam Collins and Albert Bravo Biosca, Atlantic Drift - Venture Capital performance in the UK and the US, юни 2011 г., вж. раздел 4.1

2 :

Пак там.

3 :

Вж. документа за най-новите тенденции в развитието на европейските пазари на дялов капитал — K. Raade and C.T. Machado, Recent developments in the European private equity markets, Economic papers 319, април 2008 г.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website