Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – pressmeddelande

Nya åtgärder för att stimulera finansieringen av sociala företag

Bryssel den 7 december 2011 – Sociala företag är företag med positiv social genomslagskraft och som har sociala syften som mål för sin verksamhet, istället för bara vinstmaximering. Detta är en växande sektor i Europa som redan omfattar 10 % av alla europeiska företag och har över 11 miljoner avlönade anställda. Även om dessa företag ofta får offentligt stöd är privata investeringar via fonder som investerar i socialt företagande fortfarande avgörande för deras tillväxt. Sådana specialinriktade sociala investeringsfonder är emellertid sällsynta eller inte tillräckligt stora. Gränsöverskridande investeringar i sådana fonder är onödigt komplicerade och kostsamma.

Med dagens förslag till förordning lägger kommissionen grunden för en stark europeisk marknad för sociala investeringsfonder. Genom den införs en ny europeisk märkning för fonder för socialt företagande så att investerare lätt kan identifiera fonder som inriktar sig på investeringar i europeiska sociala företag. Metoden är enkel: när de krav som fastställs i förslaget har uppfyllts kommer förvaltarna av sociala investeringsfonder att kunna marknadsföra sina fonder över hela Europa. För att få använda märkningen måste en fond bevisa att en stor del av investeringarna (70 % av investerarnas kapital) används för att stödja socialt företagande. Enhetliga regler för utlämnande av information ska säkerställa att investerarna får tydlig och ändamålsenlig information om investeringarna.

– Sociala företag ger konkret form åt just den typ av smart och hållbar tillväxt och innovation för alla som är så viktig för den europeiska ekonomin i dag. Våra nya åtgärder kommer att underlätta för dessa företag i hela Europa, och säkerställa att de får det finansiella stöd de behöver för att växa – särskilt i dessa kristider, säger kommissionens ledamot med ansvar för den inre marknaden, Michel Barnier.

Bakgrund

Förslagets huvudpunkter

  • En erkänd EU-märkning för fonder för socialt företagande. För närvarande kan det vara svårt för investerare att identifiera fonder som investerar i sociala företag och detta kan undergräva förtroendet för marknaden för socialt företagande. Samtidigt kan det vara svårt för sociala investeringsfonder att skilja ut sig från andra fonder, och detta kan försämra sektorns tillväxt. Genom den förordning som antogs i dag skapas en gemensam märkning – den europeiska märkningen för fonder för socialt företagande. Med denna märkning kommer investerarna att veta att merparten av deras investeringar går till sociala företag. Dessutom kommer den gemensamma EU-märkningen att göra det mycket lättare för investerare i hela EU att lokalisera dessa fonder.

  • Förbättrade fakta för investerare. På samma sätt som att det kan vara svårt för investerare att identifiera fonder som investerar i sociala företag kan informationen om dessa fonder och vad de gör vara svår att jämföra och använda. Att inrätta en gemensam EU-ram för denna information är därför avgörande. Alla fonder som använder den nya märkningen bör i framtiden tydligt offentliggöra uppgifter om de typer av sociala företag de riktar in sig på, hur de väljer ut företagen, hur fonden kan hjälpa det sociala företaget, och hur de sociala effekterna kommer att övervakas och rapporteras.

  • Bättre resultatmätning. De beräknade effekterna är en viktig faktor för investerarna när de ska välja mellan olika sociala investeringsfonder. De föreslagna åtgärderna innehåller tydliga krav på att fonderna ska informera investerare om hur de kommer att kontrollera och rapportera effekterna. Mer kommer dock troligen att behövas. Kommissionen kommer att arbeta vidare för att utveckla bättre och mer jämförbara metoder för mätning av investeringarnas sociala resultat. Detta kommer att skapa utrymme för utvecklingen av en investeringsmarknad med större insyn och större förtroende hos investerarna.

  • Undanröja hindren för kapitalanskaffning i Europa. Reglerna för sociala investeringsfonder skiljer sig åt mellan medlemsstaterna och är ofta besvärliga och komplicerade. Därför kommer de nya förslagen att förenkla reglerna. Ett europeiskt pass t.ex. skulle garantera att fonderna för socialt företagande skulle kunna skaffa finansiering i hela Europa. Fondförvaltarna kommer inte vara tvungna att använda det nya regelverket, men om de gör det får de tillgång till investerare i hela EU och till en tydligt igenkännbar EU-märkning som investerarna kommer att få ökat förtroende för och leta efter.

  • Tillgängligheten för investerare. Eftersom det kan vara riskabelt att investera i sociala företag kommer den europeiska märkningen för fonder för socialt företagande till en början bara att vara tillgänglig för yrkesmässiga investerare. Så snart rambestämmelserna har inrättats kommer kommissionen att undersöka möjliga åtgärder för att göra dessa investeringar tillgängliga även för icke-professionella kunder.

Nästa steg

Förslagen går nu vidare till Europaparlamentet och rådet (medlemsstaterna) för förhandlingar och antagande enligt medbeslutandeförfarandet.

Se även MEMO/11/881.

Mer information:

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/social_investment_funds_en.htm

Contacts :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar