Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Nieuwe maatregelen om de financiering van sociale ondernemingen te stimuleren

Brussel, 7 december 2011 – Sociale ondernemingen zijn ondernemingen waarvan een positieve, sociale werking uitgaat omdat ze zich op sociale doelen richten en niet slechts uit zijn op winstmaximalisatie. Het is een groeisector in Europa die al 10% van alle Europese bedrijven omvat en betaald werk biedt aan meer dan elf miljoen werknemers. Deze ondernemingen krijgen vaak overheidssteun, maar particuliere beleggingen via fondsen die weer in sociaal ondernemerschap investeren, blijven onmisbaar voor hun verdere groei. Dergelijke gespecialiseerde investeringsfondsen zijn echter schaars of niet groot genoeg. Grensoverschrijdende beleggingen in dergelijke fondsen zijn onnodig ingewikkeld en duur.

Met haar vandaag ingediende voorstel voor een verordening legt de Commissie de basis voor een solide Europese markt voor sociale investeringsfondsen. Het is de bedoeling om het nieuwe predicaat "Europees fonds voor sociaal ondernemerschap" in te voeren zodat beleggers fondsen die in Europese sociale ondernemingen investeren, gemakkelijk kunnen herkennen. Het concept is eenvoudig: zodra is voldaan aan bepaalde eisen, kunnen beheerders van sociale investeringsfondsen hun fondsen in heel Europa verhandelen. Om voor het predicaat in aanmerking te komen, moet een fonds aantonen dat het veel (d.w.z. 70% van het door beleggers ingelegde kapitaal) investeert in sociale ondernemingen. De openbaarmaking van informatie is uniform geregeld zodat beleggers zich een duidelijk beeld kunnen vormen over deze investeringen.

Michel Barnier, commissaris voor Interne markt en diensten: "Sociale ondernemingen belichamen precies de slimme, duurzame en inclusieve groei en innovatie die zo van belang is voor de hedendaagse Europese economie. Dankzij onze nieuwe maatregelen zullen deze ondernemingen in heel Europa voet aan de grond kunnen krijgen en zullen ze aan de financiële middelen kunnen komen die zij, met name in deze crisistijd, zo hard nodig hebben om door te kunnen groeien."

Achtergrond

Belangrijkste aspecten van het voorstel

  • Erkend EU-keurmerk voor fondsen voor sociaal ondernemerschap: Op dit moment is het voor beleggers niet bepaald gemakkelijk om fondsen te herkennen die in sociale ondernemingen investeren. Dit komt het vertrouwen in deze markt niet ten goede. Tegelijk is het voor dergelijke fondsen juist moeilijk om zich van andere fondsen te onderscheiden, waardoor de groei van de sector kan worden geremd. Met de verordening van vandaag wordt een gemeenschappelijk keurmerk geschapen: het "Europees fonds voor sociaal ondernemerschap". Met dit predicaat weten beleggers dat het grootste deel van hun inleg naar sociale ondernemingen gaat. Verder wordt het dankzij het gemeenschappelijke EU-keurmerk gemakkelijker voor hen om dergelijke fondsen in de EU te herkennen.

  • Betere beleggersinformatie: Zoals het voor beleggers niet bepaald gemakkelijk is om fondsen te herkennen die in sociale ondernemingen investeren, zo is de informatie die over deze fondsen en hun activiteiten te verkrijgen is, vaak moeilijk te vergelijken en kan er dikwijls weinig mee worden gedaan. Daarom is het van essentieel belang dat er een gemeenschappelijk EU-kader voor deze informatie komt. Alle fondsen die het nieuwe keurmerk voeren, moeten in de toekomst duidelijke informatie publiceren waarin wordt aangegeven op wat voor sociale ondernemingen zij zich richten, hoe deze worden geselecteerd, welke hulp aan de sociale ondernemingen wordt geboden en hoe de sociale impact wordt gevolgd en daarover wordt gerapporteerd.

  • Betere prestatiemetingen: Bij hun keuze voor een bepaald sociaal investeringsfonds kijken beleggers met name ook naar de te verwachten effecten. De voorgestelde maatregelen stellen duidelijke eisen aan de fondsen wat betreft de informatie die zij aan de beleggers moeten verstrekken over de monitoring van en de rapportage over de effecten. Er is waarschijnlijk echter meer nodig. Daarom gaat de Commissie door met de ontwikkeling van betere en beter vergelijkbare methoden om de sociale effecten van de investeringen te meten. Dit zal de transparantie van deze markt en het beleggersvertrouwen ten goede komen.

  • Wegnemen van belemmeringen bij het aantrekken van kapitaal in Europa: De regelgeving voor sociale investeringsfondsen loopt van lidstaat tot lidstaat uiteen en brengt vaak veel rompslomp mee. Ook is deze dikwijls complex. Daarom voorzien de nieuwe voorstellen in een vereenvoudiging van de situatie. Zo moet een Europees paspoort ervoor zorgen dat fondsen voor sociaal ondernemerschap in heel Europa kapitaal kunnen ophalen. De fondsbeheerders zijn niet verplicht om het nieuwe kader te volgen, maar als zij dit doen, dan kunnen ze beleggers overal in de EU bereiken en kunnen ze gebruikmaken van een duidelijk herkenbaar EU-keurmerk waarin beleggers steeds meer vertrouwen zullen krijgen en waarop zij zich steeds sterker zullen oriënteren.

  • Beschikbaarheid voor beleggers: Omdat investeringen in sociale ondernemingen risico's kunnen meebrengen, is het Europees fonds voor sociaal ondernemerschap in eerste instantie alleen toegankelijk voor professionele beleggers. Later, wanneer het kader is opgezet en een en ander soepel verloopt, zal de Commissie bekijken of en hoe ook kleine beleggers kunnen instappen.

Verdere stappen:

In het kader van de medebeslissingsprocedure gaan de voorstellen nu voor onderhandeling en goedkeuring naar het Europees Parlement en de Raad (lidstaten).

Zie ook MEMO/11/881.

Meer informatie is te vinden op:

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/social_investment_funds_en.htm

Contact:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar