Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

Uusia toimenpiteitä sosiaalisten yritysten tukemiseksi

Bryssel, 7.12.2011 – Sosiaalista yritystoimintaa harjoittavilla yrityksillä on myönteinen sosiaalinen vaikutus. Ne eivät pyri pelkästään voiton maksimointiin, vaan myös sosiaalisten tavoitteiden saavuttamiseen. Ala kasvaa jatkuvasti Euroopassa. Se edustaa jo 10 prosenttia kaikista eurooppalaisista yrityksistä, ja sen palveluksessa on yli 11 miljoonaa palkattua työntekijää. Sosiaaliset yritykset saavat usein julkista tukea. Siitä huolimatta niiden kasvu riippuu suuressa määrin yksityisistä sijoituksista, joita tehdään sosiaaliseen yritystoimintaan investoivien rahastojen kautta. Tähän erikoistuneet sosiaalisesti vastuulliset investointirahastot ovat kuitenkin harvinaisia ja usein liian pieniä. Lisäksi rajat ylittävät sijoitukset tällaisiin rahastoihin ovat tarpeettoman monimutkaisia ja kalliita.

Komissio luo tänään esitettävässä asetusehdotuksessa perustan sosiaalisesti vastuullisten investointirahastojen eurooppalaisille markkinoille. Ehdotuksessa esitellään uusi eurooppalaisen sosiaalisen yrittäjyyden rahaston käsite. Sen avulla sijoittajat voivat helposti tunnistaa rahastot, jotka keskittyvät investoimiseen eurooppalaisiin sosiaalisiin yrityksiin. Toimintamalli on yksinkertainen: jos ehdotuksessa määritetyt vaatimukset täyttyvät, sosiaalisesti vastuullisten investointirahastojen johtajat voivat markkinoida rahastojaan kaikkialla Euroopassa. Voidakseen käyttää eurooppalaisen sosiaalisen yrittäjyyden rahaston nimitystä rahaston on osoitettava, että suuri osa investoinneista (70 prosenttia investoijilta saadusta pääomasta) käytetään sosiaalisten yritysten tukemiseen. Tietojen julkistamista koskevilla yhdenmukaisilla säännöillä varmistetaan, että sijoittajat saavat selkeää ja tehokasta tietoa näistä investoinneista.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Michel Barnier totesi: ”Sosiaaliset yritykset edustavat juuri sellaista älykästä, osallistavaa ja kestävää kasvua ja innovointia, joka on tällä hetkellä erittäin tärkeää EU:n taloudelle. Uudet toimenpiteemme tukevat näiden yritysten perustamista eri puolilla Eurooppaa ja niiden avulla varmistetaan, että yritykset saavat sitä taloudellista tukea, jota ne tarvitsevat kasvaakseen – erityisesti nykyisinä vaikeina aikoina."

Tausta

Ehdotuksen keskeiset kohdat

  • Sosiaalisen yrittäjyyden rahastojen nimitys: Sijoittajien on tällä hetkellä vaikea tunnistaa rahastoja, jotka investoivat sosiaalisiin yrityksiin, ja tämä voi heikentää luottamusta sosiaalisten yritysten markkinoihin. Sosiaalisesti vastuullisten investointirahastojen voi olla vaikea tehdä ero itsensä ja muiden rahastojen välillä ja tämä voi heikentää alan kasvua. Tänään hyväksytyllä asetuksella luodaan yhteinen nimitys: ”eurooppalaisen sosiaalisen yrittäjyyden rahasto”. Sen ansiosta sijoittajat tietävät, että suuri osa niiden investoinneista käytetään sosiaalisiin yrityksiin. Lisäksi sijoittajien kaikkialla EU:ssa on helpompi tunnistaa kyseiset rahastot.

  • Sijoittajalle annettavien tietojen parantaminen: Sijoittajien on vaikeaa tunnistaa rahastot, jotka investoivat sosiaalisiin yrityksiin, mutta lisäksi näitä rahastoja ja niiden toimintaa koskevia tietoja voi olla vaikea verrata ja käyttää. Tämän vuoksi on tärkeää luoda tietoja varten yhteiset EU:n säännöt. Kaikkien uutta nimitystä käyttävien rahastojen olisi tulevaisuudessa selvästi julkistettava tiedot sosiaalisista yrityksistä, jotka ovat niiden kohderyhmänä, tavasta, jolla ne valitaan, tavoista, joilla rahasto auttaa sosiaalisia yrityksiä, sekä siitä, miten sosiaalisia vaikutuksia seurataan ja miten niistä raportoidaan.

  • Tulosten parempi mittaaminen: Arvioiduilla vaikutuksilla on suurta merkitystä, kun sijoittajat tekevät valinnan eri sosiaalisesti vastuullisten investointirahastojen välillä. Ehdotetuissa toimenpiteissä esitetään selkeät vaatimukset siitä, että rahastojen on ilmoitettava sijoittajille siitä, miten ne seuraavat vaikutuksia ja raportoivat niistä. Todennäköisesti tarvitaan kuitenkin lisätoimia. Komissio pyrkii löytämään parempia ja vertailukelpoisempia menetelmiä, joilla investointien sosiaalisia tuloksia voidaan mitata. Näin voidaan lisätä investointimarkkinoiden avoimuutta ja sijoittajien luottamusta.

  • Varainhankinnan esteiden poistaminen kaikkialla EU:ssa: Sosiaalisesti vastuullisia investointirahastoja koskevat säännöt vaihtelevat jäsenvaltioissa, ja ne ovat usein työläitä ja monimutkaisia. Uudella ehdotuksella yksinkertaistetaan sääntöjä. Esimerkiksi EU:n laajuisella passilla varmistettaisiin, että sosiaalisen yrittäjyyden rahastolla voitaisiin hankkia varoja eri puolilla Eurooppaa. Rahastonhoitajien ei ole pakko käyttää uutta järjestelmää, mutta ne voivat sen ansiosta saada yhteyden sijoittajiin kaikkialla EU:ssa. Lisäksi ne voivat käyttää selkeää ja tunnettua EU:n nimitystä, johon sijoittajat oppivat luottamaan ja jonka ne oppivat tunnistamaan.

  • Saatavuus: Koska investoiminen sosiaalisiin yritykseen voi olla riskialtista, nimitys ”eurooppalaisen sosiaalisen yrittäjyyden rahasto” olisi alussa saatavilla ainoastaan ammattimaisille investoijille. Kun järjestelmän toiminta on vakiintunut, komissio tarkastelee mahdollisuuksia investointien avaamisesta vähittäisasiakkaille.

Jatkotoimet:

Ehdotukset toimitetaan nyt Euroopan parlamentille ja neuvostolle (jäsenvaltioille) käsiteltäviksi ja hyväksyttäviksi yhteispäätösmenettelyä noudattaen.

Ks. myös MEMO/11/881.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/social_investment_funds_en.htm

Yhteyshenkilöt :

Chantal Hughes (+32-2)296 44 50

Carmel Dunne (+32-2)299 88 94


Side Bar