Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Uued meetmed sotsiaalettevõtete rahastamise edendamiseks

Brüssel, 7. detsember 2011 – Sotsiaalettevõtted on sellised ettevõtted, kelle tegevusel on positiivne sotsiaalne mõju ja kes soovivad mitte ainult teenida suurimat kasumit, vaid saavutada ka sotsiaalseid eesmärke. Euroopas on see üha laienev sektor, mis hõlmab juba 10 % kõigist Euroopa ettevõtetest ning annab tööd rohkem kui 11 miljonile palgatöötajale. Kuigi sotsiaalettevõtted saavad sageli riiklikku toetust, jäävad fondide tehtavad erainvesteeringud nende edasikestmise jaoks endiselt eluliselt oluliseks. Sellised spetsialiseeritud sotsiaalinvesteeringute fondid on aga siiski haruldased või ei ole neid piisavalt. Piiriülesed investeeringud sellistesse fondidesse on põhjendamatult keerulised ja kulukad.

Tänase määrust käsitleva ettepanekuga paneb komisjon aluse Euroopa tugevale sotsiaalinvesteeringute fondide turule. Ettepanekus esitletakse Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi uut märgist, et investorid saaks Euroopa sotsiaalettevõtetele keskenduvad fondid hõlpsasti ära tunda. Lähenemisviis on lihtne: kui ettepanekus määratletud nõuded on täidetud, saavad sotsiaalinvesteeringute fondide tegevjuhid oma fonde turustada kogu Euroopas. Märgise saamiseks peab fond tõendama, et lõviosa investeeringutest (70% investoritelt saadud kapitalist) on kasutatud sotsiaalettevõtete toetamiseks. Ühtsete avalikustamisnõuetega tagatakse, et investorid saavad selliste investeeringute kohta täpset ja tõhusat teavet.

Siseturu volinik Michel Barnier sõnas: „Sotsiaalettevõtted ühendavad endas nutika, kõikehõlmava ja säästva arengu ning innovatsiooni, mis on ülioluline tänapäeva Euroopa majanduse jaoks. Meie uute meetmetega aidatakse kogu Euroopas luua selliseid ettevõtteid, tagades nende arenguks vajaliku rahalise toetuse, mis on praegusel kriisiajal eriti oluline.”

Taust

Ettepaneku põhielemendid

  • ELi tunnustatud märgis sotsiaalettevõtlusfondide jaoks: Praegusel ajal võib investoritele valmistada raskusi sotsiaalettevõtetesse investeerivate fondide äratundmine ning see asjaolu võib kahjustada usaldust sotsiaalettevõtlusturu vastu. Sotsiaalinvesteeringute fondide endi jaoks võib osutuda keeruliseks eristuda muudest fondidest ning see võib saada takistuseks sektori edasisele arengule. Täna vastuvõetud määrusega on loodud ühine kaubamärk – Euroopa sotsiaalettevõtlusfond. Selle kaubamärgi järgi teavad investorid, et suurim osa nende investeeringust läheb sotsiaalettevõtetele. Lisaks sellele muudab kogu ELis kasutatav ühine kaubamärk investoritele nende fondide asukoha kindlakstegemise hoopis lihtsamaks.

  • Investorile esitatav põhiteave: Samamoodi nagu investoritele võib valmistada raskusi sotsiaalettevõtetesse investeerivate fondide äratundmine, võib nende fondide kohta kättesaadavat teavet olla keeruline võrrelda ja kasutada. Seepärast on eriti oluline kehtestada ühine ELi raamistik sellise teabe kohta. Kõik uut kaubamärki kasutavad fondid peaksid edaspidi avaldama täpset teavet selliste sotsiaalettevõtete kohta, millele nad keskenduvad; põhimõtete kohta, mille järgi sellised ettevõtted välja valitakse; viiside kohta, kuidas sotsiaalettevõtteid aidatakse ning kuidas sotsiaalset mõju jälgitakse ja kajastatakse.

  • Paremad tulemusnäitajad: Prognoositud mõju on investorite jaoks olulise tähtsusega, et teha valik eri sotsiaalinvesteeringute fondide vahel. Kavandatud meetmetega kehtestatakse fondidele täpsed nõuded, kuidas teavitada investoreid mõju jälgimise ja kajastamise võimalustest. Tõenäoliselt on aga veelgi rohkem vaja ära teha. Komisjon tegeleb edasi investeeringute sotsiaalse tulemuslikkuse mõõtmise paremate ja võrreldavate meetodite väljatöötamisega. Tänu sellele on võimalik kujundada veelgi läbipaistvam investeerimisturg ning pälvida investorite suurem usaldus.

  • Rahakogumist takistavad tegurid kogu Euroopas: Sotsiaalinvesteeringute fonde käsitlevad eeskirjad erinevad liikmesriigiti ning need on sageli tülikad ja keerulised. Seepärast on uutes ettepanekus kavandatud eeskirjade lihtsustamine. Näiteks on Euroopa passi olemasolu sotsiaalettevõtlusfondi jaoks rahakogumise tagatis kogu Euroopas. Fondide tegevjuhid ei ole kohustatud uut raamistikku kasutama, kuid seda tehes on neil juurdepääs kogu ELi investoreid käsitlevale teabele ning selgelt äratuntavale ELI kaubamärgile, mida investorid usaldavad ja teiste hulgast välja oskavad valida.

  • Kättesaadavus investoritele: Euroopa sotsiaalettevõtlusfondi kaubamärk tehakse algul kättesaadavaks üksnes kutselistele investoritele, kuna sotsiaalettevõtetesse investeerimisega võib kaasneda teatav risk. Niipea kui raamistik on valmis ja toimib, uurib komisjon võimalusi, kuidas teha sellised investeeringud kättesaadavaks ka jaetarbijatele.

Järgmised sammud

Ettepanekud esitatakse aruteluks ja kaasotsustusmenetluse raames vastuvõtmiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule (liikmesriikidele).

Vt ka MEMO/11/881

Lisateave:

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/social_investment_funds_en.htm

Kontaktisikud:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar