Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen – Pressemeddelelse

Nye initiativer skal forbedre finansierings­mulighederne for sociale virksomheder

Bruxelles, den 7. december 2011 - Sociale virksomheder er virksomheder, som har positive sociale virkninger og forfølger sociale mål frem for kun at tilstræbe profitmaksimering. Det er en voksende sektor i Europa. Den udgør allerede 10 % af alle europæiske virksomheder og beskæftiger over 11 mio. lønnede ansatte. Selv om disse virksomheder ofte modtager offentlig støtte, er private midler via fonde, som investerer i sociale iværksættere, stadig af afgørende betydning for deres vækst. Der findes dog ikke mange af disse specialiserede sociale investeringsfonde, eller ofte er de ikke store nok. Investeringer i sådanne fonde på tværs af grænserne er unødigt kompliceret og forbundet med store omkostninger.

Med det forordningsforslag, som Kommissionen fremsætter i dag, lægges fundamentet til et stærkt europæisk marked for sociale investeringsfonde. Der indføres en ny label for europæiske sociale iværksætterfonde, så investorer let kan lokalisere fonde, der primært investerer i europæiske sociale virksomheder. Fremgangsmåden er enkel. Når kravene i forslaget er opfyldt, kan forvaltere af sociale investeringsfonde markedsføre deres fonde i hele Europa. For at få en label skal en fond bevise, at en stor del af dens investeringer (70 % af investorernes indskudte kapital) er forbeholdt sociale virksomheder. Ensartede oplysningskrav vil sikre, at investorer får klare og relevante oplysninger om disse investeringer.

Michel Barnier, kommissær for det indre marked og tjenesteydelser, udtaler: "Sociale virksomheder er netop eksponenter for den intelligente, inklusive og bæredygtige vækst og innovation, som er af så stor betydning for Europas økonomi i dag. De nye initiativer vil bidrage til at opbygge disse virksomheder i hele Europa og sikre, at de får den finansielle støtte, som er nødvendig for at kunne vokse - især i disse krisetider."

Baggrund

Hovedpunkterne i forslaget

  • Et anerkendt EU-mærke for sociale iværksætterfonde: I øjeblikket kan det være vanskeligt for investorer at finde de fonde, som investerer i sociale virksomheder, og det kan gå ud over tilliden til denne sektor. Samtidig kan sociale investeringsfonde finde det vanskeligt at skille sig ud fra andre fonde, og det kan få en uheldig virkning for væksten i sektoren. Forordningen, der blev vedtaget i dag, indfører et fælles mærke: den europæiske sociale iværksætterfond. Investorer kan være sikre på, at en fond med denne label investerer hovedparten af sine midler i sociale virksomheder. Hertil kommer, at det fælles EU-mærke vil gøre det meget lettere for investorer i hele EU at lokalisere disse fonde.

  • Bedre investorinformation: Ligesom det kan være vanskeligt for investorer at finde frem til de fonde, som investerer i sociale virksomheder, kan det være vanskeligt at sammenligne og anvende de tilgængelige oplysninger om fondene. Det er derfor af afgørende betydning at fastlægge fælles EU-regler for disse oplysninger. Alle fonde, som benytter det nye mærke, skal fremover offentliggøre klare oplysninger om, hvilken type sociale virksomheder de fokuserer på, på hvilken måde fonden vil hjælpe de sociale virksomheder og hvordan de overvåger og rapporterer om de sociale virkninger.

  • Bedre måling af opnåede resultater: Det er vigtigt for investorer at have kendskab til de planlagte virkninger, når de skal vælge mellem de forskellige investeringsfonde. De foreslåede initiativer indeholder klare krav til fondene om at oplyse investorer om, hvordan de vil overvåge og rapportere om virkningerne. Dette er dog sandsynligvis ikke nok. Kommissionen vil undersøge nærmere, hvordan der kan udvikles bedre og mere sammenlignelige metoder til måling af investeringernes sociale resultater. Derved vil der kunne udvikles et mere gennemsigtigt investeringsmarked og større tillid hos investorerne.

  • Fjernelse af hindringerne for kapitalrejsning i Europa: Reglerne for sociale investeringsfonde varierer medlemsstaterne imellem og er ofte komplicerede og forbundet med store omkostninger. Derfor medfører de nye forslag en forenkling af reglerne. Eksempelvis vil et europæisk pas således kunne sikre, at sociale iværksætterfonde kan rejse kapital i hele Europa. Forvaltere af fonde vil ikke være tvunget til at anvende den nye ordning, men gør de det, vil de kunne få adgang til investorer i hele EU og vil kunne anvende et let genkendeligt EU-mærke, som investorerne efterhånden vil få mere tillid til og vælge.

  • Tilgængelig for investorer: Eftersom investeringer i sociale virksomheder kan være risikobetonet, vil labelen europæiske sociale iværksætterfonde i første omgang kun være tilgængelig for professionelle investorer. Når ordningen er indført og fungerer efter hensigten, vil Kommissionen undersøge muligheden for at give private investorer adgang til sådanne investeringer.

Næste skridt:

I henhold til den fælles beslutningsprocedure går forslagene nu videre til forhandling og vedtagelse i Europa-Parlamentet og Rådet (medlemsstaterne).

Se også MEMO/11/881.

Yderligere oplysninger kan findes på:

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/social_investment_funds_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar