Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия Съобщение за медиите

Нови мерки за стимулиране на финансирането на социално отговорното предприемачество

Брюксел, 7 декември 2011 г. — Социално отговорни са тези предприятия, които имат положително социално въздействие и в корпоративните си цели включват и социални елементи, не само увеличаване на печалбата. Секторът се разраства и вече съставлява 10 % от всички европейски предприятия, като в него са наети над 11 милиона лица. Въпреки че тези предприятия често получават публична подкрепа, ключов фактор за развитието им са частните капиталовложения, които идват чрез фондове за социално отговорно инвестиране. Такива специализирани инвестиционни фондове са обаче, от една страна, редки или с недостатъчно значителни ресурси. От друга страна, трансграничното инвестиране в такива фондове е прекомерно усложнено и скъпо струващо.

С днешното предложение за регламент, Комисията поставя основата на стабилен европейски пазар за фондовете за социално отговорно инвестиране. Тя въвежда ново означение „Европейски фондове за социално отговорно предприемачество“, така че инвеститорите да могат лесно да разпознаят фондовете, които инвестират в европейски социално отговорни предприятия. Подходът е прост: след удовлетворяването на посочените в предложението изисквания, управляващите фондовете за социално отговорно инвестиране ще могат да изведат своите фондове на пазара в цяла Европа. Фонд, който желае да получи това означение, трябва да докаже, че 70 % от инвестирания в него капитал се влага в подкрепа на социално отговорни предприятия. Ясна и реална информация за тези капиталовложения ще бъде достъпна за инвеститорите в резултат на единни правила за оповестяване.

Комисарят по въпросите на вътрешния пазар Мишел Барние заяви: „Социално отговорното предприемачество съответства точно на вида интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж и иновации, които са от такова голямо значение днес за европейската икономика. Новите ни мерки ще подпомогнат изграждането на подобна стопанска дейност в Европа, като ще гарантират получаването на необходимата за развиването на дейността им финансова подкрепа, което е особено важно в настоящия кризисен момент.“

Контекст

Ключови елементи на предложението

  • Признат на равнище ЕС отличителен знак за фондовете за социално отговорно инвестиране: Понастоящем инвеститорите могат да срещнат затруднения при открояването на фондовете, които инвестират в социално отговорни предприятия, като това може да подкопае доверието в пазара на социално отговорното инвестиране. Междувременно самите фондове могат да срещнат затруднения при открояването си от останалите фондове, което на свой ред може да подкопае развитието на сектора. Приетият днес регламент създава общо означение: „Европейски фондове за социално отговорно предприемачество“. С това означение инвеститорите ще знаят, че по-голямата част от вложените средства отиват в полза на социално отговорните предприятия. Освен това, това общо за целия ЕС означение ще улесни инвеститорите от ЕС при локализирането на тези фондове.

  • По-добра информация за инвеститорите: Както инвеститорите могат да срещнат затруднения при открояването на фондовете, които инвестират в социално отговорни предприятия, така и информацията за тези фондове и за дейността им може да бъде трудно съпоставима и използваема. Следователно създаването на обща европейска рамка за тази информация е от особена важност. Всички фондове, които ще използват новото означение, следва да публикуват ясно информация за видовете социално отговорни предприятия, които търсят, начините за подбора им и за това как те ще подпомогнат социално отговорните предприятия и ще наблюдават и отчитат социалното въздействие.

  • Засилени мерки за резултатност: Очакваното въздействие е фактор, който има голяма тежест за инвеститорите при избора им на фонд за социално отговорно инвестиране. С предложените мерки ще се поставят ясни изисквания към фондовете за информиране на инвеститорите относно начините за наблюдение и отчитане на социалното въздействие. Това обаче вероятно няма да е всичко. Комисията ще продължи работата си за разработване на по-добри и по-съпоставими начини за измерване на социалното въздействие на инвестициите. Това ще позволи развитието на по-прозрачен инвестиционен пазар и ще увеличи инвеститорското доверие.

  • Премахване на бариерите пред набирането на капитал в Европа: Регулирането на фондовете за социално отговорно инвестиране е различно сред държавите-членки и често е сложно и свързано със значителни разходи. Поради тази причина с новите предложения правилата ще се опростят. Европейският паспорт например ще гарантира възможността за фондовете за социално отговорно инвестиране да набират капитал в цяла Европа. Управителите на фондове няма да бъдат задължени да използват новата мрежа, но с нейна помощ те ще могат да получат достъп до инвеститорите в целия ЕС и до ясно разпознаваемо европейско означение, което инвеститорите все повече ще търсят и на което ще имат все повече доверие.

  • Достъпност за инвеститорите: Инвестирането в социално отговорни предприятия може да бъде рисковано, поради което в началото единствено професионалните инвеститори ще имат достъп до означението „Европейски фондове за социално отговорно предприемачество“. След като рамката бъде завършена и започне да функционира, Комисията ще проучи възможни мерки, за да могат и непрофесионалните инвеститори да получат достъп до тези инвестиции.

Следващи стъпки:

Предложенията ще бъдат внесени в Европейския парламент и в Съвета (държавите-членки), където ще бъдат обсъдени и приети по процедурата за съвместно взимане на решение.

Вж. също MEMO/11/881

За повече информация:

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/social_investment_funds_en.htm

Contacts :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar